Wp/kjh/Чохыраң

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjh
Wp > kjh > Чохыраң
Олаңай чохыраң
Домен Эукариоттар
Ил Аңнар
Тип Хордалығлар
Класс Сӱт чіпчатханнар
Отряд Ачыннар
Сӧбіре Хоосхалар
Сӧӧк Чохыраңнар
Кӧрім Олаңай чохыраңы
Статус Асханҷах риск
Ареалы

Олаңай чохыраң - сӱт чіпчатхан ачын аң.

Тастындағы кӧрімі[edit | edit source]

Хысха сыннығ, узун паза чалбах азахтығ, кире тартыл парған чітіг тырғахтығ ачын аң. Аның хулахтарында чачахтар, наахтарында паза ээгінде «сағаллар». Хузурии тохпах. Позы илееде улуғ. Узуны, хузуриин санабаза, пір метрдең асча, кӧдірімі 24 килограммға чит парадыр. Чохыраң кӱстіг паза чапчаң.

Чиис[edit | edit source]

Тирең харда ол чиит пуланнарға даа сыдан салча. Аңнапча сыыннарға, ах кииктерге. Че кӧбізін ол хозаннарны, табырғаларны, кииктерні тудадыр. Ағасха чахсы даа сыхчатса, чохыр аң чирде ле аңнапча. Китеніп, ол ӱр пір дее хыймыранмин чатча алай пір сыбдырас таа чох чызыннахтапча. Анаң пір-ікі атығыс - хозан алай ба кӱркӱ чітіг тырғахтарда тырбаңнапча.
Чохыраң тайғада чуртапча, че хысхызын, азых кілеп, пірееде чазызар сых килче. Андағ аң хой тутхлидыр. Олаңай пу аң кізее ӱредіг итпинче. Аның идін чіпчелер, теерізі пӧріктерге паза мойдырыхтарға чарапча.

Аларған[edit | edit source]