Wp/kjp/ဆ်ုၰူ့

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ဆ်ုၰူ့

ဟ်ုစာ်ဆ်ု ´ဃှူ့` ယိုဝ်မွာဲဆ်ုဏှ်လဲစာ်ၜိုဝ် လေဝ်ဃှူ့၊ထါင်ဃှူ့၊ အှ်ဃှူ့၊ အင်းဃှူ့၊ မာဃှူ့၊ ပ္တံင်ဃှူ့၊ ကၠေစိုဒ်ဃှူ့၊ လဝ်ဃှူ့၊ ဍူဃှူ့၊ အဲဆိုဒ်ဃှူ့ မွာဲဝေ့ဍး ဆ်ုဃှူ့သၞဝ့်ညီသာ့(သမဂ္ဂ)ဃှူ့ဏှ်လ်ှ။ ကဲထင်းမၞီႋဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် တ်ုဝါန့်လ်ုဖၠုံးဏှ် အေဃှူ့ကိုဝ်ဟှာဍေ ဍောဟ်ယှာႋထင်းထဝ့်ဖၠဲလှ်။ဍုံလ်ုဖၠုံးဏှ် အေဃှူ့စာ်ၜိုဝ် ဍောဟ်ယှာႋထင်းထဝ့်ဖၠဲလှ်။ ခါန်ႋလ်ုၜိင်းဏှ် အေဃှူ့ ဍောဟ်ယှာႋၜှ်ယဝ့် ထ်ုယဝ်ပြာထာ့ဆေဝ်ႋလှ်။

ကဲထင်းမၞီႋ ဟ်ုမာအေဃှူ့ ဟ်ုကၠေစိုဒ် အေဃှူ့စာ်ၜိုဝ် ကဲထင်းလ်ုသှ်ေၜး အှ်ဏင်မိင်အေး။ ၜေ့သာအှ်သိုဝ် ကဲထင်းလုက်ဆိင့်လှ်။ မၞီႋလ်ုစုဂ်ဏှ် အှ်အေဃှူ့ ဆ်ုဟှယ့် မာၜုဂ်ၜုင်းဏင်ဟှာအေးလှ်။ မၞီႋဆိုဒ်လ်ုမိင်ဏှ် အှ်အေဃှူ့၊ အေဃှင်၊ မာအေဃှူ့ အေဃှင် ဆ်ုဟှယ့်ဆင်းလင်ၜိုင် မ်ုဏေဝ်ႋသီး မွာဲအေးလှ်၊ မာဖၠေဝ်ႋ၊ အင်းဖၠေဝ်ႋ၊ ကၠေစိုဒ်ဖၠေဝ်ႋသီး မွာဲဆ်ုဃှူ့ဆေဝ်ႋလှ်။ ယောဝ်ႋယါင်လ်ုဃှေဝ် ယောဝ်ႋအ်ု ထံင် ဆ်ုထုင်းလီႋအါင်တုံႋဏှ်လှ်။ ဆင့်လင်သာ အ်ုဟှာင်ႋ ထဝ့်ၜိုင်းထဝ့်ထဝ့်၊ မၞီႋအးၜိုဝ် အးအး စါင်းထင်းမဝ့်မှ် ခွဲထင်းဖိုင့်ဃှင် ထုင်းလီႋအေသၞဝ့် ဟ်ုယောဝ်ႋဖိုင်မုက် ကိုဝ်ဟှာဍေဆေဝ်ႋလှ်။အ်ုဟှာင်ႋလ်ုလံင်၊ ခွဲထင်းလ်ုဖိုင့်ဃှင် ထုင်းလီႋကြင် ဟှာစံင်းဟှာစံင်းဏှ် ဟု်ယောဝ်ႋဖိုင် မုက်လိုင်အေး။ ဆ်ုဏီႋဍိုဝ်ၜးဟှံင် ကဲထင်း တုံႋစင်ႋကၠယ် ဆ်ုယောဝ်ႋဖိုင်မုက် ဏင်စယ်အေးလှ်။ ဟ်ုမာဆ်ု ဂမၠိုင်ႋဆ်ုမာသီးယိုဝ် ဟ်ုၜးဃှူ့ၜးဃှင် ကိုဝ်ၜၠင်လှ်။ လ်ုဃှူ့လ်ုဃှင် အှ်လ်ုဏင်၊ မီ့လ်ုဏင် စာ်ၜိုဝ်ဏှ် မွာဲမ်ုကဲထင်းဆ်ု ဏင်မိင်အေးလှ်။ဟ်ုအေဃှူ့ဏှ်ဃှင်ဝေ့ဍးလှ်။ ယှာႋလဝ်ဆောဝ်၀ယ်ဝေ့ဍး ဆ်ုခၠါင် အှ်ဆေဝ်ႋ´ဟ်ုဖူ့ လ်ုဃှူ့ ဆိုဒ်လင်သူ့၊ ဆ်ုထူ့ပါကဲခၠဟ်´ တၠာပညာ့ကေဝ်လၜလင်ဝယ် လ်ုလိက်ဖိုင်သီး အှ်ဆေဝ်ႋလှ်။ ´မေဝ် လ်ုဖၠုံး ဟ်ုထာမေဝ်လ်ုဖိုင်နိုင်အေး၊ ဍိင်းလ်ုဖၠုံး ဟ်ုဟှိက်အ်ုသောဟ်ဏေဝ်ႋအေး၊ စူးလ်ုၜံင် ဟ်ုဖံင်းဆ်ု ခိုင့်အေး.` ယှာႋလဝ်ဆိုဝ်၀ယ် ဆ်ုခၠါင်အှ် အ်ုမိင်မိင်လ်ုဖးဏှ် မွာဲၜးမာ အေဃှူ့အေဃှင် လဝ်ဏဲပျာလင်ဝေ့ ဆ်ုခၠါင်လှ်။

ဖၠဝ်သးယယ် လ်ုယယ်ဏှ် ဟ်ုစိုင်ထုင်းဆ်ုသှ်ေအေး။ ဖၠဝ်သးယယ် အေအးယယ် တ်ုတွယ်ပျဖၠီ ဖၠဝ်သးယယ် အေအး ပ်ုလုဂ် ဖံင်ဏေဝ်ႋဖၠီ အေခိုင့်ဏံင် ဟ်ုစိုင်ထုင်း က်ုဆင့်သီး ကဲဆေဝ်ႋလှ်။ လဝ်ဝေ့ၜေ့ဏှ်သိုဝ်လှ်။ အှ်အေဃှူ့၊ မာအေဃှူ့ ကၠေစိုဒ်အေဃှူ့ဏှ် ဆ်ုဟှယ့်ဍုဂ်ဟ်ု ဏေဝ်ႋအေး၊ ဆ်ုဟှယ့်မာနိုင်ဟ်ု ဏေဝ်ႋအေး၊ ၜေ့သာအှ်သိုဝ် မာကဲ၊ ပ္တံင်ကဲ လုက်ခၠါလှ်။ ဏးဆ်ုသှ်ေ မၞီႋပညာ့အှ်ယိုဝ် လဝ်ဍာ်ဃှေဝ်၊ လ်ုတိရိစ္ဆာန်ထောဟ်ဃွှိက်ဖေါဟ်သီး ယူဏေဝ်ႋ လ်ုလၞဆာႋကဲဍာ်လှ်။ ကၠာသီး ဆ်ုအေခါၜး အ်ုသိုဝ်အေဏေဝ်ႋလ်ုၜိင်း အ်ုသီးဝေ့ အင်းကှ်ဆိုင် ဃှူ့ဃှူ့ဃှင်ဃှင် စွးမာလှ်။ ကဲထင်းမၞီႋ ဟ်ုအေဃှူ့ဏှ် ၜေ့သာအှ်သိုဝ် မာကဲကိုဝ်ုဆိုဝ်ဍေလှ်။ အ်ုမေရိကံ ´အမေရိကန်` သီး ဍုဂ်ဏေဝ်ႋထါင် အ်ုသီးခါန်ႋ လ်ုအေန်ဂ်ုလာ် စူးဖိုင်ဏှ်သီး မွာဲဆ်ုဃှူ့ဃှင်ဆေဝ်ႋလှ်။ ခါန်ႋလ်ုခါန်ႋ မၞီႋဆိုဒ်လ်ုဖး ဆ်ုဍုဂ်လ်ုဏေဝ်ႋ ဏင်ႋၜၠင် လ်ုၜးအှ် ဆ်ုဃှာႋဃှံင် စူးဝင့်ဖိုင် ဏင်ႋၜၠင်ၜးသီး မွာဲမၞီႋ ဆိုဒ်ဃှူ့ဃှင် လဝ်လ်ုဟှာၯံင် ထၞာႋလှ်။ အှ်လ်ုဃှူ့ လ်ုဃှင် လဝ်လောဟ်သာ လ်ုဆံင့်ဏး ထေံဖါဆိင့်ပြာ အီကါင်အိုဝ်ကါင် မၞီႋလ်ုဖးဏှ် ဆ်ုဍုဂ်ဏေဝ်ႋယဝ့်၊ ထံင်ဆ်ုစူးဝင့်ဖိုင် ယဝ့်တယ်လှ်။ သိင်းမူႋအေအှ် ဏင်ႋခါင့်လဝ့်ဏှ် ဏ်ုၜိုင်ခါႋသူး ကၠဝ်ကၠဝ်လှ်။ ပ္ကုံသိင်းမူႋထူႋ အးခါင့် အေအှ်ဏင်ႋတင် ဟှာင်ႋဆံင်းၜိုဝ်ဆံင်းဆံင်း ၜိုဝ်ခါႋဏေဝ်ႋ ဏင်ႋၜၠင်လိုင်အေးလှ်။ ယောဝ်ႋယာင်လ်ုဃှေဝ် ယောဝ်ႋအ်ုထံင် ဖၠုံစဃွှာ ပါင်တြင့်ဍုံဏှ်လှ်။ ကာလာလ်ု ဖၠုံစဃွှာဇွဲယသေန သီ့ထၠိုင့်ဟှံင် မဝ်ခိုဟ် ဍုံမေဝ်ပ္တီဏှ် အှ်ထင်းဃွှာလ်ုခေါဟ်၊ ဍုံလေင်ႋဏှ် အှ်ထင်းဃွှာလ်ုခေါဟ်၊ ပါ်စံင်ဏှ် အှ်ထင်းဃွှာလ်ုခေါဟ် ထေံဖါဆိင်းပြာ ခါန်ႋအိင်း မၞီႋယှာလင်ဏှ် လ်ုဃှူ့လ်ုဃှင်လိုင်ၜး အ်ုဟှာင်ႋယှာလင်ဏှ် ယောဝ်စဃွှာ ဍုဂ်ဏေဝ်ႋခွိက်ဖၠုံခါန်ႋ ဏေဝ်ႋခွိက်လုက်ဆိင့်လှ်။ ထၞာ့နူႋ လ်ုဃှူ့ဃှင်ၜး၊ အှ်ဆ်ုခင်းဖင့်လ ၜးကဲဆ်ုဖၠာဲၜုံး အ်ုဆိုဝ်ဆိုဝ်လှ်။ လ်ုခါင့်လ်ုခါင့်ယိုဝ် ´ယောဝ်` သီးလ်ုဃှူ့ဃှင်လိုင်ၜး ပ်ုသိင့်လ်ုကါင်၊ ပ်ုကိုဝ်ႋလ်ုကါင်၊ မုတ္တမလ်ုကါင် ထေံဖါထင်းဝေ့ ဏှ်လှ်။ ´ပ်ုယင်` ဃွှာ အာန်ဇေယျ ဍုဂ်ဏေဝ်ႋ ´ယောဝ်` ခါန်ႋလုက်ဆိင့်လှ်။ ´ဂျာပန့်`သီးယိုဝ် အှ်ဃှူ့အှ်ဃှင်ထဝယ် လ်ုပ္တံင်ထင်း ထီ့ခါန်ႋအိုဝ် ခံင်ႋၜိုဝ်ဏါင်းယိုဝ် ဆ်ုဍုဂ်ဏေဝ်ႋ ၜးအှ်ဆ်ုစူးဝင့်ဖိုင် အှ်ဏင်ႋဆိုဝ်ဍာ်အေးလှ်။