Wp/kum/Асев-Гьажиева Гюлзар (Агьматова)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Асев-Гьажиева Гюлзар (Агьматова)

Гюлзар 1947-нчи йылда къумукъ Абдурагьман Асев-Гьажиевни агьлюсюнде тувгъан. Абдурагьман да белгили алим, филология илмуланы кандидаты, узакъ йыллар Бакю университетни (60–70-нчи йыллар) аспирантурасыны заведующийи болуп ишлеген. Асев-Гьажиевлени та- мурлары Яхсай юртдан. Ери гелгенде айтсакъ, Гюлзарны уллатасы Абдул- Вагьап Асев Гьажиев III Александр пачаны гвардиясында полковник чинде къуллукъ этген. Абдул-Вагьап белгили немис шаир Генрих Гейнени Фриде фон Каан деген къардаш къызы булан уьйлене. Каан бусурманлыкъны да къабул этгенден сонг, огъар Сол- танханым деген ат да тагъыла. Абдул-Вагьапны ва Солтанханым- ны ожагъында 3 авлет тува. Оланы уланы Абдурагьман (Гюлзарны атасы) 1974-нчю йылда гечинген ва Бакюде гёмюлген. Уллу къызы Нина Азербайжанда белгили чалышывчу болгъан Самет Агъамали-огълу булан уьйленген. Уьягьлюсю гечингенден сонг, ол немис шпион деп айыпланып, ГУЛАГ-ны туснакъларында 20 йыл- лагъа ювукъ тургъан. Гиччи къызы Амина буса мажар князь Андрей де Вайда булан уьйлен- ген. Олар Рим шагьарда яшагъан ва шонда гечинген. Гюлзар Асев-Гьажиева (уьйленген сонг Агьматова) Азербайжан пача- лыкъ университетини химия факуль- тетин битдирген сонг, аспирантураны да тамамлап, 1984-нчю йылда химия илмуланы кандидаты деген илму атгъа лайыкълы бола. Москвада ашамлыкъ институтну старший илму къуллукъчусу болуп ишлей. 1991-нчи йылда буса ол агьлюсю булан Фран- циягъа гёчюп гете. Шонда ол ресто- ранны ишин юрюте, таржумачы, интернатда тарбиялавчу болуп да ишлей. Тек Гюлзар оьзюн герти кюйде адабият- да тапмагъа бола. Ону «Кочевники», «Маришка, зеркало и классический та- нец», «Буряк и любовь» деген романларын охувчулар кёп сююп къабул этген. «Кочевники» деген романын Гюлзар аслу гьалда Уллу театрны, дюньяда белгили Монте-Карло балет булан гёрмекли сценаларда ишлеген оьзюню улла- насы, балерина Фриде фон Каангъа багъышлагъан. Солтанханым Асев- Гьажиева Бакюдеги къабурларда гёмюлген. Яратгъан чебер асарлары булан Гюлзар Агьматова оьзюню атын данг- гъа чыгъарма бажара. Ол, уьстевюне, орус тилде шиърулар да яза. Яхсайда Асев-Гьажиевлени ту- хумундан аты айтылгъан дагъы да адамлар чыкъгъан. Бугюнлерде къумукъланы савлай дюньягъа танытгъан язывчу ва тарихчи Мурат Аджиде – шоланы бириси.