Wp/mos/Latvian Song and Dance Festival

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Latvian Song and Dance Festival
Latvian Song and Dance Festival
Baltic song festivals
Part ofBaltic song festivals, Latvian Culture Canon Tekre
CountryLatvia Tekre
Located in the administrative territorial entityRiga Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00087, https://ich.unesco.org/fr/RL/00087, https://ich.unesco.org/es/RL/00087 Tekre

Latvi wã yɩɩl la dans kibsã (Latvi: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki) yaa dũni gill yɩɩl la dansã yɛl sẽn yaa kãseng n yɩɩd fãa, la yaa bũmb sẽn tar yõod ne Latvian kultã la vɩɩmã.

Yaa b sẽn boond tɩ "Baltic Song Festival" wã sʋka, b sẽn yã tɩ b yaa UNESCO sẽn gʋlsd b sẽn na n maan to-to n wilg b sẽn na yɩl n paam b mens tẽngã sẽn pa tar b yĩng la b sẽn pa tar a yĩng n tõe n yã wã.[1]

La yɩɩl kibsã fãa yaa Latvian Song Festival sẽn be yʋʋmd 1873 wã tɛka, sẽn yaa naoor a nu wã fãa, la yʋʋmd 1948 wã, b paasame tɩ b naan maan yɩɩl kibisã fãa.[2] Zĩ-kãnga sasa, b maanda fotã, fɩtɛɛr la nin-buiidã tʋʋm-teed makrã, orkestɛɛr yɩɩl-rãmb la kibsã kibsã me.

Rɩtbã la pʋɩɩr nins sẽn wat n na n wa maan tɩ b maan yɩɩrã fãa beẽ wã. Yʋʋmd 2001 la yʋʋmd 2011 wã, b maana kibs a taab n maan yʋʋmd fãa, tɩ b maan yʋʋmd fãa sẽn deng Riga siglgã siglgã siglg. mos_Latnmos_Latnmos_Latn be be be Yaa neb sẽn yaa tus 40,000 n na n maan yɩɩl ne b taabã.[3] Nebã yɩɩn-dãmb la b yɩɩn-rãmbã yɩɩnd yɩɩnd me n yɩɩnd a cappella yɩɩndẽ.

Yʋʋmd 1960 wã tɛka, b maana lagem-n-taag la dans kibs sẽn yaa toor ne Latvian School Youth Song and Dance Festival (lv) yʋʋm nu pʋgẽ.[4]

Kibsa[edit | edit source]

Yʋʋmd 1873-1940: A Origins, Latvia sẽn pa tar yembrã[edit | edit source]

1950 Soviet Latvian Song Festival

Yɩɩll kibsã rogem yii yʋʋmd 1800 soabã pipi pʋɩ-sʋkẽ, Europe tẽns wʋsg pʋsẽ, la baa rẽ poore, Baaltik-Germãn rãmbã me n sigla yɩɩl kibsã. Yʋʋmd 1864 wã, yɩɩl kibsã sẽn zĩnd Dikļi wã pʋgẽ wã kɩtame tɩ yɩɩl kibay sẽn maan wʋsg Riga wã kibsã pʋgẽ, yʋʋm 1873 tʋʋlg wakate. Yɩɩn-gʋlsdb 1,003 la yɩɩndb 30 n zĩnd pipi kibsã sasa. Yaa naoor a ye bal la b maan kibsã Riga tẽn-zẽngẽ, Yelgava yʋʋmd 1895 wã.

La b sẽn wa n maan zabr pipi wã la b sẽn wa ne zabrã poore, b maana yɩɩl kibs ning sẽn yɩ pipi yʋʋm kobs a nu pʋgẽ.

2018 Latvian Song and Dance Festival closing concert "On the Starry Path"

Yʋʋmd 1940-1985: Laotvi la a Zeova sẽn da kẽes-a yembrã pʋgẽ[edit | edit source]

Sobiɛtã sẽn deeg Latvi wã yʋʋmd 1940 wã la dũni gill zabr a yiib-n-soabã poore, yɩɩr n kell n be Latvian SSR pʋgẽ, sẽn paam pãng Sobiɛt rãmbã tagsgo, la b sẽn da maand n pẽgd sobiɛtã, tɩ b maand yɩɩr yʋʋm 5 fãa, sẽn na yɩl n wilg tɩ b sẽn maan yʋʋm kobs a 100 wã la b maan yʋʋm kobg a 100 wã.

A Zezi sẽn wa n be saasẽ wã, b sẽn da wa n maand yɩɩlã sasa, b ra ket n maanda yɩɩl-kãsems a woto. A Zezi sẽn da wa ne yɩɩl-kẽemdã, b ra maanda yɩɩl a woto. La sẽn yaa to-to wã, b maanda yɩɩl la dans kibs tẽns a naas bɩ a nu pʋgẽ, tɩ yaa Etazĩni (b sẽn na n maan a 15 soabã yʋʋm 2022 wã Minnesota) la Kanada (b sẽn maan a 15 n sɩng yʋʋmd 1953 wã, la b na n maana a 16 soabã yʋʋm 2024 wã, Toronto).[5][6][7]

Yʋʋmd 1985 soabã, b yɩɩla yɩɩl-kãsenga sẽn yaa "The Castle of Light" [lv], sẽn yaa Haralds Mednis [lv] sẽn da get a Zeova wã sẽn get a Zeova yell n pa get a Zeova Kaset rãmbã sẽn da get-a wã. Yɩɩll ning sẽn gomd Latvian tẽng sẽn pa tar lohorem yell n gomdã ra yaa yɩɩl nins sẽn be kibsã pʋgẽ naoor a tãab sẽn zĩnd a sẽn zĩndã pʋgẽ wã (1960 wã, 1965 wã, la 1977 wã). Yɩɩll kãng yɩɩla yɩɩl a Annija Vītola sẽn yaa yɩɩl gʋlsdã a Jāzeps Vītols pʋg-kõorã taoor yʋʋm 1980 soabã pʋgẽ. Yɩɩll kãng sɩngrẽ, yɩɩl kãng yɩɩl n yɩɩ yʋʋm 80 la a ye.[8]

1990- masã: Latvian lohormã lebg n lebg n leb n paama[edit | edit source]

Grand dance performance in 2018


Yʋʋmd 1990 soabã, yɩɩl-yendã sẽn zĩnd yʋʋmd 1990 wã, yaa pipi yʋʋmd a Zeova sẽn lebs n kõ a Ɛtlandi a yembrã poore, la pipi yʋʋmd a sẽn lebs n maan a Zeova Kaset rãmbã yɩɩl la a libli wã, la yɩɩl wʋsg sẽn da be a pʋgẽ, sẽn da gɩdg-b b sẽn da maand Sobiɛtã wakatẽ wã. Sẽn paase, b ra tara tigims wʋsg sẽn yit Latvi wã sẽn be tẽn-zẽmsẽ wã, n get b sẽn na n wa lebg n wa tẽngã pʋgẽ wã.[9]

Yʋʋmd 2008 wã, b maana kibs-kãseng a 24 soabã. B maana yɩɩrã Mežaparks Grand Bandstand la Daugava Stadion wã. Yʋʋmd 2013 tʋʋl kiuugã, b maana b 25 soabã.[10]

Participant parade in 2023

Yʋʋmd 2018 wã, b ra koosda tigis a 95,250 wã sʋka, 81,309 pipi daarã.[11] Yaa yʋʋmd 7 soabã rasem a 1-8 wã la b maan kibsã, sẽn na n yɩ yʋʋm 100 soabã sẽn yɩ Latvian lohormã yĩnga. A maana kibs 65 ne neb sẽn na n wa n wa n yã-a wã.[12][13] Yaa yɩɩl-tũusg sẽn yaa 16,000 la b sẽn da na n yɩɩl n yaool n yɩɩl wakat ning b sẽn da wa n na n maan yɩɩl-kãnga. Yʋʋmd 2018 wã yaa yʋʋmdã sẽn paam n yɩɩd nebã fãa, n tall neb sẽn ta 43,300.[14]

B maana a 27 soabã yʋʋmd 2023 tʋʋlg kiuugã, sẽn na yɩl n wilg tɩ b sẽn maan yʋʋm kobs a nu la a nu wã yʋʋm kobs-sik la b maan yʋʋm kobsi la a yiibu la a Latvian Dance Festival wã. Yaa woto la b sɩng n yɩɩl yɩɩl sẽn tar Livonien gom-biisã. Lībieši nāk (Latvi: 'Livonians are coming'), a Inese Zandere [lv] ne a Valts Pūce [lv] sẽn naan yɩɩl yɩɩlã pʋga a yiib soaba, yɩɩ yɩɩ yɩɩlã sasa, A Djesmas ceļš[15] Yaa yʋʋm 2018 soabã bal la b sẽn paam n paam n sõdg n yɩɩd yaa yʋʋm 2018 soabã.[16]

Ges-y me[edit | edit source]

 • Estonian Song Festival
 • Lithuanian Song Festival

Sõng-n-taase[edit | edit source]

 1. https://ich.unesco.org/en/RL/baltic-song-and-dance-celebrations-00087
 2. https://www.bordersofadventure.com/latvian-song-and-dance-celebration/
 3. http://www.dziesmusvetki2003.lv/?sadala=15
 4. https://web.archive.org/web/20150427111649/http://dziedundejo.lv/programma/summary-in-english/
 5. https://www.latviansongfest2022.org/par-mums?lang=en
 6. https://web.archive.org/web/20230721092025/https://www.lnak.net/en/education-and-cultural-foundation/donate-to-education-and-cultural-foundation/latvian-song-festival
 7. http://www.nordicbalticchoir.lv/en/news/the-song-and-dance-celebration/
 8. https://web.archive.org/web/20130318070536/http://www.kulturaskanons.lv/en/1/7/92/
 9. https://www.jstor.org/stable/3814771
 10. https://web.archive.org/web/20150528230728/http://dziesmusvetki.tv/en/
 11. https://eng.lsm.lv/article/culture/culture/demand-for-latvian-song-and-dance-festival-tickets-sky-high.a270215/
 12. https://eng.lsm.lv/article/culture/culture/xxvi-latvian-song-and-xvi-dance-celebration-begins.a283889/
 13. https://deepbaltic.com/2018/11/20/sixteen-thousand-voices-in-perfect-harmony-latvias-incredible-song-festival/
 14. https://www.baltictimes.com/this_year_s_song_and_dance_festival_has_second_highest_number_of_participants_in_history/
 15. https://www.facebook.com/photo?fbid=732580838669820&set=a.514961363765103
 16. https://www.baltictimes.com/this_year_s_song_and_dance_festival_has_second_highest_number_of_participants_in_history/

Zems-n-taase[edit | edit source]

 • Latvian tẽnsã fãa yɩɩl la reem kibsã.
 • Latvian Song and Dance Festival sẽn be Latvian National Encyclopedia pʋgẽ (Latviẽ)
 • Latvian Song and Dance Festival repository (ne Latvian)
 • Yɩɩll la reem kibsã tõogo. likumi.lv
 • Neb wʋsg sã n lebg yembr