Wp/kjp/ဆ်ုအာင်လင်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ဆ်ုအာင်လင်
ဆ်ုအာင်လင်

ဖၠုံဆိုဒ်ဖေါဟ်သီး ဖေါဟ်သးခွါ့ ဍးခံင်လောတ်သာ လဝ်ထာင်ယှံင်ဆ်ုၯံင် မာထာခေါဟ် လေဝ်ဍေအ်ုဖၠံင် သင်ႋၮာခၠံင်ၮှ် လ်ုဝီႋဍးအိုဝ် ၯိုဝ်ဖင်းခွါ့ၯယ့်ထံင်လ်ုဖး ဍယ်လင်အာင်လင်စူး ၮဲလင်ဝီႋသာအ်ုခေါဟ်ကျံင် ကိုဝ်ဝေ့ဍေဆ်ုအာင်လင်ၮှ်လှ်။ မ်ုမာဆ်ုအာင်လင်ဖဝ်ႋစာ်ၜိုဝ် တ်ုဝါန်ႋအ်ုၜုဂ်လ်ုဖးၮှ် ခွိက်စိုဝ်လးဖာၜံင် လဝ်ၯိုင့်ၜး အ်ုၮီအ်ုၮာ အင်းမိုင့်ၯယ့် ဆ်ုအာင်လင် ကိုဝ်ၯာဍေလှ်။

တ်ုဝါန်ႋဖောဟ် ဖောဟ်သးဖၠာဲ ဖောဟ်သးမူးလ်ုဖး အင်းစိုဝ်ဝယ်သိင်းမူႋၯယ့်ထာင်ဆောတ်ကုံဝယ် လ်ုမ်ုမာဆ်ုအာင်လင် လင်ႋကၠယ်ၮှ်လှ်။ လ်ုၯးၮှ် တ်ုဝါန်ႋဖောဟ် ဖောဟ်သးဖၠာဲ ဖောဟ်သးမူး လ်ုဖး ၰူ့လင်ဝယ်မှ်ေပုံ တာင်လင်ဝယ် တ်ုခုဲႋလး ယာႋသုဂ်သယ်လှ်။ တ်ုဝါန့်ၰာႋၰံင် ၯိုဝ်ဖင်းမူးခွါ့ မ်ုၯယ့်ဖိုင်သာထိုဝ်ၮှ် လေဝ်လင်အှ်ခိုဝ် အင်းၯၮေဝ်ႋဝယ်လှ်။ ၯယ့်ထံင်ဆ်ုအာင်လင်ၮှ် အ််ုမူးလ်ုဖး ဆီ့ၮင်လံင်လံင် ယောဝ်ႋဆိုင့်လောတ်သာလာႋခဝ့် အ်ုၜုံဆိုင် အ်ုဖၠာႋ လ်ုဆီ့ၜၠဲၮီ့ၯာင်ႋၮှ်လှ်။

ထံင်ၮှ် တ်ုဝါန့်ဖောဟ်လ်ုဖး ဖောတ်ထင်းတ်ုပုင်ႋ ဍေကျာင်ကျေဝ်သယ်လ်ုၜၠင် တ်ုဝါန့်ဖောဟ် အ်ုခေါဟ်လ်ုၯာ ၜၠါင်းလင်ဆာင့်ယှင့် ခါခၠိက်ထင်းၯံင် ဖူ့လင်ဖၠုံမူးၮင်မေံယာ့ ဍယ်လင်စူး အာင်လင်ဝေ့လှ်။ အ်ုလင်ႋခါင့်ၮှ် ဖၠုံခွါ့လ်ုဖး ၜၠါင်းလင်ဆာင့်ယှင့် ခါခၠိက်ထင်းပြာပြာ ဖူ့လင်ဍယ်လင်စူး အာင်လင်ဆိုင်ပြာပြာ လ်ုဆိုဲ့ၯံင်လ်ုဆိုဲ့လှ်။ ဖၠုံဆိုဒ်ဖောဟ်သီးယိုဝ် ဆ်ုကံင်ဆ်ုသိုဝ် ဓံင့်စေဝ်က်ုယိုင့်ၮှ် ပါဍောဟ်ပါပြေ အှ်ကှ်ေဝေ့ အ်ုၰီ့မွာဲအေးလှ်။ ဆ်ုကံင်ဆ်ုသိုဝ် က်ုယိုင့်က်ုယဝ့်သီးယိုဝ် မွာဲဝေ့ဆ်ုၰီ့ ထံင်အ်ုဖါ်ခေါဟ်လှ်။

ဖၠုံဆိုဒ်ဖောဟ်သီးယိုဝ် ဆ်ုၰီ့ဆ်ုၯေဝ် ထံင်အ်ုဖါ်ခေါဟ်ၮှ်လဝ့် ၜးသာဝေ့အေး ဆ်ုခွါ့ၮှ် ဖါ်ယးပါင်လ်ုပါင် ခိင်ႋၯင်ၰီ့လ်ုၰီ့ ၮင့်ဆာႋလံင်ၮှ် မွာဲဆ်ုဆာ့ယှဝ့်ဖာလာ့ အ်ုၰုံသယ်အှ်ၯး လ်ုအှ်ၯး ဆံင်းခၠါင့်ၯး လ်ုဆံင်းခၠါင့်ၯး ယောဝ်ႋဝေ့ဆ်ုၰီ့လ်ုအ်ုဍွယ်ၮှ်လှ်။ ဆ်ုခွါ့လ်ုၯာ ဖါ်ပါင်ယးပါင် သာၮာ့အင်ယင်ႋဍိင်ဆာင် ကီးထာ်လံင်လာႋခဝ့်ဍေယံင်ႋ သာၮာ့လံင် ဍေသီးဝဝ်အူးထူ့အှ် ဖူ့ထင်းဖူ့လင် စူးၰုဲ့ခင်းၰုဲ့၊ ၮင့်ဆာႋလံင် ဆ်ုယှဝ့်ဖာလာ့ ဆ်ုစုဂ်ဆ်ုဆာ့လ်ုအှ်၊ ဆံင်းခၠါင့်ၯာင်ႋပါင်ဟ်ုခွါ့လ်ုဖးၮှ် ဖၠုံမူးၮင်သယ် ယောဝ်ႋၮာင်းဝယ်လှ်။

ဆ်ုဆံင်းခၠါင့်ၯာင်ႋၜျာလ်ုအှ်ၜး ဃွှာဲဆုံႋဃွှာဲၜင် ဍေဆ်ုယှဝ့်ဖာလာ့ ဆ်ုစုဂ်ဆ်ုဆာ့အှ် ဟ်ုခွါ့လ်ုဖးၮှ်ဍဝ် ၜၠါင်းလင်ဆာင့်ယှင့် ခါခၠိက်ထင်းထ်ုဍံင်ၯံင် စာင်းလင်အာင်လင် ဖၠုံမူးၮင် မေံယာ့ ၜုင်းဝေ့ၮင်ဆိုဝ်အေးလှ်။ ဆံင်းခၠါင့်ဆ်ုဆာ့လ်ုအှ်ၜး ဟ်ုခွါ့လ်ုဖးလဝ့်ၯယ့်ထံင် ဆ်ုအာင်လင်ၮှ် ၜၠါင်းလင်ဆာင့်ယှင့် ခါခၠိက်ထင်း ဍယ်လင်စူးစာင်းလင်အာင်လင်ဝေ့ မွာဲၜိုဝ်လှ်။

အာင်လင်ၮဲပျသာ ၯံင်ၮှ်ဍဝ် သိုဝ်ထင်းထာင်ဆာင့်ယှင့် မီ့လုဂ်ဖိုဝ်ၜါ်ထင်းသာ ဍေဖ်ုၜါင် ဍေခေါဟ်ၰုဲးသယ် လုက်ခၠါၯံင် စာင်းလင်အ်ှယှံင် ဖၠုံမူးၮင်မေံယာ့ အင်းစာလောတ်သာမိင် ဍုံတ်ုဝါန့်သယ်ၮှ် ကိုဝ်ဝေ့ ခၠါင်ကိုဲၮှ်လှ်။ လဝ်ထာင်ယှံင်ဆ်ု ခၠါင်ကိုဲ ထံင်ဖိုဝ်ဖင့်မူႋလ်ုၜၠင် တ်ုဝါန့်ဖောဟ် ၜုံးဆာႋလ်ုဖး ကင်းထင်းဖ်ုၜါင် ယိုဝ်ထင်းဝေ့ဍး -

ယှးဖာဍောဟ်လင်နုက်ခွိက်ဝေ့၊
ၜၠယ်ဍာ်ယာႋလဝ်ၮီႋလဝ်ကိုဲ၊
ဆ်ုယိုဝ်မ်ုဖာန်ထင်းဝေ့၊
ၜၠယ်ဍာ်ယာႋလဝ်ၮီႋလဝ်ကိုဲ။

တ်ုဝါန့်ဖောဟ်ဆာႋ ယိုင်ထင်းထာခေါဟ် လဝ်ၯိုင့်ၜး ၜေၮှ်လ်ုၜၠင် ခၠါင်ၮီႋခၠါင်ကိုဲ လဝ်ထာင်ယှံင်ဆ်ု ဖၠုံမုဲလ်ုဖး ၯယ့်ထုင်းထင်း စာင်းထင်းခွိက်လုက်ခၠါဆေဝ်ႋလှ်။ ထံင်ၮှ် ၮ်ုယိုဝ်ထင်းထာခေါဟ် ယ်ုယိုင်ထင်းထာခေါဟ် ပ်ုဒှ်လင်ဝေ့ ထာခေါဟ်ပွယ်ၮှ်လှ်။ ယိုဝ်လင်ထာခေါဟ် ၰုဲးလင်ဖဝ့်ခၠီ့သီး ကိုဝ်ဝေ့လ်ုၮင်ဆေဝ်ႋလှ်။

ခွါ့ - လိက်သိင့်ဖောဟ် ထိုင်လ်ုအ်ုယာင်၊

     အေမွာဲမိက် ကိုဝ်ၮေဝ်ႋထာင်။

မူး - လိက်သိင့်ဖောဟ် ထိုင်ဆ်ုဖိုဝ်ဖင့်၊

      အေမွာဲမိက် ၯယ့်ဆံင်ႋလင်။

ခွါ့ - ဆီ့ၮင်ၜးယုဂ် ၮင်ႋမေံယာ့၊

     မာကးသာၰေဝ် ၮ်ုဝဲါခွါ့။

မူး - ဆီ့ၮင်အှ်က္ဍးအှ်လှ်၊

     ဖူႋမာကးသာ ဝဲါအေးၯဟ်။