Wp/ksw/ဆၣ်တူၢ်ဂီၤ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ksw
Wp > ksw > ဆၣ်တူၢ်ဂီၤ

ကယဲၢ်ပှၤကညီလၢတူၢ်လိၢ်ဖးသရၣ်အလံာ်ပရၢပခၢၢ်ဆၣ်တူၢ်ဂီၤအံၤသးဘိသ့ၣ်သုဇၢမ်တၢ်ဘျုးတေၢ်ဖှိၣ် လၢပကခၢ်ဘၣ်သုလိၢတက့ၢ်။

ကွၢ်နက့ၢ် လံာ်အံၤမ့ၢ်ခၤၤသုမၤမုာ်ငပီၣ်သုသးဆံးအါလဲၣ်။ လံာ်အံၤမ့ၢ်သရၥ်မ့ၤစံၣ်တၤၤန့ၣ်ရွထၢတၢ်လၢအဂီၢ်ဒီးကွဲးဝဲအတၢ်တူၤလီၤလၢဃရံးအနံၣ် ၁၈၄၆ နံၣ်အနါစ့ၤလါဒ့ၤစ့ၣ်တၤၤန့ၣ်လီၤ အခါဖဲနၣ်မ့ၢ်အဝဲဒၣ်ဆါထီၣ်ဒီးတၢ်မၤပတံးနၣ့်အဂ်ၢ်ပဝဲဒီးယုထၢက့ၤအတၢ်တသါလီၤ။ ပကျဲးစၢးနာ်သက့လၢပကမၤတၢ်လၢအကသၣ် ထီၣ်လၢပှၤကညီအဂီၢ်လၢအကန့ၢ်ကပီၤ အသူၣ်အသးကဖးထီၣ်လၢတၢ်ၨ့ၤတၢ်ဝါတၣ်ဆၣ်ဒီး ပစံးထီၣ်ပကြၤၤလီၤ ပသးလၤပမတၢ်အဃိ န့ၣ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်နီတပူၤတၣ်။ ပသ့ၣ်ညါလၢပလံာ်အံၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်ဒ် အကြၢးအဘၣ်ဒီးကမ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပှၤကညိအဂီၢ်ဖးဒိၣ်လီၤ မ့ၢ်အဂ့ၤဒ်လဲၣ် ကဒုသ့ၣ်ညါအီၤလၢတၢ်အပရၢတဖၣ်ႇဒီးကဘိးထီၣ်အသးဒံးသိးကကျဲးစၢးမၤဂ့တၢ်လီၤ။

ဒီးမ့မ့ၢ်ၥဲကနံၣ်အံၤမ့ၢ်ဘၣ်ပကစၢ်အသးဒီပတ်ပသးလၢပကမၤဂ့ထီၣ်ပလံာ်လၢတၢ်တဘျုးမံၤအဃိလီၤ။ ပကဂုာ်စံးတၣ်တၢ်အပရၢပစၢဒ်အဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်မီၣ်ဒိတ့ၣ်ညါ ကယဲၢ်တၢ်လၢ ပဆိကမိၣ်လၢပှၤကညီကမိၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် တၢ်မၤအသးလၢပအိၣ်အဖၢမုၢ်ဂ့း တၢ်မၤ အသးဝံၤဟီၣ်ခိၣ် ကဲလီၣ်လံၤလံၢန့ၣ်မၢ်ဂ့ၤႉဒီးမၤကဒိးတမံၢ ဒံးသိးပှၤကတံးန့ၢ်ကိးအလါဒဲးနူ့ၣ်ဖဲပှၤအဲကလံးဖိအကဘိမ့ၣ်လဲၤတုၢနပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ။ ခြးမၤကဒီၢတမံၤဒံၢသိးအက့ၢ်အဂီၢကတၣ်ဃးဒိးလံာ်ကတြုၢ်ဂ့ၤတက့ၢ်င်းပလဲသိဒ်ဒ်အံၤသိးလီၤ။

ဘဉ်ဆဉ်ဒီးတၢ်လၢပဂုပ်မၤပဝဲႇ သုမ့ၢ်တမၢသၣ်ဒီႇ တဂဲဝင်ၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်နိတမံၤတၣ်။ သုမ့ၢ်ဘဖးဘၣ်သပှၢ်တၢ်အကျုးအဖှိၣ်တအိၣ်လၤၤတၣ်လၤၤတၣ်။ မၢသးင်န့ၣ်ဒ်းဖးဒီးဖးတက့ၢ်ႇကယဲၢ်တၢ်ကွဲးအသးတဖၣ်န့ၣ်ဖးကွၢ်ကိးအထံၣ်ဒဲးက်းသုအဂးပဲးပဲန့ၣ်ဒ်းဖးတက့ၢ်။ သုမ့ၢ်ဖးဝံၤဒိးဒုးဟါမၢ်ကွံာ်ကလီကလီတဂ့ၤ။