Wp/mos/Klapa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Klapa
klapa
music genre, type of musical ensemble/group
Subclass ofCroatian folk music Tekre
Country of originCroatia Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00746, https://ich.unesco.org/fr/RL/00746, https://ich.unesco.org/es/RL/00746 Tekre
Klapa s Mora performing their song "Mižerja" in the Eurovision Song Contest 2013 in Malmö

Klapa mizik yaa a Capella yɩɩl sẽn yit Dalmatia, Croatia. B sẽn lebg tɩ klapa wã yaa "dũniyã zoa" la b sẽn boond tɩ klapa yaa "dʋma sull" la b gomda b sẽn yɩɩl ne b tẽedbã sẽn be koom-koglgã pʋga.[1]B sẽn maand bũmb ninsã fãa wilgdame tɩ b nonga nebã, b nongd rãamã (waynã), b nongda tẽn-tẽngã (dũni wã) la b nongda ko-kãsengã. Yɩɩllã sẽn yaa sõma wã yaa yɩɩl la yɩɩl sẽn yaa sõma, tɩ yɩɩl pa tar yõod wʋsg ye. Yʋʋmd 2012 wã, b gʋls-a-la UNESCO nin-buiidã sẽn pa mi bũmb nins sẽn be tẽngã zugã pʋga.[2]

B sẽn wilg tɩ b yaa[edit | edit source]

Klapa sullã koosda pipi tenor, yiib-n-soabã, baritõn la bas. Yaa tõe tɩ b lebg koe-kãensã fãa naoor a yiibu, sã n pa gom pipi koe-kãnga yell ye. Naoor wʋsgo, yɩɩl-kãngã yaa ne yɩɩl-dãmb sẽn yɩɩd piig la a yiibu. Sẽn pa kaoos, pagb sẽn gomd b mens n yɩɩdã pa tar yõod wʋsg ye.

Baa ne a klapa sẽn yaa a cappella mizikã, wakat ninga, tõe n yɩɩgame tɩ b paas gita sẽn yaa sũ-bʋgsem la mandolin (tõnd sẽn wõnd tamburitza wã ne b nengã). Klapa tõe n talla synthesizer keyboard me, tɩ b tõe n dɩkd b sẽn tõe n maan to-to n kõ kõ-ba.

Rũndã-rũndã[edit | edit source]

Klapa buud-goamã ket n yaa sõma hal tɩ b gʋls yɩɩl-paal la b maand kibs n paas kibs-paalã.[3]D sẽn dat n bãng tɩ b sẽn boond tɩ Dalmatian Klapas wã yɩɩl yɩɩl yɩɩll n be Omiš wã. A Klapa Šufit yaa sull ning sẽn paam n tõog n yɩɩ yɩɩdã, la a tõog n yɩɩ a soabã yʋʋm a tãab pʋga, yʋʋmd 2006 wã n tãag yʋʋmd 2008. Kom-bɩɩs wʋsg sẽn be Dalmatie wã nong klapa wã wʋsgo, la b yɩɩl-a-la wakat fãa b sẽn wa n dat n tɩ rɩ wall n yũ. Yaa bũmb sẽn pa wõnd taab n wʋmd tɩ b yɩɩla ne taab sorẽ, wĩntoogã, tɩ b rɩt rɩɩb la rãam.[4]

Yʋʋmd 2013 soabã pʋgẽ, Croatia wã yãka klapa sull n na n wilg a sẽn na n yɩ a tẽngã taoor soab yʋʋmd 2013 Eurovision Song Contestã sasa. B ra boond klapa sullã tɩ Klapa's Mora, la b gʋlsame tɩ "Mižerja". Klapa's Mora yaa "klapã sull" sẽn tar yɩɩl-dãmb a yoob sẽn yãk ne Maestro Mojmir Čačija klapa sull a nu wã sʋka, sẽn yaa Kampanel neb a yiib la Sinj, Crikvenica, Šibenik la Grdelin neb a yembr fãa.[5]

Ges-y me[edit | edit source]

 • A cappella

Sebtiise[edit | edit source]

 1. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=68112&lang=en
 2. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00746
 3. http://fdk.hr/festival-in-omis/
 4. http://www.eurovision.tv/page/news?id=71563&_t=mizerja_to_be_the_croatian_entry_in_malmoe
 5. http://www.eurovision.tv/page/news?id=71563&_t=mizerja_to_be_the_croatian_entry_in_malmoe
 • v
 • t
 • e

UNESCO Intangible Cultural Heritage elements in Croatia

 • v
 • t
 • e

UNESCO Oral and Intangible Heritage of Humanity: Music