Jump to content

Wp/kus/Independent candidates

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kus
Wp > kus > Independent candidates

Mɛŋ nyadi naיam nyiיab anɛ linɛ kaי paati bɛɛ naיadↄↄg siיa dↄllim ka lɛɛ anɛ pↄlitis nwɛיɛd kanɛ pʋ mↄr Paati bɛɛ laיas nɛ naיadↄↄg siיa laיaʋŋↄ. Yɛla bɛdegʋ bɛ ka sↄי na ziיen nyiיa naיam nɛ o mɛŋ nyari ka pʋ dↄl naיadↄↄg bɛɛ paati siיaa.Pↄlitis nwɛיɛdib sieba bɛ ka mↄri ba pʋtɛnra ka li pʋ dↄl paati siיaa, ka linzug ka o na zanיas ka kʋ dↄlli baa. A-ziיenɛ mɛŋ nyadi pↄlitis nwɛיɛdib sieba tʋnיe laיas nɛ paati siיa ka li anɛ ye ba anɛ paati la ninkʋda bɛɛ ba pʋtɛnra dↄl paati la ye ba maal siיel la, amaa ka zanיas ye ba kʋ ziיen paati la yʋיʋr zugu. Sieba mɛn tʋnיʋn bɛ tis bɛɛ sʋŋ paati siיa agↄl amaa ka pʋ niŋ yadda ye ba na ziיen tis paati la zinיisiיa (nɛיɛŋa anɛ ye ba tʋnיe siak paati la tʋʋma). Saŋa sieba pamm bɛ ka pↄlitis nwɛיɛd sↄי tʋnיe an paati kanɛ pʋ tiki ba nuיug ziיel ye ba na nyiיaa la nid yinne, ka linzugu paיal ye o anɛ mɛŋ nyadi ziיelʋg daan.Saŋa sieba bɛ ka mɛŋ nyadi ziיelʋg pↄlitis nwɛיɛdib la yiti gaŋ ye ba maal paati kanɛ mↄr nↄↄr yinne nɛ ba taaba banɛ ziיe ba mɛŋ nyadi la hali ka na tʋnיe tik laיaʋŋ kan la vↄↄↄdʋg ni yɛla. Hali zinיikanɛ ka ba ti pʋdʋg ye Mɛŋ Nyadi Naיam Nyiיab yɛla la, nↄↄr yinne kan la na nyaŋi mↄr kpinnim bɛdegʋ nɛ paati nam kas-kas anɛ laיaʋŋ kanɛ ti siak ye ba na diיe Mɛŋ Nyadi naיam nyiיab sↄb la.

Gbanvɛɛnsa

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-1[1]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-1

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-2[1]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-2

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-3[1]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-3

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-4[1]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-4

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-:0_5-0[1]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-:0_5-0

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-:3_6-0[1]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-:3_6-0

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-7[1]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Independent_politician#cite_ref-7