Jump to content

Wp/mos/Botswana Vaccine Institute Staff Union

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Botswana Vaccine Institute Staff Union
Botswana Vaccine Institute Staff Union
labor union
CountryBotswana Tekre

Sõngr sẽn yaa zaalem n yit Wikipedia pʋgẽ

Botswana Vaccine Institute Staff Union (BVSU) yaa Botswana kõndeeg-kɛgr sulli bii sendika federation sẽn be Botswana (Anglindi: Botswana Federation of Trade Unions)[1] wã. sulla ra sɩng-a ne sik-m-menga yʋʋmd 1978 wã. Rũnda BVI wã yaa tũud-n-taar kãseng sẽn bɩd ne pãng wʋsgo, la a pa bas a sẽn lugl-a wã sẽn yaa bũmb ning sẽn kɩ t b maan bũmb ninsa ye, a pipi rend la b sẽn na yɩl tɩ b tõog n tõogd n paam tɩ b segd n ket n t nag-neong maana ra-kãe koosg Botswana tenga pʋgẽ (Botswana nag-nemd ket n tʋmd n kẽngd tẽns nins sẽn be European Union soolmẽ wã) yʋʋmd fãa. Tẽns kãensã wʋsg zãmsame la b tũnugda ne BVI vaccinã b sẽn maand tẽng-sondg bãag bãaga tõogo yĩnga yʋʋmd fãa wã. Rũndã-rũndã, BVI wã paasame n lebg tẽng zugu, tẽng zugu la dũniyã gill zugu, sẽn kõt-b rũms laafɩ wã loogr sẽn yaa sõma. BVI wã tara wuk-m-meng n na n lʋɩɩs n tõog n paam Afrɩka rũmsã sẽn tar pãng wʋsgã ne b sẽn na n zab ne rũng bãaga bãag sẽn gɩdg tɩ b ra wa n paasd tẽn-kãnga yʋʋm wʋsg pʋgẽ.

Sibtiise

[edit | edit source]
  1. Trade Unions in Botswana