Wp/kri/Ebola

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kriWp > kri > Ebola
What is Ebola, how does it spread?

WETHIN NA EBOLA ÈN HAW I DE SKATTAR Ebola na tru thin èn i kin kill yu Ebola de skattar na wi kòmmunitidèm naw Fòr lè yu sèf ketch dhi siknèss, yu gèt fòr rùb skin with dhi pùrsin we dòn sik òr dhi swèt we de kòmòt pan dhi pùrsin, èn òdhar thindèm lèkkè blòd òr vòmit. Antibiòtik nò de kill Ebola Go na dhi Ebola Sèntar we de niar yu wantɛm fòr mek dhèm go mèn yu kwikkwik wan. Dhis go hèp yu fòr mek yu wèll bak fainfain wan. Nò tòch dede bòdy, dhat go mek yu gèt dhi sik. TEK TÈM (Tek tèm bèr pùrsin we dòn day. Nò go niar dher) Nò was, tòch òr kiss dede bòdidèm Nò was yu han na dhi sem bokit with pùrsin we dòn tòch dede bòdy.

Pipuldèm we if dhèm nò tek tèm go gèt dhi sik:[edit | edit source]

 • Yu fambuldèm
 • Hòspitul workmandèm
 • Dhèm wan we de fashin fòr go bèrin

Haw yu go no sey yu dòn gèt Ebola? Yu go no se yu dòn gèt Ebola fròm 2 to 21 deydèm aftar yu dòn tòch pùrsin we gèt dhi sik òr dede bòdy.

Haw yu go no kwikkwikwan se yu dòn gèt[edit | edit source]

 • Warm bòdy
 • Pen òll obar yu bòdy
 • Hedhart
 • Tayar Bòdy

Dhi thindèm we go happin tu yu mòr-letwan[edit | edit source]

 • Yu go de vòmit
 • Blòd go de na dhi vòmit
 • Yu go gèt rùnbèllè
 • Èn blòd sèf go de pan yu stul
 • Yu bòdy go pull kròkrò
 • Yu yay go rèd badwan
 • Blòd go bigin kòmòt òllsay pan yu (na yu nos, yu mòth, yu bòdy)

Wethin yu fòr du fòr mek yu nò gèt Ebola[edit | edit source]

Yu go gèt Ebola wey yu tòch pùrsin wey gèt dhi sik òr daiman òr dhn tiŋ we de kɔmɔt pan dɛn bɔdi lɛk, swɛt, vɔmit ɔ blɔd ɔ if yu tɔch tin wey dɛn sɛf dɔn tɔch

 • Yu fɔ waas yu an ɔltɛm – Ɛen na sop yu fɔ use
 • Yu fɔ de klin dɛn tin dem wey pipul kin tɔch ɔltɛm
 • Nɔ tɔch pursin wey dɔn gɛt de sik ɔ dɛn blɔd, dɛn vɔmit, ɔ dɛn pis ɔ stuhl
 • Ebola day pan animal ɛn dɛn bat sɛf
 • Yu fɔ eat beef wey dɛn cook fayn fayn wan ɛn I fɔ wam
 • Nɔ tɔch den animal wey de na we sik ɔ we dɔn day.
 • Nɔ tɔch bat ɔ ivin dɛn beef sɛf

If yu sik ɔ yu dɔn tɔch pɔsin we sik ɔ di wata ɔ blɔd we de kɔmot pan am:[edit | edit source]

 • Kɔl di Ɔspitul sɛnta ɔ 117
 • Yeri fayn fayn wan wetin dɛn go tɛl yu fɔ do
 • Sɔntɛm dɛn go sɛn yu go na
 • Sphɛshal Ɔspitul
 • Nɔ mek ani bɔdi tɔch yu
 • Yu fɔ tek tɛm aw yu de
 • Vɔmit ɔ go na yad
 • If yu go kwik na di Ebola tritmɛnt sɛnta yu go gɛt bɔku chans fɔ mek yu wɛl bak