Jump to content

Wp/ksw/မီၣ်စံၣ်တိ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ksw
Wp > ksw > မီၣ်စံၣ်တိ
မီၣ်စံၣ်တိ
毛泽东
Chairman of the Communist Party of China
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
လါမာ်ၡး 20, 1943 – လါစဲးပတ့ဘၢၣ် 9, 1976
Deputyလံဧူ ၡါဧီခၠံ
လ့န် ဘံအါဧီ
‌‌ဇါဧု အ့န်လါဧံ
ဟူဝါ ကွူဧိဖ့င်
ထီၣ်လၢညါတဂၤဇါင် ဝဲန်ထံဧါန် (ဒ် နဲၣ်ရွဲၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်)
ထီၣ်လၢသီတဂၤဟူဝါ ကွူဧိဖ့င်
ကီၢ်စံၣ် အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီ
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
လါစဲးပတ့ဘၢၣ် 27, 1954 – လါအ့ဖြ့ၣ် 27, 1959
Premierဇါဧု အ့န်လါဧံ
Deputyဇုဒဲ
ထီၣ်လၢသီတဂၤလံဧူ ၡါဧီခၠံ
Chairman of the Central Military Commission
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
လါစဲးပတ့ဘၢၣ် 8, 1954 – လါစဲးပတ့ဘၢၣ် 9, 1976
Deputyဇုဒဲ
လ့န် ဘံအါဧီ
ယဲ ကၠံဧါင်ယ့င်
ထီၣ်လၢသီတဂၤဟူဝါ ကွူဧိဖ့င်
Chairman of the Central People's Government
အိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်မၤ
လါအီးကထိဘၢၣ် 1, 1949 – လါစဲးပတ့ဘၢၣ် 27, 1954
Premierဇါဧု အ့န်လါဧံ
Personal details
အိၣ်ဖျဲၣ်(1893-Template:Wp/ksw/MONTHNUMBER-26)26, 1893Expression error: Unrecognized punctuation character "၂".
ၡါဧိၡါန်, ဟူနါန်, စံၣ် ဘီမုၢ်
လဲၤပူၤကွံာ်September 9, 1976(1976-09-09) (aged 82)
ဘ့ၤကၠံင်, ကီၢ်စံၣ်
တၢ်သွၣ်ခိၣ်ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မီၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်လီၢ်, ဘ့ၤကၠံင်
ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ခီၣ်မၠူနံးပၣ်တံၣ်လၢကီၢ်စံၣ် (1921–1976)
ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး
တၢ်ဘၣ်ထွဲအဂၤ
ခူဧိမံန်ထါင် (1925–1926)
မါဝၤ(တဖၣ်)
အဖိတဖၣ်10, ပၣ်ဃုးဒီး:
မါဧိ အါန်ယံင်
မါဧိ အါန်ခၠံင်
မါဧိ အါန်လိင်
ယါင် ယူၤဝဲဟွၤ
လံမ့န်
လံနၤ
မိၢ်ပၢ်
တၢ်မၤလိဟူနါန်စိလီၤကတၢၢ်ဖၠၣ်စိမၤ
တၢ်ဆဲးစုမံၤ
Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:wp/ksw/Infobox multi-lingual name/data' not found.

မီၣ်စံၣ်တိ (Mao Zadong) အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဖဲ ၁၈၉၃ နံၣ် လၢတရူးကီၢ်ဟူနၣ်ကီၢ်စဲၣ် (Human) အပူၤလီၤႉ မီၣ်စံၣ်တိအပၢ်မ့ၢ်ပှၤမၤစံာ်မၤဝဲၤဖိအဖှီၣ်အယာ်တဂၤဘၣ်ဆၣ်အဝဲထူးတီၤထီၣ်ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤစံာ်ဖိလၢကူၣ်လဲၤမၤကၤတၢ်လၢဘုဧိၤဟုဧိၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမီၣ်စံၣ်တိဒိၣ်ထီၣ်အခါမ့ၢ်လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ထဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤအဃိအဝဲဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ကၠိဒီးလဲၤမၤတၢ်လၢအဒူၣ်ဖိထၢဖိတၢ်မၤဝဲၤအလီၢ်ဖဲအသးအိၣ် ၁၃ နံၣ်အခါန့ၣ်လီၤႉ လၢခံန့ၣ်အဝဲဃ့ၢ်ဖျိးကွံာ်ဒ်သိးကလဲၤထီၣ်မၤလိတၢ်ဆူဝ့ၢ်ခိၣ်အပူၤဖဲအဝဲဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ထံၣ်အသီတဖၣ်လၢတရူးဒီးပှၤကီၢ်မုၢ်နုာ်ဆိကမိၣ်တၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မီၣ်စံၣ်တိမၤတၢ်ဖုၣ်ကိာ်လၢသုးမုၢ်အပူၤဖဲတရူးတၢ်ပၢၢ် ၁၉၁၁-၁၂ အခါန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ပူထီၣ်အံၤမၤလီၤပှီၢ်ကွံာ်ပှၤပၢတၢ်မဲခၠူၣ်စီၤပၤအစၢၤအသွဲၣ် (Manchu dynasty) ဒီးဆီတလဲကွံာ်တရူးကီၢ်ဆူထံဖိကစၢ်ကီၢ် (republic) လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အလီၢ်ခံပူၤကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤမ့ၢ်လၢအအဲၣ်ဒီးပၢဘၣ်တရူးကီၢ်အဃိလီၤႉ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ် သုးကီၢ်ကစၢ် သုးပၢတၢ်အကတီၢ် (Warlord period) န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ဒုးဝံၤအလီၢ်ခံမီၣ်စံၣ်တိက့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤကၠိဒီးမၤကတၢၢ်ကွံာ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖဲပံၣ်က့ဖၠၣ်စိမိၤဒီးဖဲအမၤလိတၢ်အခါမၤစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢလံာ်ရိဒၢးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အဝဲမၤဃုာ်မၤသကိးတၢ်ဒီးလါမ့ၤလွံၢ်သီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဖဲ ၁၉၁၉ နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတရူးကီၢ်ဆီတလဲကွံာ်အသးဆူခီမၠူနံးသနူန့ၣ်လီၤႉ ခီမၠူနံးသနူအပူၤတၢ်ထူးတၢ်တီၤန့ၣ်ထံကီၢ်ဒီးပှၤတဝၢတဖၣ်ပၢဘၣ်အီၤဒီးပှၤထံဖိကီၢ်ဖိကိးဂၤဒဲးအိၣ်ဒီးအတၢ်န့ၢ်သါလၢဒီလုာ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤအပူၤလီၤႉ

ဖဲ ၁၉၂၀ နံၣ်အပူၤ မီၣ်စံၣ်တိဒုးအိၣ်ထီၣ်တရူးခီမၠူနံးပၣ်တံၣ် (Chinese communist Party CCP)လီၤႉ အဝဲစးထီၣ်ခီမၠူနံးတၢ်ပၢၢ်ဆၢလၢပှၤမၤစံာ်မၤဝဲၤဖိတဖၣ်အကျါလၢအအိၣ်လၢခိခိၣ်တကပၤလီၤႉ CCP မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖုလၢအထုးဖးကွံာ်အသးလၢဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် (The Nationalist Party) န့ၣ်လီၤႉ ဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢတရူးထံဖိကီၢ်ဖိကြၢးဆၢတဲာ်အတၢ်အိၣ်မူခါဆူညါဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်ထီဒါဝဲဒၣ်ခီမၠူနံးသနူန့ၣ်လီၤႉ သုးမုၢ်ဂီၤ (Red Army) လၢအမ့ၢ်မီၣ်စံၣ်တိအသုးမုၢ်ဒိၣ်စးထီၣ်ဒုးတၢ်ဒီးဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ်ဒီးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အဂံၢ်အဘါန့ၢ်ဖဲ ၁၉၂၀ နံၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႉ

လၢခံကတၢၢ်မီၣ်စံၣ်တိပၢဘၣ်တရူးကီၢ်ဒီဘ့ၢ်ညါဖဲ ၁၉၄၉ နံၣ်ဒီးအဝဲကဲထီၣ်ဘၣ်ပှၤကမျၢၢ်ထံဖိကစၢ်တရူးကီၢ် (People’s Republic of China) အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမီၣ်စံၣ်တိပၢတၢ်အဖိလာ် ပှၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဖှီၣ်အယာ်အါဂၤအတၢ်အိၣ်မူဂ့ၤထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအိၣ်ဒံးဝဲအါဂၤလၤဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်နးဒီးသံကွံာ်ဝဲဒၣ်ဖဲအဝဲထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢကမၤဂ့ၤထီၣ်ဒီးမၤဒိၣ်ထီၣ်က့ၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခါန့ၣ်လီၤႉ မီၣ်စံၣ်တိစူးကွံာ်အသးဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ် ၉ သီ ၁၉၇၆ နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ