Wp/mos/Khmer shadow theatre

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Khmer shadow theatre
Khmer shadow theatre
shadow play
Country of originCambodia Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00108, https://ich.unesco.org/fr/RL/00108, https://ich.unesco.org/es/RL/00108 Tekre
A figure plate used in Nang sbek thom drama

Khmer yãadma (Khmer: ល្ខោនណាំងស្បែក; Lakhaon Nang Sbek; IPA: [lkhaon naŋ sbaek]) yaa yãadma sẽn yaa reem sẽn yaa wa yãadma. Sbek Thom sẽn tar Reamkerã, la Sbek Toch, sẽn tũnugd ne marionɛt-rãmb sẽn yaa bõonese, la kibay buud toor-toor sẽn yaa toor-toore. B sẽn boond tɩ Sbek Por wã me yaa nin-yood b sẽn maan ne gãndg b sẽn maan ne gãndo. Kambodža wã yãadma wã yaa wa Thai wã yãadma (Nang yai la Nang talung), Indonezi (Wayang la Wayang kulit).

B maand-a-la wẽnd-do-kãsemsã sasa, ned kam fãa sẽn dat n maan bũmb ningã sasa, la Kambodža tẽn-bõonesã pʋsẽ. B sẽn boond drama rãmbã tɩ "Ramayana" la "Mahabharata" wã, n paas Hindu rãmbã kɩbay la b kɩbay a taab n be be. Yaa yɩɩl-yɩɩndb sull n naagd yɩɩlã.

A Sbek Thom tika Ẽnd ep Ramayana sẽn yaa kibar sẽn gomd neer la wẽnga yelle, sẽn kẽed ne a Rama, a Sita, a Lakshmana, a Hanuman la a Ravana. Yaa yɩɩl sẽn yaa sõma, sẽn wilgd Khmer rãmbã tẽeb sẽn tik Brahminismã la Buddismã yẽbgr la b kɩbayã zugu.

Kambodž nebã sẽn maand bõn-yoodã yaa b sẽn maand ne nag-yãansa, la b sẽn maand-b to-to wã nong n yaa kãsenga, n wilgd bũmb fãa, n paas b sẽn be zĩig ningã. Sẽn yaa lebend ne b buud a taabã, kambodzi wã bõn-bõonesã pa tar b nugã sẽn na yɩl tɩ b pa tõe n kẽn ye, la b pa tar b nengã sẽn na yɩl n kell n tall b gãongã sẽn da yaa to-to wã ye. Yaa Roluos sẽn pẽ Siem Reap la b tʋmd ne yãadma. Kambodgã yãadma yaa bũmb a ye sẽn kẽed ne kambodgã tẽnga pʋga, la sẽn kẽed ne kambodgã tẽnga pʋga. [citation needed

Sbek Tõm wã yaa toor ne marionɛt-dãmbã, bala b yaa kãsemse, la b pa tar zĩis sẽn tõe n toeem ye. La b sẽn boond tɩ Sbek Touch wã yaa bõns sẽn yaa bõoneg wʋsgo, tɩ b babsã tõe n kẽne. B sẽn maandã kɩtame tɩ nebã nong-b n yɩɩda. Sbek Thom wã sẽn yaa yãadma, yaa yãadma wʋsg n be n tãood ne yãadma, tɩ ned kam fãa yaa Ramayana wã ned a ye, tɩ neb toor-toorã togsd kibarã tɩ yɩɩl-yɩɩndb tũuda.

Ges-y me[edit | edit source]

  • Shadow play
  • Theatre of Cambodia
  • Wayang

Sebtiise[edit | edit source]

  • Theatre in Southeast Asia, by James R. Brandon (Cambridge, MA Harvard University Press 1967)
  • Theatre in the East, by Faubion Bowers (New York T. Nelson 1956)
  • The Cambridge Guide to Theater, by Martin Banham (Cambridge University Press)
  • Dictionary of Traditional Southeast Asian Theatre by Ghulam-Sarwar Yousof.(Oxford University Press. 1994.)