Jump to content

Wp/kjp/Help:Contents

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjp
Wp > kjp > Help:Contents
မာၜိုဝ်မာဆိုင် ကေဝ်ႋအင်းလယ်လ်ုဖး ဆ်ုသုံႋလ်ုဖး ကေဝ်ႋအ်ုဍံင် ကျံင်းဖၠံင်

parameter ဆ်ုမးလ်ုဖး


ကေဝ်လိက်ဆါႋဆ်ုတာင့်
လိက်သာထိင်ႋ ကေဝ်ႋပၞင့်
စူးဖံင်ဆ်ုတာင့်
ဆ်ုအင်းတါင်ဆ်ုခၠါင်ကုံ
Editing on Wikipedia
ဆ်ုအင်းတါင်အ်ုကျံင်
မ်ုအင်းတါင် လိက်သါထိင်ႋ
ဆ်ုလာၯင်ဆ်ုသုံႋပၞံင့်
အှ်ထာ့ဝယ် မ်ုဆူ့ကေဝ်ကါင့်
ဆူ့လင်ဖဝ်ႋမက်
မ်ုထါင်ၮင်ဆ်ုအင်းတါင်လင်လီႋ
လိက်သာထိင်ႋလ်ုပုဂ် ဆ်ုမာၮါင်း
Wikipedia
ဝီးကေဝ်ပီဍီယာႋအ်ုကျံင်
ဆ်ုဍုဂ်ၮဲ
ပ္တံင်ထိုဝ်
သာႋဆ်ုၜုံးအှ်လာႋ၊ အင်းတါင်သင့်ၜုံးၜုံးလာႋ!


ဆ်ုၮဲထါင်ဖှ်ေလ်ုဖး
ဆ်ုအင်းစာလ်ုဖး
ယူႋၮီႋကုဂ်ဖၠံင်ႋ
ပ္တံင်ၮါင်းပၞံင့်
အ်ုကုဂ်လ်ုဖၠုံးမ်ုပ္တံင့်ၯံင် အ်ုခါ့