Wp/mfe/Bann Temwin Zeova

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mfe
Wp > mfe > Bann Temwin Zeova

Listwar modern bann Temwin Zeova finn kumanse ver 1870. Kumansman, zot ti apel bann Etidyan Labib. Me an 1931, zot finn pran non Temwin Zeova, ki sorti dan Labib. Avan, zot ti enn ti grup. Me azordi, ena plizir milyon ki pe prese dan plis ki 230 peyi.

Laplipar kongregasyon bann Temwin Zeova fer zot reynion trwa fwa par semenn. U invite pu asiste sa bann reynion la. Tu lanseynman ki done dan reynion baze lor Labib. Bann reynion la kumanse ek zot fini par enn lapriyer. Dan preske tu reynion, bann Temwin Zeova sant usi bann “sante spirityel” avek tu zot leker. Lantre gratis ek pa pas okenn laket dan sa bann reynion la.

Laplipar kongregasyon fer zot reynion dan enn Lasal Rwayom. Li enn sinp batiman ki finn ranze par bann Temwin ki travay volonter. U pa pu truv okenn zimaz, okenn lakrwa, ni okenn kitsoz parey kumsa dan Lasal Rwayom. Tu bann depans peye par bann donasyon volonter. Ena bann bwat kontribisyon dan lasal pu tu dimunn ki anvi fer enn donasyon.

Bann Temwin Zeova fer usi bann gran lasanble uswa bann rasanbleman sak lane. Dan sa bann lokazyon la, plizir kongregasyon zwenn ansam pu swiv enn program spesyal lor lanseynman Labib. Lapliparditan, batem bann nuvo disip fer parti dan program lasanble.