Wp/mfe/Zezi Kris

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mfe
Wp > mfe > Zezi Kris

Avan ki Zezi vinn lor later, li ti viv kuma enn lespri dan lesyel. Li ti premye kreasyon Bondye; akoz sa mem apel li Garson “premye-ne” Bondye. Zezi li sel Garson ki finn kre direk par Bondye. Avan ki Zezi egziste kuma enn dimunn, Zeova ti servi li kuma so “zuvriye kalifye” pu kre bann lezot kitsoz dan lesyel ek lor later. Bondye ti usi servi li kuma So premye port-parol. Akoz sa mem, Zezi apel usi “Laparol.”

Pu avoy So Garson lor later, Bondye ti transfer so lavi dan vant Mari. Donk, papa Zezi pa ti enn dimunn. Akoz sa mem, Zezi ti parfe, li pa ti ena okenn pese. Bondye ti avoy Zezi lor later pu trwa rezon: (1) Pu fer nu konn laverite lor Bondye , (2) pu li res fidel dan tu kitsoz ek les sa kuma enn model pu nu swiv, ek (3) pu li donn so lavi kuma enn sakrifis pu nu, pu ki nu kapav libere ar pese ek lamor. Me kifer sa sakrifis la ti neseser?

3. Kan premye zom Adan ti dezobeir lord Bondye, li ti fer seki Labib apel enn “pese.” Akoz sa, Bondye finn kondann li pu mor. Li ti nepli kalifye pu fer travay ki Bondye ti ule li fer, parski li ti nepli parfe. Dusma-dusma, li finn kumans vinn vye ek li finn mor. Adan finn donn tu so bann desandan pese. Akoz sa mem, nu usi nu vinn vye, nu tom malad ek nu mor. Me kuma bann dimunn ti pu kapav sape?

4. Zezi ti enn dimunn parfe parey kuma Adan. Selman li pa finn azir kuma Adan. Mem dan pli gran difikilte ki li finn traverse li finn obeir Bondye dan tu kitsoz. Donk, li ti kalifye pu donn so lavi imin parfe kuma enn sakrifis pu pey pese Adan. Sa mem ki Labib apel “ranson.” Par sa ranson la, bann desandan Adan finn kapav libere ar sa kondanasyon lamor la. Tu seki ena lafwa an Zezi kapav gayn pardon zot pese ek gayn lavi pu tuletan.