Jump to content

Wp/lus/Pinyin

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | lus
(Redirected from Wp/lus/pinyin)
Wp > lus > Pinyin


Pinyin kan tih mai, chaina ṭawnga "拼音" (Pīnyīn) an tih hi chaina kutziak roman a-aw-b-a ziah chhuahna a ni a. "拼音" tih hi angial angana lehlin chuan ri ziah chhuah tihna mai a ni (拼pīn tih hi amal mala lam chhuak, ziak chhuak tihna, 音 yīn tih hi ri, bengchheng, thlûk, lam tihna a ni).

Ribulte lamdàn[edit | edit source]

Ribul chu thumal lamdàna ri hmasa ber hi a ni. Entirnan: "tam" tihah hian a ribul chu 't' hi a ni. Pinyin-ah hian ribul 23 vêl zet a awm a, a rîk dàn tlangpui chu IPA leh mizo kutziak kalphungin kan sawifiah dawn a ni:

Pinyin IPA Mizo tlukpui hnaivai[1] Sawifiahna
b p purùn Mizo ṭawnga p rîk dàn ang lek lek, b hnaih deuh tho siin.
p phak Mizo ṭawnga ph rîk dàn nèn a inmil thlap
m m mak Mizo ṭawnga m amalsa a rîk dàn nèn a inmil thlap
f f fel Mizo f nèn a inmil thlap
d t tuklo Mizo t ang deuh chiah chiah, mizo d hnaih lek lekin
t thawn Mizo th nèn a inmil thlap
n n nalh Mizo n amala lam nèn a inmil thlap
l l lawng Mizo l nèn a inmil thlap
g k kamram Mizo k ang deuh chiah chiah, paihte ṭawnga g hnaih lek lek
k khúai Mizo kh nèn a inmil thlap
h x hap Mizo h aia 'tak' deuh hlek, sâp ṭawnga loch tiha ch rîk dàn hnaih deuh zâwkin
j chut Mizo ch ang lek lek
q tɕʰ chhùn Mizo chh ang deuh chiah chiah, mahsé ha hmáwr leia nawr na deuh zâwka lam
x ɕ sil Mizo s pangngai ang lek lek, lam paha ha chunglam leh hnuai lam inkar tihawng zau deuh tùr. Hahmai bal s ang deuh chiah chiah hi.
zh chawk Mizo ch ang lek lek, tléma chh hnaih zâwk deuh.
ch tʂʰ chhùm Mizo chh nèn a inmil thlap
sh ʂ T-shirt Mizo leh english-ah a milpui thlap a awm lo; sâp ṭawnga sh rîk dàn aia ha chung leh hnuai inkar tihzau deuhva boruak nawr chhuah tam zâwk deuh.
r ʐ, ɻ zím Mizo z ang lek lek, sâp ṭawng vision tiha s rîk dàn hnaih lek lek sï, lei tawm dànin Mizoram tiha r rîk dàn tùr páwl lek leka lam tùr.
z ts chal Mizo ch ang lek lek, mahsé pan zâwk deuh; sâp ṭawnga thumal tàwpa ts a awma a rik dan tlangpui ang deuh hi.
c tsʰ chhaktiang Mizo chh ang lek lek, mahsé pan zâwk deuh.
s s sawi Mizo s nèn a inmil thlap
w w uang Mizo thumal tìra u rîk dàn nèn a inmil thlap
y j, ɥ ii Mizo i ang lek lek, Mizo u lam tùr anga hmui awmtir. u lam tum angin hmui dah la, i lam daih thung la.

Ritàwpna lam dàn[edit | edit source]

Thlûkna[edit | edit source]

Pinyin hian thlûkna chhinchhiahna pali a hmang a, chûngte chu:

  • Thlûk khatna, ̄ (Chungthaiphei): Hei hi thlûk sang, zawl phei chhinchhiahna atan hman a ni. Entirnan: 春(chūn).
  • Thlûk hnihna, ́ (Zumchho): Hei hi a thlûk er chho chhinchhiahna a ni. Entirnan: 南 (nán).
  • Thlûk thumna ̌ (Laichiam): Hei hi thlûk laihäwla inṭana, hniam thla a, er chho leh chhinchhiahna a ni. Entirnan: 马 (mǎ).
  • Thlûk lina, ̀ (Zumthla): Hei hi thlûk er thla chhinchhiahna a ni. Entirnan: 抗(kàng).
  • Thlûk ngàna: Hei hian chhinchhiahna a nei lo. Thlûk nei hran lo chhinchhiahna a ni. Miin thumal a lam a, thlûk pe hran lova a lam dan tur ni ber awma ngaihruat ai a awh a ni. Entirnan: 吗 (ma).

Hêng bâkah hian, thumal ṭhenkhatah chhundun ̈ hi hman a ni, entirnan:女(nǚ). Amaherawhchu hei chu u rîk dàn tihdanglamna a ni a, thlûk kengtu chhinchhiahna a ni lo. u chunga ̈ dah a nih chuan /y/-ah (IPA-in) a chang, /u/ ni tawh lovin.

Thulâkna[edit | edit source]