Wp/luo/Chiemb Luo Ma Ong'ere

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | luo
Wp > luo > Chiemb Luo Ma Ong'ere

Nitie kit chiemo ma opogore opogore ma piny duto on'geyo ni ka onenore kamoro to nyalo yango ni nitie jaluo kata tudruok gi joluo kanyo.

Kit Chiemo gi itiyo go e seche ma opogore opore kendo gikonyo e gero del, medo teko kaachiel kod geng'o tuoche ma opogore opogore. Chiemo

gi gin kaka:

1) Chiemo ma gero del gin kaka:

Alote ma opogore opogore kod olembe .

Alote go gin kaka; Odielo, Dek/ Akeyo, Boo, Onyulo, Atipa, Osuga, Mitoo, Kandhira, Susa

Olembe gin kaka;

Mapera, Rabolo, Maembe, Jamna,