Jump to content

Wp/kjh/Кадышев Семен Прокопьевич

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjh
Wp > kjh > Кадышев Семен Прокопьевич

Кадышев Семен Прокопьевич (16.09.1885-30.07.1977 шыллара) - тадар хайҷы.

Cӧмӧн Кадышев
Тӧреен 16.09.1885
Тӧреен орыны Тарча аал, Ажығ округ,

Енисейскай губерниязы, Российскай Империязы

Ӧлгені 30.06.1977 (91 час)
Хазына Российскай Империязы
РСФСР
СССР
Сыйыхтар
("Знак Почета")

С.П. Кадышев 1885 шылда Сыра аймағында Ах ӱӱс шул хазындағы Тарша аалда тӧрӓӓн. Семен Прокопьевич одыс азыра алыптыг умахтарды онарлап кип-шоохтар пiлгӓн. Позының умахтар ысшаң узын хайҷылар паза тахпахҷылар айтыстарында сыбыра кӧзiтщӓң. С.П. Кадывшевтiң алынҷа кинде полып сыхханнар: "Хайҷының тахпахтары" (1962 ш.), "Сыблығ шол" (1965 ш.). Семён Прокопьевич Кадышев - тадар шонның иң саблығ умахҷизи, хайҷызы. Кем аның умахтарын ӓскӓн - пiр дӓӓ ундутпас. Шалбах чазы осхас аллығ iстiлiг кiзi, ол пiстiң пурундағыларның, тӧлдӓң тӧлге тарап, шоохха кирiлгӓн тарханның, шуртын, сағыжин, узын тың сиберлеп, аарлап, пу тусха шитiрген. С.П. Кадышев союз писателей СССР-дың киргӓн.
Семён Прокопьевичтiң пабазы аңнап щӧрӌең. Удаа оолғын тайғаа хада апарӌаң. Тайғада оолах аң-хустарның шолын, iзiн сизiнӌең. Пабазы ағаа аңӌы кiзiлердеңӓр кӧп шоох шоохтаӌаң. Эптӓ керӌӓзиниң паза ағазының умахтарын тыңнаӌаң. Iди ол хайхастығ умахтарны, сiлiг шоохтарны оңарыларға паза шоохтирга ӱгрӓнгӓн.
С.П. Кадышев тадар шонның саблығ хайӌызы полған. Ол пiскӓ алыптығ, ухааннығ умахтар, сiлiг ыр-тахпахтар халғыс паған.
Шоохшыл аалда музей С.П. Кадышевтың адынаң пар.