Wp/mos/Iznik pottery

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Iznik pottery
İznik pottery
pottery style
Country of originTurkey Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/01058, https://ich.unesco.org/fr/RL/01058, https://ich.unesco.org/es/RL/01058 Tekre
Two tiles, circa 1560, fritware, painted in blue, turquoise, red, green, and black under a transparent glaze, Art Institute of Chicago (Chicago, USA)
Dish with foliate rim decorated with flowers and a cypress tree, with a dollar pattern border, Template:Wp/mos/Circa

B sẽn boond-a tɩ Iznik pottery wã, yaa tẽng ning b sẽn boond tɩ İznik sẽn be Anatolie wã b sẽn maan-a wã yʋʋr yĩnga. Yaa seramik b sẽn maan ne bõn-yood sẽn tar maanego, b sẽn maan yʋʋmd 1500 soabã baasg n tãag yʋʋmd 1600 soabã baasgẽ. B sẽn boond tɩ Turke wã yaa porzeẽ wã sẽn yit Chine wã.[1]

Bãag a yiib sẽn yaa b sẽn maan yʋʋmd 1560 wã, b sẽn gʋlsd ne b sẽn gʋls ne b sẽn boond tɩ "Fritware", sẽn gʋls ne sẽn yaa wa b sẽn gʋls n gʋls ne b b sẽn gʋls tɩ "Blue, turquoise, red, green, and black" ne b sẽn yeel tɩ "glaser" sẽn yaa vẽenema, a Chicago Art Institute (USA)

A Ziniik ra yaa tẽn-bedr sẽn da tʋmd ne tẽn-bĩis sẽn da maand tãnd sẽn pa kẽed ne tãnd sẽn pa kẽed ne tãnd sẽn pa kẽed ne tãnd ye. Yʋʋm kob-gĩnd piig la a nu soabã yaoolem pʋga, tẽn-bĩisã tʋʋm-noy n sɩng n tʋmd ne tãnd sẽn pa kẽed ne tãnd sẽn pa kẽed ne tãnd sẽn kẽed ne tãnd sẽn pa kẽed ne tãnd sẽn pa kẽed ne tãnd ye. B sẽn da maandã ra naagda otoman-rãmbã arabesk-rãmbã ne Siin-rãmbã. Yaa vẽeneg tɩ yaa Ottoman naab sẽn da wa n lugl Istanbul wã sẽn da nong porzeẽllã b sẽn maan ne porzeẽllã sẽn yaa miuug la peelsã n kɩt tɩ b toeemã.

Dĩis ne bĩis sẽn tar seb-vɩɩs la b sẽn maneg ne zẽnem la seb-vʋʋs n kõ-b laar, ne ligd sẽn yaa ligd sẽn yaa bĩis n kõ-ba, sẽn zems yʋʋmd 1575

Yʋʋm kob-gĩnd 16 soabã sasa, b sẽn da maand ne yagd n manegd b tãensã to-to wã toeemame. B wa n paasame tɩ b na n ning-a-la kolor a taab me. Sɩngrẽ wã, b naag-a-la ne turkuizã ne kobaltã mogrã sẽn yaa likã, tɩ b yaool n paas piney greenã la violetã[2]. Yʋʋm kob-gĩndẽ wã sʋk tɛka, a Iznik yagensã ra yiisda kug-rɩtb wʋsg sẽn na yɩl n maneg naam roogã tãnsoab a Mimar Sinan sẽn da maand tãn-sobendã tʋʋma. B sẽn wa n na n maan teedã, b yiisa booll sẽn yaa miuug sẽn na n ledg zũudã, la b yiisa zũud sẽn yaa yãg-yãg sẽn na n ledg zũudã. Yʋʋm kob-gĩnd ning sẽn loogã baasgẽ, b sẽn da maandã pa yɩ sõma ye. Baa ne b sẽn da ket n maand b teedã yʋʋm kob-gĩnd piig la a yopoe soabã pʋgẽ wã, b sẽn da maand-b to-to wã ra pa sõma ye. Tẽn-kãseng ning b sẽn tall n wa n maneg ne Iznik teedã yaa a Sultan Ahmed Mezeemã (Mezeem ning b sẽn boond tɩ Blue Mezeemã) sẽn be Istanboolã. B me-a-la yʋʋmd 1616 soabã.

Topkapi galʋ-tẽngẽ wã, b sẽn da bĩng bũmb nins n maand ne gãndg b sẽn boond tɩ porselɛne wã sõor yɩɩda tus piig la a yiibu, la b ra pa tõe n yã Iznik gãndg ye. Zĩis nins sẽn be Iznikã wʋsg bee tẽn-kɩtb sẽn be Turke, la yaa tẽn-bõoneg wʋsg sẽn be Turke, wala Istambul, Bursa, Edirne la Adana, la b tõe n yã b teedã. Istanbul, d tõe n yãame tɩ b sẽn maan Iznik roogã to-to wã bee zʋɩf-rãmbã meeb roog pʋgẽ, la b meebã meeb roog pʋgẽ. Wala makre, Rüstem Paasa meeb roog, Sokollu Mehmet Paasa meeb roog, a Selim II yaoogã sẽn be Hagia Sophia roogã pʋgẽ wã, la Topkapı roogã meeb kẽer sẽn be be, wala bãong kẽesg roogã la Bagdad kioske wã.

Kibayã fãa: porzeẽ wã tʋʋmd sẽn yaa to-to[edit | edit source]

Tʋʋmd ning b sẽn maan n na n lugl Ottoman soolmã yʋʋm kob-gĩnd a 14 soabã sɩngrẽ wã, a Iznik tãntãn-dãmbã sɩng n tũuda a Seljuk soolmã sẽn da beẽ wã.

Rẽ poore, a Iznik koom-kogendã ra yita Siini porzeẽ wã sẽn da tar yõod wʋsg ne Otomann soolmã na-rɩtbã. B sẽn da pa tõe n maan porzeɛllã yĩnga, b ra maand-a-la ne porzeɛll sẽn pa yõogd wʋsgo, la sẽn yɩɩd fãa ne silika la ne vɛɛre.

B sẽn da tʋmd ne yagd-yoodã ra yaa toor-toor hal tɩ b sã n dɩkd b yagd-yoodã n maand b sẽn datã, b tõe n yeelame tɩ yaa b sẽn dɩk n maan b sẽn datã bala.[3] B ra pẽgda Siin tom-bõonesã hal sẽn kaoose, b ra tigimd-b lame, la b rɩkd-b n dɩkd n dɩkd n maand wa b sẽn da maandã. Sẽn yɩɩd fãa, yaa Ottoman soolmẽ wã la Safavid soolmẽ wã sẽn da be Pɛrs soolmẽ wã, tɩ b ra tara porzeɛll sẽn yaa neer wʋsg ne porzeɛllã. Nin-kãensã sẽn da tʋmd ne porzeẽ wã kɩtame tɩ Safaviid soolmẽ wã neb wʋsg ra tʋmd ne porzeẽ wã, la b sõng tɩ b tõog n maan porzeẽ wã tʋʋm-teed a taab me.[4] Yʋʋm kob-gĩnd piig la a yoob soabã sʋka, a Iznik ra tara a meng gom-biis sẽn gomd Turke wã bõn-vɩɩs la bõn-vɩɩs sẽn yaa vẽen-vɩɩs yelle. Zĩ-noodã sẽn da yaa to-to wã kɩtame tɩ b ra pa tõe n bãng a sẽn yaa to-to ye.

Zĩig ning b sẽn da maand bõn-naandsã[edit | edit source]

Sẽn sɩng ne yʋʋm kob-gĩnd a 19 soabã pʋɩ-sʋk n tãag yʋʋmd 1930 wã, Erɔp nin-buiid sẽn da tigimd teedã ra pa wʋmd taab ye. B ra tagsdame tɩ yaa tẽn-bõn-bõn-tʋʋmd sẽn yaa toor-toorã n kɩt tɩ b yiisd teedã. Baa ne b sẽn tẽed masã tɩ yaa Iznik (bɩ Kütahya, ges-y tẽngrã) la b maan tãndgã fãa wã, b ket n tũnugda ne yʋy nins b sẽn da tũnugd ne pĩndã, n boond-b tɩ zũnd-zãndgã buud toor-toor. Yʋʋm kob-gĩnd 19 soabã pʋgẽ, hal tɩ ta yʋʋmd 1860 wã, b ra boondda zũnzũri wã fãa tɩ 'perse' teedã. La yʋʋmd 1865 n tãag yʋʋmd 1872 wã, Musée de Cluny sẽn be Paris wã ra paama gãnegr sẽn naag ne gãnegr sẽn yaa miuug sẽn tar vẽenem wʋsgo. Sẽn mik tɩ yaa Rodos tẽngẽ la b ra tall teedã fãa wã, b ra tagsdame tɩ yaa tẽn-kãngẽ la b maan b gãnegrã, tɩ b yãk gom-bil ning sẽn yaa 'Rodos gãnegrã' n na n wilg a sẽn yaa to-to wã. Burkĩn-bi-bɛɛbã me ra tara teed wʋsg sẽn be ne bũudã, turkuizã, sage vɛrẽ wã la violetã b sẽn da tẽed tɩ b yita Damas tẽngẽ wã, Siri soolmẽ wã, tɩ b ra boond-b tɩ 'Damas' teedã. B ra boond-b lame tɩ 'Abraham of Kutahia ware' bala b sẽn maan-b bũmb ningã wõnda b sẽn maan-b bõn-naandg a to sẽn da be a Frederick Du Cane Godman sɛbã pʋgẽ wã, tɩ rũndã-rũndã b be British Museum pʋgẽ.[5] B gʋlsa bõn-yoodr a ye sẽn yaa armɛn buud-gomd sẽn be a zugẽ wã, n yeel tɩ bõn-yoodrã ra yaa "Wẽnnaam tʋm-tʋmd a Abrahaam tẽegr yĩnga, K'ot'ay [Kütahya]. Yʋʋmd 959 [Kirist yʋʋmd 1510]". 7 [1] Yʋʋmd 1905-1907, b sẽn da wa n be n met b posɩta-paall a ye Sirkeci sẽn be Istambul soolmẽ wã, sẽn pẽ Zĩn-pĩndã noore, b yãa tãnd sẽn maan ne tãnd sẽn maan ne zũnd-zũnd n be zĩ-vãoog sẽn yaa peels zugu. Rẽ kɩtame tɩ b ra boond b teedã tɩ 'Golden Horn ware' (rɩt-rɩt-rɩt-rɩt-rɩt-rɩt-rɩt).

Yaa yʋʋm 1930 wã la b bãng tɩ yaa Iznik la b maan bũmba fãa. Yʋʋmd 1957 wã, a Arthur Lane, sẽn yaa Victoria la Albert Musée wã ned sẽn get bĩis nins b sẽn maan ne gãntika yelle, n yiis seb-vãoog sẽn tar pãng wʋsgo, n wilg b sẽn maan to-to n maan gãntika tẽn-kãng pʋgẽ, la a wilg b sẽn maan to-to n maan bõn-kãense. 10] A wilgame tɩ b ra maanda 'Abraham of Kütahya' teed yʋʋmd 1490 n tãag yʋʋmd 1525 sẽnese, tɩ b ra maanda 'Damascus' la 'Golden Horn' teed yʋʋmd 1525 n tãag yʋʋmd 1555 la 'Rhodian' teed yʋʋmd 1555 n tãag a Iznik tãm-bõonesã sẽn sãam yʋʋm kob-gĩnd 18 soabã sɩngrẽ wã. Yaa rẽ la b sak n deegã.

İznik ne Kütahya[edit | edit source]

'Abraham of Kutahia' ewer, probably made in Kütahya, dated 1510

"Abraham of Kutahia" sẽn yaa koom koglg b sẽn gʋls yʋʋmd 1510 wã pa koglg a ye bal sẽn tõe n yit Kütahya ye. Kooma sẽn kẽed ne kooma sẽn kẽed ne 'Golden Horn' wã tara gʋls-biis a yiib sẽn gʋls ne armẽ-rãmb gʋls-biisi; a yembr sẽn gʋls yʋʋmd 1529 wã gomda koom koglgã taoor soab a Ter Martiros yelle, a to wã gomda koom koglgã sẽn da yaa "K'ot'ays bũmb" tɩ b tʋm-a t'a kẽng monɛstɛɛrẽ wã yelle. 12] Lane yeelame tɩ yaa toog tɩ b maan 'Abraham sẽn yit Kutahia' wã bɩ koomã sẽn be a pʋgẽ wã Kütahya. [ 13] Baasg zãnga, tẽn-kʋdemd yɛl vaeesg sẽn wa n maan Kütahya wã, b yãame tɩ b sẽn da tõe n maan bõn-naandsã ne nug-rɩtbã sẽn yaa wa Iznikã, b sẽn da tõe n maan bõn-naandsã ne nug-rɩtbã n sãam b sẽn da wa n maand-b to-to wã. 14] B sẽn maan bũmb ningã, b sẽn da rɩk bũmb ning n maan-a wã, la b sẽn da maan-a to-to wã wõnda b sẽn da maan bũmb ning n maan İznikã. Kütahya sẽn be tẽn-kãsengã sẽn zãr ne Istambulã, la sẽn pa nana ne tẽn-kãsengã ra yaa tẽn-bil sẽn da yaa gãndg n maand ko-bĩndgo, yʋʋm kob-gĩnd 16 soabã pʋgẽ. 14] Baasg zãnga, yaa wa b sẽn da maand ko-bĩnd nins sẽn boond tɩ "Iznikã" Kütahya. A Julian Raby gʋlsame: "Sẽn nan yɩll tɩ tõnd tõog n bãng sẽn yaa to-to ne tõnd wakatẽ wã, yaa tɩ tõnd na n boola Otomansã tã-soabg la a yiib-n-soabg la piig la a yopoe soabã yʋʋm kob-gĩndẽ wã tɩ 'Iznik' la d saagd tɩ wakat n wat tɩ d na n tõog n bãng sẽn yaa to-to ne tõnd wakatẽ wã 'Kütahya tã-soabg la a yiib-n-soabã.' " 11]

A Ɛstãntɔll sẽn da yaa na-tẽngã lekoll[edit | edit source]

Yʋʋm kob-gĩnd piig la a yoob soabã pipi pʋɩ-sʋkã sasa, b ra leb n maand-a-la Istanbul tẽngã pʋgẽ. Sebr a ye b sẽn gʋls yʋʋmd 1526 n wilg tɩ b ra yaooda tʋʋm-tʋmdb nins sẽn da tʋmd Ottoman soolmẽ wã. Sebrã pʋgẽ, b wilgame t'a Tabriz ned a ye n da tʋmd tʋʋm-kãng ne neb piig n sõngd-a. 15[16] A Selim I sẽn wa n deeg Tabriz yʋʋmd 1514 wã poore, tõe t'a Selim I ra yaa tʋʋm-naandb nins b sẽn tall n wa Istanbulã nin-yende. Tĩr-n-bɩɩsã ra bee Tekfur Sarayı sẽn be galʋ-tẽngã pʋgẽ, sẽn pẽ Porphyrogenitus roogã. B tẽedame tɩ yaa bãmb n da ningd roog nins fãa b sẽn da mi n boond tɩ Suleymaniye Mosque wã yʋʋmd 1550 wã. 15] B sẽn da maan tãn-kẽengã n maneg n maan tãn-kẽengã yaa ne corde seca (tãn-kẽeng sẽn kʋɩ) sɩlse, la wakat kẽere, b ra maan tãn-kẽengã tɩ b maan tãn-kẽengã ne kobaltã sẽn yaa lam la turquoise. B sẽn da rɩkd-b n maandã ra yaa b sẽn da rɩkd-b n maand roog ning b sẽn boond tɩ Mantle Pavilion (Roog ning b sẽn boond tɩ Privy Chamber) sẽn be Topkapı Palace la a Çoban Mustafa Pasha (sẽn ki yʋʋm 1529 wã) sẽn be Gebze wã. 17 [1] Makr ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã yaa gãn-gɛtb a nu sẽn tar woglem sẽn ta metr a 1,25 sẽn yaa Topkapı naam doogã bãong roog (Sünnet Odası) fasɛtã. Baa ne b sẽn yeel tɩ yaa yʋʋmd 1641 la b me roogã, b tẽedame tɩ yaa ro-kʋdg sẽn da be zĩ-kãng zug b sẽn lugl yʋʋmd 1527 wã la yʋʋmd 1528 wã. B sẽn maan-b to-to wã wilgda vẽeneg tɩ yaa bʋ-kaoodbã n maan b sẽn da na n maan-b to-to wã. 19][20][21]

Baa ne b sẽn pa yã sɛb sẽn wilgd bũmb nins b sẽn da maand b tʋʋma zĩisẽ wã, yaa vẽeneg tɩ yagd-n-bõonesã sẽn da maand tʋʋls nins b sẽn da maand ne peendã ra maanda teed a taab me b roogã pʋgẽ. A Gülru Necipoğlu sẽn yaa bãngd ning sẽn geta kʋdemd yɛl gesg yelle, wilgame tɩ b segd n yeelame tɩ lampoor sẽn be zũud pʋgẽ, la ball sẽn be zũud pʋgẽ sẽn yit Yavuz Selim zũudẽ wã yaa tʋʋm-noor ning b sẽn da maan naamã pʋgẽ wã. 22] Lampo wã la ballã tara gʋls-biis sẽn be kobaltã sẽn yaa niigã, la b manegda zʋɩf-rãmbã roogã ne cuerda seca teed bala.

Miletus teedã (wag-gĩnd 15 soabã)[edit | edit source]

Fragmentary blue and white Miletus ware bowl

Arkeoloji raag sẽn maan a Oktay Aslanapa sẽn maan a İznik yʋʋmd 1960 wã sɩngrẽ wã wilgame tɩ tẽn-kãng ra yaa tẽn-kãseng sẽn naan naan naan yɩll ne tẽng-gãong sẽn yaa nana wã me. [1] B sẽn dag n yi n tɩ yã bũmb ning b sẽn boond tɩ "Miletus ware" wã, b yãame tɩ b ra tar bũmb wʋsg n pa le be ye. B sẽn yã koglg sẽn da tar gãndgã, b wilgame tɩ b ra maanda bõn-naandsã zĩig pʋgẽ. A yʋʋr yii Alemãnd arheolog a Friedrich Sarre sẽn yã tɩ b ra yãee b sẽn da tar bĩisgã tẽn-kʋdgrẽ wã n be Anatolii soolmã sẽn be tɩtgẽ wã, yʋʋmd 1930 wã sɩngrẽ. A Miletus sẽn da yaa tẽn-kʋdga sẽn naan naan yɩ bũmb ning sẽn naan yɩ bũmbã, b ra tagsdame tɩ b naan naan naan naan yɩ-a zĩig pʋgẽ, la b pʋd-a lame t'a yaa "Miletus ware". Rũndã-rũndã, b tẽedame tɩ İznik yaa "Miletus ware" tigisgã tigis-kãsengã, tɩ b yiisda ko-kãsems a taab Kütahya la Akçaalan. [1] B sẽn dag n mik tɩ b ra yãtẽ wã pa wilgd tɩ b ra maana bõn-naandgã wakat ye, la b tagsdame tɩ b maana yʋʋmd 1500 soabã. B sẽn da yã bũmb nins sẽn be Tɛɛrki wã, b wilgame tɩ b ra yiisda bũmb wʋsg n yiisd a pʋgẽ. [1]

A Miletus teedã ra rɩkda b sẽn da pakd a zug ne b sẽn da tar b sẽn da yaa wa b sẽn boond tɩ b sẽn boond t'a "mẽg-bilã" n naan yɩ ne b sẽn naan naan yɩll n maan bũmb sẽn yaa vẽenega. B ra maanda b toor-toor ne kobalt-bil sẽn yaa wa wĩndg sẽn yaa zĩ-bilga, la wakat ninga b ra maand-b-la ne turquoise, violet la verd. Dĩis wʋsg tara rog-n-taag sẽn be b sʋka, n gũbg ne gãnd sẽn yaa gãnd sẽn tar gãnd n kõ-b.

Dĩng-d-laase[edit | edit source]

Large dish (charger) with foliate rim. Design reserved on a dark cobalt ground, ca. 1480

Yʋʋm 15 soabã saabẽ wã, Iznik tẽn-gãongã pʋgẽ, b sɩngame n yiisd teed sẽn yaa wa kobalt-bil sẽn be fĩng sẽn yaa pemsem zug n ningd fɩt-bil sẽn yaa pemse. Sẽn paase, b ra maanda bũmb nins b sẽn da boond tɩ "Miletus" wã. Sẽn sɩng ne yʋʋm kob-gĩnd 13 soabã, b ra maanda Burkĩna sẽn be Zĩ-bĩngr sẽn be Burkĩna wã, la b ra maanda b sẽn tõe n maan tɩ b lebg burkĩna.

B sẽn boond tɩ fɩt-paasã yaa bũmb sẽn yit koom-koglgã pʋgẽ sẽn yit ne karz-paas sẽn naag ne bõn-naands sẽn yaa kãn-kãe sẽn yaa fɩt sẽn yaa kãntã (b sẽn boond tɩ frɩt-a) la b sẽn naag ne bũmbu. B sã n wa yõogd a ye, a sã n wa n wa n dɩka a to, a sãame n kɩtd tɩ a taabã naag taab. Yʋʋm kob-gĩnd 13 soabã pʋgẽ, Irã tẽnga sẽn boond tɩ Kashan wã ra yaa tẽn-kãseng sẽn da yaa kãseng sẽn na yɩl n yiis bĩngã. [1] A Ab'l-Qāsim sẽn yi tẽn-kãnga pʋgẽ, a gʋlsa sebr sẽn gomd kug-kãsems yelle, yʋʋmd 1301 pʋgẽ. A gʋlsa seb-kãngã pʋgẽ, a ra gomda fɩt-kãsemsã sẽn na yɩl n tõog n yiis fɩtã. [1] A sẽn da gʋls-a wã wilgame tɩ b ra tara fɩt-vɩɩs sẽn tar fɩt sẽn tar fĩt-vʋʋs 10 n tar fɩtɩt-vɩt-viis, fɩt a yembr n tar fĩit-vɩɩse, la fɩt n tar fʋt-vʋt-viisi. B pa get bũmb sẽn wõnd a woto b sẽn maand ne Iznik gilgẽ wã ye. La b sẽn bãng bũmb nins sẽn ket n be wã wilgdame tɩ b sẽn da maand ne a Zezi wã, b ra tũnugda ne bõn-naands sẽn wõnd a taaba. A Kashan, b ra maanda a ye ne a sẽn naag ne soda, n naag ne a ye. Rẽ poore, b saka a ye. A İznik pʋgẽ, b paasame tɩ b paasd fɩtɛɛrã ne soda.

Large dish (charger), 1500–1510

Sẽn yaa to-to tɩ b ra pa tõe n tʋm ne b gãagã, b ra pa maand koom-koglgã ne bũmb a ye ye ye. B ra maanda b toor-toore, tɩ b bas tɩ b kʋg n yaool n gãd taaba, n dɩk b sẽn da pak-b wã. Woto kɩtame tɩ b ra tõe n yeel tɩ b yaa wa b sẽn da tar b to-to wã. [1] Yaa vẽeneg tɩ b ra maanda rɩɩb ne b sẽn da pakd b sẽn da tigsd-b laalgã. B ra na n kɩtame tɩ b gãnegd b sẽn na n dɩt-b wã n kõ-b tɩ b tɩge. B ra na n kɩtame tɩ b ning-a-la b sẽn da maandã zugu. A ra na n kɩtame tɩ b rɩkd b sẽn da yaa b sẽn da maand to-to wã n naan yɩg n lebg b sẽn da rat n maan to-to. B sã n da pa tar bẽdgã, b ra na n maana b nusẽ n yãk a fãnga.

B sẽn da gãnegd b gãndã ne sãnem sẽn yaa pemse. A ra yaa wa fɩt-fɩt-tʋʋmd sẽn yaa wa fĩt-fĩt-tʋʋma, la a ra yaa sõma n yɩɩd a sẽn yaa fĩt sẽn yaa fɩt sẽn yaa a sẽn yaa a fĩtgã. Yaa sɩd tɩ b leb n paasame tɩ b ra tar bũmb sẽn tar pãng n tõe n kɩt tɩ b ningd bũmb a to, wala tragacanth gum. [1] Baa a Abū'l-Qāsim sẽn wilg a sebrẽ wã, a ra rat n yeelame tɩ b bas tɩ b kõ-b wĩntoogã n kõ b sẽn tõe n kõ-b-la fɩt-fɩt-gãosgo, yaa vẽeneg tɩ b kõ b sẽn dat n kõ-a wã n kõ-ba. [1] B ra rɩkda pigment n ningd b teedã tɩ b naag ne fɩtɛɛr la b ningd-b-la ne fɩtɛr. Sẽn na yɩl n tõog n tall b sẽn datã, b ra segd n maana b sẽn tõe fãa n tõog n maan bũmb ning fãa.

La b ra maanda b sẽn da tõe n maan bũmb ning sẽn yaa wa kobalt-bilã. Yaa vẽeneg tɩ b ra paamda kobaltã ne a Kamsar tẽn-tẽnga sẽn be Kashan tẽngẽ wã. [1] A Abul-Qasim goma a Qamsarin yell a sebr pʋgẽ. [1] Yʋʋmd 1520 wã poor, b paas-a-la ne turkise (tĩig n boond tɩ copper oxide). Rẽ poore, b ra yaa wa ne wa-rɩt (manganɛs oksid), wa-rɩɩga, wa-rõga, la wa-rẽnda. B sẽn da naan n naan n naan tɩ b lebg b sẽn da yaa b sẽn da pa mi b sẽn yaa b sẽn yaa to-to wã, b wilgame tɩ b yaa b sẽn pa mi b toorẽ wã. B saka roogã sẽn tar temd-rɩtgã ne gãnd sẽn be gɛtgã tẽngre. Baa b sẽn wa n yiisd pigment toor-toorã, wakat ninga b ra ket n yiisda koglg ne paleg sẽn pa tar sor ye. [1]

B ra tara bõn-naandsã ne b sẽn boond tɩ alkali-tinn-tinn glase, tɩ b bãng tɩ b sẽn maan bũmb ningã yaa tɩt-tinn oksid 25-30%, silika 45-55%, natri-tinn oksid 8-14%, la tinn oksid 4-7%. [1] B tũnugda ne tãn-tĩnd n kɩt tɩ b ningd b sẽn maandã pa yɩ vẽenega ye, la b sã n ningd a İznik wã, a ket n yaa wa solond sẽn pa tarã. [1]

A Ab'l-Qāsim wilgame tɩ b tũnugda ne b sẽn da maand ne b sẽn maand ne b tɩtã n maand ne b sãtbã. [1] Baa ne b sẽn da gãdd a ye n paas tɩ b ra pa tar bũmb n na n maan ne a ye wã, b pa tar bũmb sẽn na n kɩt tɩ b maan ne a to ye. B sẽn da wa n yõogd bugumã, b ra maanda bugum sẽn be n zẽkd b koom n tɩ ta °C 900.[1]

Bĩng ne pemsem teed (1480-1520)[edit | edit source]

Mosque lamp with lotuses c. 1510. Similar to four lamps that hung in the mausoleum of Bayezid II in Istanbul

Yʋʋm kobs 15 soabã sẽn looge, Iznik tẽnga tẽn-gãongdbã sɩngame n maand b toor-toor b sẽn da maand ne b sẽn maand ne b toor-toorã. Pa be sɛb sẽn wilgd bũmb ning sẽn kɩt tɩ b maan woto ye. B sẽn gom a Iznik teedã yell pĩnda wã yaa Tokapi lalgã sẽn yaa a Tokapi wã rɩɩb roog sẽn zĩnd yʋʋmd 1489-1490 wã, tɩ b yãt koom-koglgã koglg 97 sẽn da tar koom-koglgẽ wã. [1] B sẽn yã bũmb ning sẽn deng n be Bursa wã yaa zũnd ne pemsem sẽn yaa bĩng sẽn maan tɩ b yãt a Şehzade Mahmud sẽn yaa a Bayezid II bi-ribl a ye, sẽn ki yʋʋmd 1506 - 1507 wã. [1] [2]

B rɩka gom-biig ning "Abraham of Kütahya ware" n wilg pipi Iznik piis-bil-bil-bila fãa, bala yaa "Abraham of kütahya" piis-bila sẽn yit yʋʋmd 1510 wã bal n be be b sɛbã pʋsẽ. Artã zab-gʋlsdã Julian Raby yeelame tɩ gom-biigã yaa tudgr sẽn kɩt tɩ b pa mi n tõe n maan bũmb a ye. A yeelame tɩ b na n yãka gom-biig ning sẽn yaa "Baba Nakkaş ware" tɩ b boond tɩ "babak nakkaş ware", sẽn yit n bas tɩ b boond ned ning sẽn da yaa zab-gʋlãm ning sẽn da be Istanbul soolmã pʋgẽ wã yʋʋr yĩnga. [1] B tẽedame tɩ b ra tara koom-koglgã sẽn yaa wa b sẽn da tar n maand n maand b sẽn tõe n maan n kõ-b koom-koglg sẽn yaa wa sẽn yaa wa a sẽn be Iznik wã. Bãngrã tara zĩn-dãmb sẽn yaa a Ottoman Arab la a Chinese bloom sẽn tar bũmbu. B sẽn boond tɩ kareng-kãnga tɩ Rumi-Hatayi wã, yaa sẽn boond tɩ Rumi sẽn boond tɩ Ottoman Arabek karengã la Hatayi sẽn boond tɩ Sɩngr karengã. [1] B tẽedame tɩ b sẽn maan arabesk sẽn yaa sõma wã wʋsg yaa Ottoman Metallwork n maan-b pãnga.

Baa ne sẽn yaa vẽeneg tɩ b sẽn da tũnug ne kobalt-bil ne zĩ-bilã la b sẽn da maand rɩɩb wʋsg ne-bã, b ra bee ne Sɩngd porsɛlɛn sẽn yit a Yuan la a Ming soolmã pʋgẽ wã, pipi Iznik fritware wã ra pa makd Sɩngd nebã sẽn da maand bũmb ninsã ye. A sã n da tar bũmb kẽer n maandẽ, wala b sẽn da tar karɛt-kãseng n tar bẽed sẽn tar bẽdgã, a sẽn be Istanbul, a sẽn da tar a sẽn da yaa a Çinili Koşk Museumã pʋgẽ wã, a ra tũnugda ne a Rumi sẽn yaa a Ottoman wã me. [1]

Yʋʋm kobs a 16 soabã pipi yʋʋm kob-gĩnd a yiibu wã pʋgẽ, b toeemame n paas ne b sẽn dɩkd b sẽn yaa zũnd sẽn tar vẽenem n paas ne sẽn yaa pemsem, la b sẽn dɩkda b sẽn yaa pemse. [1] Wakat kãnga, b tara zʋg-zʋg a naas sẽn yit a Sultan Bayezid II sẽn da be Istanbul wã pʋgẽ, sẽn da zĩnd yʋʋm 1512-1513 wã. [1] Bãngr-gomdã pʋgẽ, b yãa fɩt-bi-pẽg a nu wã. Bãngr-kãensã sẽn yaa wa b sẽn da maan ne b sẽn maan ne b tɩtã yaa wa mamluk rãmbã sẽn maan ne bõn-vɛɛg n kõ-b. B ra maanda wa b sẽn da nong n gãdd-b laandã sẽn yaa wa b sẽn dat n kõ-b n tãag yʋʋm kob-gĩnd 13 soabã. B ra pa tõe n maan bũmb n kõ vẽenem ye, la b ra yaa mak-sõng la b maan bũmb sẽn na yɩl n maan tɩ nebã bãng b sẽn yaa bũmb ning ye. [1] B sẽn yãg a Bayezid II mausoleumã lambã ne b sẽn gʋlsd a Zifã ne a Zifɩ wã yaa sõma, la b sẽn yãg b zĩiga pʋga, b tara gãag sẽn tar rozɛt-rãmb la lotus-rãmba. [1]

Mosque lamp with lotuses c. 1510. Similar to four lamps that hung in the mausoleum of Bayezid II in Istanbul

Bõn-buud sẽn yaa ne bĩng la bĩng[edit | edit source]

Yaa bĩis la bĩis sẽn yaa bĩisã sẽn yaa bẽndã la b sẽn yaa b sẽn yaa a sẽn yaa b tẽnsã n kɩt tɩ b tõe n yeel tɩ b yaa bĩisi. Bãagrã sẽn yaa wa ne biru wã yaa bõn-kãsemse, tɩ b tɩɩsã sẽn yaa sõma wã tõe n yãg-b lame. [Bɩ y ges sẽn yaa to-to wã.

Ottoman-dãmbã sẽn yaa b poorẽ dãmbã: A Suleyman sẽn yaa kãseng soabã[edit | edit source]

Yʋʋmd 1453 wã, b sẽn deeg Constantinople wã poore, Ottoman sultãs sɩngame n na n maan tʋʋm wʋsg n me b tẽn-kãsemsã. B ra tara tigis wʋsg b sẽn da na n me wã, sẽn yɩɩd fãa a Suleyman ne a pagã, a Hürrem (Roxelana), la a Vɛɛsri Rüstem Pasha sẽn da yãk-b tɩ b me. A Sultan Ahmed Masji wã sẽn be Istanbul wã (b sẽn boond tɩ "Mazĩn Masji wã") bal tara piis 20,000. Rüstem Pasha Masji wã yaa b sẽn da tar n paasd a to wã, la b ra tũnugda ne a to wã Topkapı roogã pʋgẽ. Sẽn yɩlẽ tɩ b paam n paam n kõ-a, b ra maanda b sẽn datã n na n tõog n yiisd a Iznik teedã.

A Suleyman sẽn yaa kãseng soabã (1520 - 1566) naamã sasa, raopã sẽn da baood Iznik teedã paasame. B ra maandda bĩis, lampo, bokã, la b bĩisã, tɩ b rɩk b mens n dɩk b mens n maan ne sãnemã, ne b sebrã la b sẽn da maand ne vẽenemã, la ne Sɩngr sɛrmikã. B ra maanda bõn-kʋd-kãsems wʋsg ne b sẽn da pa tar bũmbu, n tar koom-koglgã, rũmsã, tɩɩsã la zẽedã. B ra maanda bõn-naandsã n na n wilg b sẽn maandã, bala b wʋsg n tʋg n tʋg b nao wã tɩ b tõe n gãneg-b lame, la b leb n yãame tɩ b ra pa le tar b sẽn na n dɩk-b ye. [1] Yʋʋmd 1520 wã pʋgẽ, b ra maanda taab ne saz buud-goam sẽn yaa to-to. Yʋʋm kob-gĩnd 16 soabã pʋɩ-sʋkẽ, b leb n kɩtame tɩ b rɩkd a naan-fõog sẽn yaa toor-toorã. A ra tũnugda ne tulup, karɩt, roz la zʋg-zʋg-rɩt sẽn yaa sõma. A Kara Memi (Kara Mehmed Çelebi) n da moon-a, n yaa Sultan Suleyman zakẽ wã maan-kʋʋd kãsenga. [1]

"Golden Horn" (sẽn yaa yʋʋm 1530 n tãag yʋʋm 1550)[edit | edit source]

Fruit sellers carrying ceramic jars in front of Sultan Murad III, c. 1582.


Sẽn boond tɩ "Zĩis rog-n-goabã" yaa b sẽn da maand ne b sẽn da boond tɩ "Golden Horn ware" wã. Yaa b sẽn da nong-b ne b sẽn maand ne b sãnem la zũ-zũ-zĩisã sẽn sɩng yʋʋmd 1520 wã n tãag yʋʋmd 1550 wã. [1] B pʋdga b sẽn boond tɩ "Zul-Zul-zoong" wã teed woto, bala b ra yãa bõn-naands sẽn yaa woto Istanbul soolmẽ wã. [c] Rẽ poore, b bãngame tɩ b ra maanda b sẽn maand a İznik wã, bala b ra tara bũmb kẽer sẽn wõnd b sẽn maand b sẽn maand ne a Iznik wã. B sẽn maan tɩ b maneg-b to-to wã yaa b sẽn maan tɩb-b toore. B sẽn da maand bũmb ning fãa wã, b ningda b nusã ne b sẽn maand bũmb ningã. A sẽn da maand-a wã wõnda b sẽn da maand ne bugum-buudã sẽn yaa b sẽn da boond t'a Suleyman Soliman bugum a Tuğra wã. A Julian Raby tũnugda ne gom-biig ning sẽn yaa "Turakeş spiral ware" sẽn yaa Turakeş wã sẽn da yaa Ottomanã roogẽ wã gʋlsdb sẽn yaa bãngdb. [1] B ra tara koom-koglgã sẽn yaa wa kobalt-bilga, la b ra tara koomã sẽn yaa wa turquoise, oliiv-bilga la wĩndg sẽn yaa wa wĩndg. [1] Bãngr-gomdã pʋgẽ, b ra gomda b sẽn maan bũmb nins sẽn yaa wa b sẽn maan to-to wã yelle. B sẽn da maand bõn-naandsã la b sẽn da maand b sẽn yaa kãense wã wõnda Maiolica tondino wã sẽn da yaa nebã sẽn da nong Itali wã yʋʋmd 1500 n tãag 1530.

Yʋʋmd 1520 wã yaa wakat sẽn kɩt tɩ b yãt "Zĩis rog" teed sẽn yaa ne welsg sẽn yaa b sẽn da tar ne rĩmã nug-vẽngã vẽenemã, la sẽn kɩt tɩ rĩmã meeg ne b sẽn da maand ne rĩmã ne b sẽn maand ne rĩma wã sẽn be Iznik wã, la sẽn sõng tɩ b rɩk Sɩngd porsɛllã sẽn yaa Sɩngd sẽn be Topkapi Saray wã wã [61]

"Damaskã teed" (s. 1540 - s. 1555)[edit | edit source]

Mosque lamp, probably made for the Dome of the Rock in Jerusalem, dated 1549

Yaa a Soleyman sẽn yaa nin-kãsenga sẽn wa n dɩt naam n tãag 1540 n tãag 1555, la b ra boond tɩ "Damask teedã". B sẽn da naan n naan n naan tɩ b naan yɩ koom-koglgã, b naan n maneg-b-la ne seb-vɩɩs sẽn yaa wa seb-vʋʋg sẽn yaa wa sãt ne seb-wɩɩg la seb-vẽed sẽn yaa wa kobalt-vɩɩg la turkise. B kɩtame tɩ b lebg n dɩk seb-vɩt sẽn yaa polychrome wã. [1] B ra tẽedame tɩ yaa yʋʋm 19nd yʋʋm kob-gĩnd a yiib-n-soabã pʋga la f ra tẽed tɩ b yita Damas. [1] Sẽn yɩɩd fãa, b pʋd-a lame tɩ yaa yel-wẽnde, bala b maana bũmb a woto ne a sẽn yaa wa b sẽn maan ne a sẽn da yaa a Damas yʋʋm kob-gĩnd 16 soabã pʋɩ-sʋkẽ. [1] [2]

B sẽn da maand woto wã, yaa bũmb sẽn yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg ne nebã. Yaa seb-kʋd sẽn yaa masg lambu sẽn tar daar sẽn gʋls tɩ b be Britɩn wã sɛk zĩigẽ. [1] Yaa b sẽn wilg tɩ b ra tõe n maana bũmb nins sẽn yaa sõma n yɩɩd Iznik wã, la kɩtdame tɩ bãngdbã tõe n bãng bõn-kãens sẽn yi zĩig ningã. B yãa lamdã Zerizalɛm wẽnd doogã pʋga yʋʋmd 1800 soabã pʋga, la b tẽedame tɩ a kẽnga a Suleyman sẽn yaa kãseng n sɩng koglgã. [1] [2] B sẽn da gʋls karɩtɛɛr dãmb a taab n gũbg lambã zug n wilg tɩ b sẽn maan tɩ b maneg-a wã yaa a Musli, n wilg tɩ a yaa a İznik Sufi wã sẽn yaa sõngo, a Eşrefzâde Rumi, la b wilg-a yʋʋm 956 sẽn yaa a Jumada'l-Ula kiuugã (1549 soabã). B sẽn yãgd fɩtlã ne vãadã, ne zĩm-bilã, la ne zũndã. B sẽn maan bõn-naandsã pʋgẽ, b yãgda sa-gãm-gãmbr sẽn yaa vãad ne b sẽn yãtã, la b yãgda arabesk sẽn yaa bõne, sẽn be zĩ-sõnga zugu, la tulupã sẽn yaa bĩng sẽn yaa zũnd sẽn yaa zʋnd sẽn yaa zĩ-zũnd sẽn ya zĩ-zĩisẽ. La f tõe n dɩka fɩtɩl n na n bãng koglg a taab sẽn tar koomã, tɩ b sʋka koglg kẽer sẽn tar gãag n yaa gãag-n-taase. Baa ne sẽn yaa tɩ b sẽn naan n naan n naan tɩ b naan n naan yɩ ne lampo wã, b sẽn naan tɩ b maan lampo wã yaa toor ne lampo-rãmbã fãa. [1] [2] [d]


Bãngr-gomdã pʋgẽ, b sẽn da tar fɩllã yaa fɩll a yiib bal n ket n be. Pipi wã yaa Bursa, a Yeni Kaplıca wã, tɩ b sẽn maneg b wallã ne b zĩ-bõon-vẽen-vẽees n naan n gãneg-b b zĩ-kãense. B sẽn maan tɩ b maan bĩisã yaa arabesk la b maan b sãnem-rãmba ne b sẽn gʋlsd-b ne biru, turkise, oliiv-gɛt la libli. B sẽn maand bũmb ninsã yaa toor-toore. Sɩngrẽ wã, b ra rɩkda b piisã ne b sẽn da be zĩig a to, la b kɩtame tɩ b kẽng a Yeni Kaplıca wã, sẽn na yɩl n lebs n maneg-a wã. Yaa sɩd tɩ b ra tara b sẽn da maand n maand woto wã yʋʋm 1540 wã saabẽ.

Bãngr a to wã yaa a Hadim Ibrahim Pasha Masji sẽn be Silivrikapı, Istanbul, sẽn da yaa rĩm-dãmb meebd a Mimar Sinan n naan maan-a la a wa n baas n maan yʋʋmd 1551. Bãagrã sẽn be rɩtgo wã zugẽ wã, b gãnda gãn-kẽeng a tãabo la b gãn-d-la a yiib. B gʋlsame tɩ b gʋlsd balse, tɩ b gʋls-b ne kobalt-bil sẽn yaa yĩn-bil sẽn ya zĩ-bil sẽn pa yãgd ye. B gʋls-b-la ne bõn-buud sẽn yaa wa ne wa-yã. Masji wã pʋgẽ, mihrabã zug, yaa gãn-kãseng sẽn be ne tãns sẽn be ne kobalt-bil, turkise la oliiv-bi-bil sẽn yaa zĩm-bil sẽn ya zĩm-bila. [1] [2] [3]

Polychrome ceramics (1560-1600)[edit | edit source]

Dĩisã[edit | edit source]

Yʋʋm kob-gĩnd 16 soabã sʋka, b sɩngame n maand fɩt-rɩt-roog sẽn tar kolor n na n maneg b roogã sẽn yaa a Mimar Sinan sẽn naanã. [1] Pa mi sẽn yɩ to-to tɩ b reng n maand woto ye, la a Sinan sẽn yaa rĩndg-gʋlsdã, a ra tara sor n na n sõng-a lame t'a maneg n maneg a raopã ne a me. [1]

B ra baoodame tɩ b tall tigs wʋsg. Yʋʋmd 1550 wã la yʋʋmd 1560 wã sɩngrẽ, Iznik tẽnga tẽn-gãosdb ra maanda bĩis n na n maan a Süleymaniye Masjidã sẽn be Istanbul wã yĩnga, [76] Hurrem Sultan (Roxelana) masji wã (b sẽn maan yʋʋmd 1558), [77] Adana Masji Kãsenga (b sẽn naan maan yʋʋmd 1560), [78] [e] Rüstem Pasha Masji wã sẽn be Istanbul (b sẽn tõog n maan yʋʋmd 1563), [80] la a Suleyman I masji wã sẽn maan yʋʋmd 1567.[81] A Suleyman I ne a pagã, a Hurrem Sultan me sẽn be a Suleyman a 1 soabã meegr zĩigẽ wã yaa a Suleymaniye Masjidã sẽn be Istanbul wã. [1]

Sẽn da wa n wa n paasd a Zeova Kaset rãmbã sẽn da maand bũmb ninsã, b toeemame. [83] B maana sũ-sãoong ne bã-kãnga sẽn tar sẽk n dɩk n tɩ kẽes-b tɩ b lebg n wa n yɩ wa b sẽn da pa tõe n yã ye. Yaa wa b sẽn da maand ne b b b sẽn da boond tɩ "Iznik" wã. Pipi roogã sẽn da tar zĩm-bil sẽn yaa miuugã yaa a Süleymaniye Masji wã sẽn be Istanbul, la a sẽn maan a Mimar Sinan sẽn naan n naan n maan a tʋʋmdã yʋʋmd 1557 wã. [1] Zĩ-kãnga pʋgẽ, b sẽn manegd b teedã yaa mikr sẽn be kibla wallã zugã. B sẽn maand tɩ b yaa wa b sẽn maand tɩ yaa wa b b sẽn maand n maand tɩ b pa tõe n maan bũmb a to wã, b maanda woto. Bãadã yaa zũuni, la b yaa wa ne tigir, ne wa ne waare. [1] Zĩ-gũudã sẽn be meziizã sẽn be goabg-tẽngã zug zug wã pʋgẽ wã, zĩ-gũudbã tara Iznik zõosg-zõosg sẽn yaa yɩlemd ne gom-biis sẽn yit Korã pʋgẽ. B gʋlsda gʋls-biis nins sẽn yaa pemse ne tulut gʋls-bi-rãmbã. B sẽn maan b sẽn tõe n maan bũmb ninsã, b leb n maana bũmb sẽn yaa wa bol red. [1]

A Sinan sẽn maan bõn-kãsemd ning sẽn pʋgdã yaa Rüstem Pasha Masji wã, sẽn paam n baas n maan yʋʋmd 1563. Sẽn yaa toor ne a Suleymanîe Masjidã pʋgẽ, b sẽn da pa tũnugd ne bĩisã n maand bũmb ninsã, b sẽn maan n wilg tɩ b yaa sõma wã, b sẽn naan maan n wilg b sẽn tõe n maan bũmb ninsã fãa. [1] B tũnugda ne bõn-naands toor-toorã sẽn yɩɩd 80. Bãagrã wʋsg yaa b sẽn maand ne taab n pa tõe n maan bũmb ye. Masji wã yaa pipi sẽn tar tulp-rãmb la karɛnd sẽn yaa wa a Kara Memi sẽn maan n kõ-b vʋʋsem sõngo. B sẽn maan tɩ mihrabã yɩ sõma wã, b maan-a lame tɩ b ning-a-la ne b sẽn maan tɩ b ningd-a-a-yã-rɩt-rɩta, la a zĩiga pʋga, b maan tɩ b maan-b ne a-laag sẽn yaa wa a sẽn yaa wa sẽn yaa wa ne a sẽn yaa tɩrsã. [1] B sẽn da tũnugd ne waorã sẽn yaa waorã pa zemsd ne waore sẽn yaa waore wã ye. B tũnugda ne yĩn-bil ne miuug sẽn yaa miuug ne b sẽn maand ne tigsã pʋgẽ, n wilgd tɩ b rɩt n kẽ Rüstem Pasha Masji wã sẽn be Istanbul wã sorẽ wã. [1] [2]

'Damaskã teedã' ra tara sãt-walg ne sãt-gãong. La a sẽn da tar-a wã, a ra pa tar pãng n maand a sẽn dat n maan to-to wã ye. A ra pa tar minim n maand a woto ye. Sẽn pa yɩll ne roog sẽn yaa ne roog n be sorẽ wã, a pa tar roog sẽn ya ne roog ye. Rustem Pasha Masji wã roogã pa tar roogo b sẽn dat n maneg ye. [1] B wilga a Suleyman sẽn da be a Suleymani wã gãagẽ wã, a sẽn da maan a kũumã zĩigẽ wã, a noorã sẽn yaa vãad ne zamarãd sẽn yaa vãdã, tɩ b yaool n maan-a yʋʋmd 1567 wã. [1]

Dẽn-ka-to-kãnga[edit | edit source]

B sẽn zãms b sẽn maand a Iznik wã pʋgẽ, bũmb sẽn tar yõod wʋsg yaa meziib lambu, t'a be a Victoria la Albert Museum wã sẽn be Londẽ wã. [f] B tẽedame tɩ b ra maana lamdã Istanbul a Süleymaniye Masji wã yĩnga, sẽn paam n baas n maan yʋʋmd 1557 wã. Yaa bõn-kãng n da yaa pipi sẽn be daar ning b sẽn mi wã, la a sẽn da tar bug-zĩig sẽn yaa miuug ne bug-zõog n na n yɩ Iznik piisã la b sẽn naan maan ne rĩ-gãm-gãmdã. [1] [2] Zĩ-zĩ-gãongã sẽn be fɩtlã zugã yaa yĩn-koɛɛga, la a yaa wa a sẽn pa zems ne a to ye. B tẽedame tɩ rɩɩb kẽer sẽn ket n yaa wa b sẽn da rɩt n tar wa-a wã yaa wakat kãng n dat n zĩnd ye. [1] [2]

B pa yãend koom-koglgã sẽn da ket n be be ye. B yãendame tɩ b yãenda a sẽn zĩnd yʋʋm 1549 la 1606/7 wã sʋka. [1] [g] Iznik piis wʋsg ket n be zak nins sẽn tar daar sẽn be wã zutu, la baa ne b sẽn da maand bũmb toor-toor ne sẽn be piisã pʋgẽ wã, naoor wʋsgo, b tõe n bãnga koom koglg daar sẽn zems ne sẽn be-a wã, n mak a sẽn naan yɩ to-to wã ne sẽn be biisã zugu.

Dĩisã[edit | edit source]

Bõn-naands a taabã[edit | edit source]

B sẽn wa n boog b tẽebã (1600-1700)[edit | edit source]

Yʋʋm kob-gĩnd 16 soabã saabẽ, b ra maandẽ tɩ b sẽn naan a İznik wã paoogda wʋsgo. [1] Woto kɩtame tɩ b pa le tar b sẽn da segd n maan bũmb nins sẽn yaa sõma ne a Zeova ye. Bũmb a to sẽn da tar yõod yaa tɩ yʋʋmd 1600 wã sʋka, b sẽn da talld Sɩngr porsãan wʋsg n wa Turki wã. B ra pa tõog n zab ne tẽn-kãnga sẽn tar yõod wʋsg ye. B ra maandẽ bõn-naands sẽn tar vẽen-vɩɩs sẽn yaa kãn-kãe. [1] Baa ne sẽn pa yɩ tɩlae tɩ Sɩngr nebã tall tigis nins b sẽn da yiisd tẽngẽ wã, b ra pa tar pãng wʋsg n na n tall tigis-kãsems nins b sẽn tall n kẽngd tẽn-kãng ye. Baa b sẽn da wa n baood tɩ b maan bĩis-n-tɩrsã, wala b sẽn da maan a Ahmed a 1 soabã tẽn-kugrã sẽn zĩnd yʋʋmd 1620 n tãag yʋʋmd 1623 wã, ligd sẽn pa ta wã kɩtame tɩ b sẽn da maand bĩisgã paoogdẽ. B sẽn maan woto wã, b yãee zĩis a taab sẽn pa be a Zeova noyã pʋgẽ ye. B talla tigs-n-tɩrs n kẽng Kair, tɩ b tũnug ne-b n maneg a Aksunkur Masji wã, a Ibrahim Agha sẽn lebs n maneg-a yʋʋmd 1651-52 wã. [1] [2] B leb n talla tigis-kãsems n kẽng Gɛrkã, la yʋʋmd 1678 wã, b sẽn da naan tɩ b maneg Lavra gãnda gãagã sẽn be Athos tãngã zugã ne tigis-kẽem sẽn tar gʋls-sõamyã sẽn gʋls ne Gɛrk gʋls-sõmsã. [1] [2] La sẽn pa kaoos, b ra pa tar bẽed wʋsg ye. B sẽn da gʋlsd bũmb a ye wã yaa Gɛrk gom-biis sẽn yaa b sẽn gʋlsd bũmb ning yʋʋmd 1678 wã. [1]

Zĩ-noodo[edit | edit source]

Bũmb a taab[edit | edit source]

Ges-y me[edit | edit source]

 • Chinese influences on Islamic pottery

Dẽn-kãsems[edit | edit source]

 1. The collection of 532 items is now housed in the Musée National de la Renaissance in Écouen near Paris.
 2. ^ The hanging mosque ornament is on display at the Walters Art Museum in Baltimore (Inv. no. 48.1022). The mosque lamp is displayed at the Tiled Kiosk (Çinili Köşk) in Istanbul.
 3. ^ A bowl excavated at Sirkenci in Istanbul is now in the Victoria and Albert Museum, London (Inv. No. 790–1905)
 4. ^ A spherical hanging ornament with similar decorative motifs to those on the Dome of the Rock mosque lamp is now in the Benaki Museum in Athens. The museum inventory number is ΓΕ 9.
 5. ^ The Great Mosque in Adana was an existing building and was not designed by Sinan.
 6. ^ The Süleymaniye Mosque lamp in the Victoria and Albert Museum has the Inventory number: 131–1885
 7. ^ A dish now in the Musée National de la Renaissance in Écouen has the date written on the back as AH [10]15 which corresponds to AD 1606/7.

Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://www.jstor.org/stable/4171598?searchText=Iznik+pottery&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DIznik%2Bpottery&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Aeea6c35cf409d0b7971480e8063e0879&seq=13
 2. https://delcat.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?&context=L&vid=01UDEL_INST:01UDEL_INST&search_scope=LD_CDI_WC&tab=Everything&docid=alma991012288909707701
 3. https://delcat.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?&context=L&vid=01UDEL_INST:01UDEL_INST&search_scope=LD_CDI_WC&tab=Everything&docid=alma991012288909707701
 4. https://web.archive.org/web/20111205130848/http://www.lacma.org/islamic_art/lia.htm
 5. https://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=236618&partid=1