Wp/mos/Bachata

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Bachata
bachata
type of dance
Subclass ofsocial dance Tekre
CountryDominican Republic Tekre
Country of originDominican Republic Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/01514, https://ich.unesco.org/fr/RL/01514, https://ich.unesco.org/es/RL/01514 Tekre
A couple dancing bachata

Bachaata yaa reem buud sẽn yit Dominik Repiblikẽ wã, la b reemd-a-la dũniyã gill zugu. A tara loees ne bachata mizikã.

Bõe yĩng tɩ d yet woto[edit | edit source]

Basic side to side step

Bãngr-gomd ning sẽn yaa Bachata wã yaa neb sẽn kẽed ne taab n maand reem sẽn tar taoor la poorẽ, tɩ b tõe n maan-a ne noor sẽn pak bɩ ne nus sẽn pak bɩ ne noor sẽn pag ne a to. B sẽn boond-a t'a "Wẽnnaam sẽn ka to" wã wilgdame t'a yaa Wẽnnaam sẽn ka to. B sã n sõd 4 la 8, bachata wã pʋgẽ, b sã n sõd-a-la ne zũnd-zãnd sẽn kɩt t'a yaa toor ne bolero wã bɩ bi-puglã reemã. B sã n na n sõd 1 n tɩ ta 3, b na n kẽnga taoor soab goabg n sɩng ne a goabg nao wã, la b sã n na n sõd 5 n tɩ ta 7 b na n kẽnga taoor soab rɩtg n sɩng ne a rɩtg nao wã. B tõe n maana hipã makrã wa b sẽn na n tik-a nao wã wall b zẽk-a bilf sẽn na yɩl n sõng neb nins sẽn nan pa sɩng-a wã.

Kʋdemdã[edit | edit source]

Sẽn sɩng ne yʋʋm 1990 wã tɛka, tẽns nins sẽn be wĩndg-n-soabã neb sɩngame n maand we-rũng buud toor-toor sẽn yit bachata mizikã pʋgẽ. Makr ning sẽn yaa sõma n yɩɩdã yaa b sẽn naan n maan bũmb ning b sẽn boond tɩ "side-to-side step" wã, sẽn wat ne "pop ⁇ " sẽn yaa kãn-kãe ne gãndgã wakat ning b sẽn na n wẽedã. Zĩ-kãensã sẽn yaa zulumsi, b sẽn naan-b to-to wã yaa b sẽn dɩkd zulumsi, n dɩkd-b n dɩkd n dɩkd n dɩkd n dɩkd n dɩkd n dɩkd n dɩkdẽ. Rũndã-rũndã, we-rũng a woto buud wʋsg n be, tɩ b nong n boond pipi wã tɩ ⁇ Western side basic step ⁇ . Naoor wʋsgo, b sẽn boond-a tɩ "dĩina / Dominikã" bachata, yaa reemã b sẽn naan Dominikã Rɩpublikã pʋgẽ yʋʋm 1960 soabã pʋgẽ, la b ra reem-a-a-la b sẽn pag-a zĩig ning bala, wa bolero wã, naoor wʋsgo, b sẽn gãd taab sõma, la naoor wʋsgo, b ra reem-a-la ne yĩn-gãonga, la ne yĩn-gãonga. 2] B sẽn maand bũmb ning b sẽn boond tɩ bachata wã yaa b sẽn na n kẽn n kẽed zĩ-kɩrems a wãn pʋgẽ (sẽn na n yɩll tɩ b kẽ, n kẽ, n kẽng taoor n yaool n wẽ ne b nao-rɩtma, n yaool n wẽ ne b nao-rɩtma, n yaool n wẽ ne b nao-rɩtma, n kẽ, n lebs n kẽ, n wẽ ne b naoã). Tãab-kãngã ra yita boléro wã sẽn yaa bũmb ning sẽn kɩt tɩ ned tõe n yɩɩndẽ wã, la a wa n paasame n lebg tap la syncopations (tõnd sẽn tõe n yɩɩnd to-to wã sʋka), sẽn na yɩl tɩ ned tõe n yɩɩnd n wilg tɩ b yɩɩndame. B sẽn na n gãneg b nusã to-to wã tõe n yɩɩ toor-toore, tɩ zems ne b sẽn na n gãneg b nusã to-to wã. B ket n tãooda Bachata rũndã-rũndã Karayib soolmẽ wã la dũniyã gill zugu, la b zãmsa rẽ hal sẽn na maan yʋʋm pi-gĩna.

Sẽn pa yembr[edit | edit source]

"Tẽn-kʋdã"

Yʋʋmd 1990 wã sẽnese, tẽns wʋsg neb sẽn da mi reem la reem lekollã sɩngame n dɩkd reem sẽn be goabg-goabg n maandẽ, n pa reem sẽn be goabg-goabg ye. B sẽn maand woto wã, b toeemd n kẽnda zĩig ning b sẽn dat n kẽ wã, la b toeemd n kẽedẽ. B sẽn boond tɩ "pĩndẽ" reemã reemã yaa reemã sẽn tar lagem-n-taar wʋsg ne neb a taabã, reem-n-taar sẽn yaa nana, reem-n-taar sẽn tar "pop" sẽn yaa bilf ne reemã, la reem-n-taar wʋsg sẽn pa be. D sã n na n ges b sẽn maand to-to wã, d na n yãame tɩ b sẽn maand-b to-to wã yaa wa ballã. Yaa b sẽn boond tɩ bachata wã la b sẽn deng n tão wã, tɩ b lekoll-dãmb sẽn pa Dominik soolmẽ wã ra tar-a.

Bachatango[edit | edit source]

B sẽn wa n na n wa ne we-rũng a to wã, b wa n boola-a lame tɩ Bachatango.[1] Yaa reem sẽn yit Torin, Itali, sẽn naag ne reem-kɩds sẽn yit wĩndgẽ wã n naag ne reem-kɩds toor-toore, n yɩɩnd wa tango. B sẽn boond tɩ "pop" wã, b tũnugda ne-a n paasd sũ-yikr sẽn yaa sõma, la Latin ball ballã reem buud toor-toor la a leb n naagda ne bũmb nins sẽn yaa sõma tango wã pʋgẽ wã. B sẽn wẽedã yaa wa "orzõ-n-soabg weoogã" weoogã. Baa pĩnd wẽndẽ wã, b ra tãooda we-kãngã ne bachata yɩɩlã bala, pa kaoos la b sɩng n tãood-a ne tango yɩɩlã me ye. Baa ne b sẽn pa mi bachatango wã Dominican Repiblikẽ wã, sẽn yaa bachata wã tẽngẽ wã, reemã paama neb wʋsg sẽn zãms reemã tẽns a taab pʋsẽ sẽn pa Karibi wã. Baasgo, rũndã-rũndã, b pa wae n yãd we-rũngã we-rũngã zug ye.

Bachaatã lagem-n-taar[edit | edit source]

B maana weoogo sẽn yit Meksik sẽn boond t'a Carlos Espinosa, sẽn sɩng ne yʋʋmd 2005 wã, sẽn tik "tẽn-tẽn-tẽn-tẽn-tʋʋmdã" sẽn yaa bũmb nins sẽn yaa tɩlae wã zugu. B sẽn boond tɩ "Western Traditional Dance" wã yaa woto bala, la b leb n paasda reemã yɛl sẽn yit Zouk, Salsa, tango la garifieira samba ballroomã pʋgẽ. B sã n na n maan we-kãnga, pag ne a sɩd tõe n yikda b yĩn-gãong n paas n paasdẽ (sẽn yɩɩd fãa pagbã). B sẽn tall pãn-tusdg ning n tɩ yɩɩd zamaan-paalgã zug yaa b sẽn dɩk salsa wã sẽn yaa zamaan-paalgã, n naag ne zamaan-paalgã n lebg zamaan-paalgã bõn-kãsenga.[2][3][4]

Sensualã[edit | edit source]

Yaa Korke Escalona ne a Judith Cordero n naan Sensual dansã Kadize, Andalusisi, Ɛspayn.

A Korke zãmsa wĩndg "traditional" no-rɩk-n-soodsã yʋʋmd 1998, la a sẽn da pa tar bãngr wʋsg sẽn yɩɩd nao-kẽndr ning b sẽn boond tɩ bachata wã (sẽn yaa nao-kẽndr a naase) la a sẽn paam vẽnegr ne bachata mizikã, a sɩnga a meng reemã sẽn yit Juan Luis Guerra yɩɩl-n-soodsã la "waving" reem-n-soodsã sẽn be zĩig sẽn pẽ ne a tũud-n-taagã, la a sẽn wʋmd taoor soab (sẽn yaa rao) sẽn tõe n tall a tũud-n-taagã (sẽn yaa pag) yĩngã n wilg-a sẽn segd n yɩ to-to n wʋm mizikã võore. B sẽn wa ne bũmb ninga yaa reem sẽn yaa toor-toore, sẽn tũud no-tũuds sẽn yaa kãn-kãe sẽn kẽed ne taoor kẽnd la tũub yelle, sẽn kẽed ne reem sẽn yaa zũnd-zãnd la yĩn-wɩsg sẽn wõnd Zouk sẽn be Brezilã, la sẽn kẽed ne weoogr la gãdgo, sã n mikame tɩ yɩɩlã baoodame.

A Korke n naan yɩɩll ning sẽn boond tɩ BachataStars wã, sẽn na n yɩll tɩ ned fãa paam yɩɩll sẽn yaa toor-toore, n wilg a sẽn tõe n maan bũmb ning n yɩll n yɩll n yɩɩllã, la a wilg a reem la a yɩɩlã[5][6]

Ballroomã[edit | edit source]

B sẽn boond tɩ ballroomã me yaa ball a to b sẽn sɩng n weoogd ninsabls tẽnsẽ wã, sẽn yɩɩd fãa, b sẽn na n maan-a ne weoogrã, la pa ne weoogr nins b sẽn maand nebã sʋk ye. B sẽn maand bũmb ningã yaa wa ninsabls tẽnsẽ wã reem sẽn yaa "tẽn-kʋdã".

Yɛl a taab[edit | edit source]

Zĩig a taab me n be tɩ karen-saam dãmb sẽn yaa toor-toorã n sɩng la b kɩt tɩ b beẽ, tɩ ned kam fãa tar a toore. Yaa karẽn-saambã la karen-biisa n nong n wẽed no-koɛɛm n dat n bãng b sã n geta rẽ wa manesem sẽn yaa toor fasɩ bɩ sã n yaa manesem sẽn yaa toor fasɩ ne manesem nins sẽn be yĩngrã.

Sebr ning sẽn pʋgdã[edit | edit source]

 1. B sẽn da maand to-to wã
 2. Sowell 2014 soabã.
 3. "Bachatango". Port dansã studio. A paama-a yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 26 yʋʋm 2023.
 4. "Carlos Espinosa Bachata - Latina Break". latinabreak.e-monsite.com (Fransã pʋgẽ). B paama-a-la yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 26 yʋʋm 2023.
 5. "Carlos Espinosa Bachata - Latina Break". latinabreak.e-monsite.com (Fransã pʋgẽ). B paama-a-la yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 26 yʋʋm 2023.
 6. "Todo listo para que Salamanca Bachata Festival reabra sus puertas del 2 al 4 de diciembre ✔️" (Sãpan buud-gomde). Yʋʋm-sar kiuug rasem 29 yʋʋm 2022. B paama-a-la yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 26 yʋʋm 2023.
 7. "Balarines y maestros internacionales de bachata en Comodoro". Diariocronica.com.ar. Archived from the original on 5 mars 2016. B paama seb-kãngã sigr kiuug rasem 20 yʋʋm 2015.
 8. "Cádiz, a Bachata sẽn be dũniyã gill zug reemã pʋgẽ wã". Diariodecadiz.es Yʋʋmd 2012 zĩ-likr rasem 27. B paama seb-kãngã sigr kiuug rasem 20 yʋʋm 2015.
 9. "Soñar con los pies" sẽn dat n yeel tɩ "yãoog ne bĩisrã". Diariodecadiz.es Yʋʋmd 2011 sigr kiuug rasem 10. B paama seb-kãngã sigr kiuug rasem 20 yʋʋm 2015.
 10. "Salsa Liveband auf der Salsanight im G6". "Salsa Liveband auf der Salsanight im G6". "Salsa sẽn be zĩig ning b sẽn boond tɩ G6 wã". Neumarkt-tv.de. Archived from the original on 4 mars 2016. B paama seb-kãngã sigr kiuug rasem 20 yʋʋm 2015.
 11. Korke & Judith interview - Masters of Bachata 2016, b sẽn paam n yiis yʋʋm-sar kiuug rasem 10 yʋʋm 2022
 12. Korke & Judith interview - Masters of Bachata 2016, b sẽn paam n yiis yʋʋm-sar kiuug rasem 10 yʋʋm 2022
 13. "Sẽn na n sõng-b tɩ b bãng b sẽn tõe n maan to-to n yɩɩl toɛy-toɛy n yɩɩle: Sak a tãab-n-soaba: Bachata".
 14. "Sãanã sẽn yaa to-to wã: dansã, karen-saam dãmbã, laogã la buud-goamã".

Sebtiise[edit | edit source]

 1. http://www.portdancestudio.com.au/bachatango.html
 2. http://latinabreak.e-monsite.com/pages/artistes/bachata/carlos-espinosa.html
 3. http://latinabreak.e-monsite.com/pages/artistes/bachata/carlos-espinosa.html
 4. https://noticiassalamanca.com/empresas/salamanca-bachata-festival-2022/
 5. https://web.archive.org/web/20160305180542/http://www.diariocronica.com.ar/138282-bailarines-y-maestros-internacionales-de-bachata-en-comodoro.html
 6. http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/1384271/cadiz/escaparate/la/bachata/campeonato/internacional.html

Zems-n-taase[edit | edit source]

 • Bãngr-gomd sẽn wilgd b sẽn tõe n maan to-to n yɩɩll n yɩɩle
 • Web site sẽn gomd Bachata sẽn yaa sɩd-sɩdã yelle, sẽn tar bilgr sẽn yaa sõma la video-rãmb sẽn wilgd rẽ
 • Latin dansã la Bachata dansã kibs rãmb sẽn be dũniyã gill zugu Archived 1 July 2014 at the Wayback Machine
Dance
 • Index
 • Outline
 • List of dances
 • List of dancers
Participation
 • Solo
 • Partner
  • close embrace
  • closed position
  • open position
  • slow dance
  • circle
  • contra
  • line
  • round
  • square
Social
 • Ceremonial
 • Competitive
 • Concert
 • Ecstatic
 • Erotic
  • Go go dance
  • Grinding
  • Hoochie coochie
  • Lap dance
  • Neo-Burlesque
  • Pole dance
  • Striptease
  • Table dance
  • Twerking
 • Folk
 • Novelty and fad
 • Sacred
 • Street
 • War
Styles
 • Acro
 • Ballet
 • Ballroom
  • formation
  • waltz
 • Belly
 • Boogaloo
 • Breaking
 • Contemporary
 • Country–western
 • Flamenco
 • Hip-hop
 • Historical
 • Jazz
 • Latin
 • Lyrical
 • Modern
 • Polka
 • Postmodern
 • Swing
 • Tap
 • Two-step
Technique
 • Ballet
 • Choreography
 • Connection
 • Dance theory
 • Graham
 • Lead and follow
 • Moves
  • glossary
 • Musicality
 • Pointe
 • Pole
 • Sequence
 • Spotting
 • Turnout
 • Turns
Regional

(national dances)

 • Africa
 • Albania
 • Arab
 • Armenia
 • Assyrian
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Bulgaria
 • Burma (Myanmar)
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • China
 • Croatia
 • Cuba
 • Denmark
 • Europe
 • Faroe Islands
 • Georgia
 • Greece
 • Hungary
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Japan
 • Kiribati
 • Korea
 • Kurdish
 • Malaysia
 • Mexico
 • Middle East
 • Nepal
 • Netherlands
 • Nicaragua
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Pontic Greek
 • Romani
 • Russia
 • Serbia
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United States
  • African-American
 • Uzbekistan
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Wallis and Futuna
 • Zimbabwe
Related
 • Dance and disability
 • Dance and health
 • Dance awards
 • Dance costume
 • Dance etiquette
 • Dance notation
 • Dance in film
 • Dance in mythology and religion
 • Dance occupations
 • Dance on television
 • Dance research
 • Dance science
 • Dance technology
 • Dance troupe
 • Dancing mania
 • History of dance
 • Women in dance