Jump to content

Wp/mnc/žiben

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnc
(Redirected from Wp/mnc/šunda)
Wp > mnc > žiben

manju hergen -i ararangge hūlarao.


žiben(nikan gisun : 日本) oci dergi asiya i emke gurun. ce beye be nihon eici nippon (žiben gisun: 日本/にほん/にっぽん) sembi. sibe gisun de šunda inu seme, julgei bithe de sisa, sisam inu sehe.

日本国
にほん/にっぽん
manju gisun : žiben
gurun i gūsa:
gurun i fiyelen:
gemun: tookiyoo
dasan: irgejen juyi
tiyan hūwang: naruhito
talgari: 377,975 km2
uksura: yamato niyalma
anggala: 125,960,000 niyalma
gisun: žiben gisun
GDP: $ 5 saja 4,514 bunai
jiha: yen(JPY)
bana:

dade žiben i gebu oci odzi(倭) bihe. sui gurun manggi ere gurun be žiben seme hūlaha. žiben(日本) serengge "šun wesire ba" sere gūnin.

oroba jai amerika jubki de žiben be "Japan" sembi. ere gebu oci itali i marko polo nikan gisun i emu gargan u gisun de žiben be hūlara "Gipangu" be donjifi, manggi ini bedereme ere gisun oroba de baitalame hacingga arbun oho.

suduri

[edit | edit source]

žiben i suduri i erin oci joomon erin, yayoi erin, kohun erin, asuka erin, heian erin, kamakura erin, muromaci erin, sengoku erin, edo erin, meiji erin, te de ilgabumbi.

BC 8 jalarin bele ujime žiben adun tun de "mura" eici "kuni" sere aiman arahabi. ese cun cun i badarame 1 ~ 2 jalarin de odzi gurun(倭国) sere gurun oho. ere gurun yamato toose(ヤマト政権) de kūbulimbi.

7 jalarin de bai ji mukiyefi solho dulin tun i gao ioi lii, bai ji, siyan lo i niyalma žiben de guribuhe. ese be "torai niyalma" sembi.

7 jalarin de dulimbai gurun i fafun, durun, šuwen be bargiyafi 8 jalarin de 律令制 oho. ere erin de žiben sui gurun, tang gurun ci šuwen be bargiyaha.

10 jalarin ci 11 jalarin de wesihun mukūn i šuwen arame wesihun mukūn ishunde afabure de badaraha samurai 13 jalarin de kamakura bakuhu be ilibumbi. manggi muromaci bakauhu, sengoku erin de daiming gurun baru acame daiming ni šuwen be bargiyaha.

15 jalarin ~ 16 jalarin de sengoku(afandure gurun) geli daimiyoo tucifi manggi toyotomi hideyosi ere be emuleme edo bakuhu deribumbi. ere erin i žiben edzo i ba, uthai ne hokkai dooli geli kuril adun tun, sahaliyan tun be ejeleme žiben i bana ambaraha.

damu 19 jalarin de oroba i ejethen gurun žiben be necime edo bakuhu mukiyefi hanci jalan(近代) deribumbi. edo bakuhu mukiyehe manggi žiben meiji isin be yabume oroba i durun, fafun jergi be bargiyaha. ere erin i lio kio gurun ejelefi sahaliyan be oros de bufi kuril adun tun be bargiyaha. žiben 1885ci aniya de ice yamun ofi 1889ci aniya de dergi asiya de fukjin fafun(宪法) be araha.

manggi daicing žiben dain, oros žiben dain be ilibufi coohiyan, taiwan tun be necime kamciha. meiji erin manggi gungho durun(taisyoo demokrasi) be yabuha. damu 1930ci erin de cooha ejeleme nadzi doicilande emgi juweci jalan jecen dain be yabuha. jiduji holbon gurun(联合国) de burulafi taifin namu dain wajiha.

šahūrun dain ojoro de žiben ujui jalan jecen(第一世界) ofi, šahūrun dain wajiha te adali.

emu dooli(道), emu du(都), juwe fu(府), dehi ilan hiyan(県) bi. todoohuken be tuwacina.

ese dooli, du, fu, hiyan de harangga hoton(市), baising(町), gašan(村), giyūn(郡) bi. tookiyoo du de kioi(区) sere bana inu bi.

anggala

[edit | edit source]

1 bunai 2600 tumen inu. žiben oci emu uksura i gurun(単一民族) bime yamato niyalma bisire gurun.

dasan

[edit | edit source]

te žiben i tiyan hūwang toose akū damu horon bisire irgejen durun(立憲民主主義) kai. irgen hūwangdi be gingguleme ere oci inggiri adali.

isan i ba(議会) oci amairika gese dergi hebei ba(參議院) jai fejergi hebei ba(衆議院) de ilgabumbi.

hūdasan

[edit | edit source]

žiben oci jalan jecen de ilaci amba hūdasan bi.

cooha

[edit | edit source]

juweci jalan jecen dain manggi žiben i cooha akū. damu beye i karmara baksan(自衛隊) sere cooha adali jaka bi.

gurun i dalji

[edit | edit source]

žiben oci ujui jalan jecen de harangga gurun kai. ujui jalan jecen de harangga gurun i dalji sain. damu žiben šahūrun dain i fonde bacan yoson gurun ci dalji bihe gurun.

cohotoi palau oci žiben ci dalji sain gurun.

hūwašahiyan

[edit | edit source]

matsuri sere hūwašahiyan neimbi. geli šenše sere juktehen bi.