Wp/kjh/Барашков Василий Филиппович

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjh
Wp > kjh > Барашков Василий Филиппович
Барашков Василий Филиппович
Тӧреен кӱн 3.3.1938
Тӧреен чир Печин, ХАО
Ӱреен кӱн 1985 (51 ч.)
Ӱреен чир Теплое, Курск области
Хайдағ тоғысчы кибелісчі

Барашков Василий Филиппович - хакас кибелісчі.

Биография[edit | edit source]

Кӧрік айының 3 числода 1938 чылда Печин аалда тӧреен. Iчезі Ольга Романовна Токоякова, пабазы Филипп Романович Барашков. 1941 чылның июньында пабазы фронтха парыбысхан, 1942 чылда Теплое аал хыринда, Курск алтында, чат халған. Василий Филиппович пабазын ÿдесчеткені ле сағыста халтыр: чолда тарантас турча, анда пабазы одырча. Ол оолахты, хаап, чоғар кöдірібістер. Анзы, тізең, таныс нимес кізідең (іче-пабазы чарылыс парғаннар), хорығып, ылғап салыбыстыр. Пабазы, оолғын кöдіріп, теен: «Мин айланғанча, піди улу-уғ öс пар, оолағым». Хорғыстығ чаа чыллары оолағастың сағызында істер артысханнар. Öзöгіп абаазы ÿрепче, позы, тізең, хайхастығ оңдайнаң хазых халча. 944 чылда пастағы классха парған. 6 частығда чахсы хығырчаң, 100-ке читіре саначаң. Пастағы ÿгретчізі Венедикт Григорьевич Карпов полған. 1948 чылда 4-чі классты маңнаныстығ тоозыбысхан. 1947 чылда ічезі, чаадаң айланған Кузьма Сидорович Казыгашевке ирге парып, Сос пилтірінзер кöсче. Сос пилтірінде чуртас ниик полбаан. Öзöкеннер. Iчезі ööй пабазынаң яблахнаң на чуртачаңнар. Кÿскÿзін Василий тай уучазынзар тисче. Тÿрче полғанда тайызы Алексей Токояков ічезін чеенінең хада позынзар кöзірче. 5-чі классха Харағай паары аалда чöрген, ол Таштып суғдан 3 километр оортах. 5-чі классты тооспаан – інектер хадарарға килісчең. 1950-1951 чылларда оолах Пилтірдегі 7 чыллығ школаа чöрче, андох 5-чі классты тоосча. 6-7 класстарда Кічіг Ноныптағы 7 чылығ школада ÿгренче. Мында ол хоосчы-график Владимир Тодыковнаң танысча. 1953 чылда Асхыс аал. Мында Василий кöп тус книгалар хығырарына парча. Мында райондағы библиотека нооза. 1954 чылда кÿскÿзін Ис пилтірінде наа ортымах школа азылча, оолағас андар кірібіскен. 1956 чыл. 9 класста ÿгренче, че тоозарға маңнаминча. Сöбіре Чаптыхсар кöсче. Чиділ кічігдең позытпинча, ам улам на хаптырыбысты. Пииде имненген. Чайғызын Джебаштың пазынзар сал индірерге парыбысча. Сабаллығ арығ кии öкпелерін читіре имнебіскен. Тайғадаң саңай хазых, кÿс алынып айланча. 1956 чылда клуб устағчызына турғысчалар. 1957 чылда 26 августа армияа хабылча. 1962 чылның 5 сентябрьында Василий Ағбан городтағы музыка училищезінзер кіріп алча. Тайғаның орнына город паза музыка училищезі. Наа чуртас хайнап пастаан. Ам ол литературанаң кöстегліг айғасхан. Халыхтар чуртазында öткін аралысхан. Удаа чуртастаңар сағын сыххан. Кибелістерін газетада сығар сыхханнар. Пазарға даа хынығ полыбысхан. Чиит оол-хыстар статьяларын, кибелістерін ағаа сыныхтаттырарға ағылчаңнар. 1963 чылда апрельде Василий позының улуғ, сын хынызы Зоя Киргинекованың танысча. Музыка учлищезінде ÿгреніп, арғыстарына пастағызын на кибелістерін хығырча. Анаң сценада даа, телевидениеде дее оларны хығырып толдырча. 1965 чылда 1 марта хызычах Килемана тöреенде, аалзар парыбысча. Позының істеніс чолын Асхыс аймағында Ис пилтіріндегі школада ÿгретчі полып узаратча. 1966 чылда ікінчі хызычаа Илиана тöрепче. Тÿрчедең сöбіре Чоғархы Асхыссар кöзібіскен. 1968 чылда ÿзінчі хызычаа Ольга тöреен. Тоғызынаң пасха аалдағы, райондағы, областьтағы культура мероприятиелерінде öткін араласча. 1968 чылда чиит чайаачының сомы паза тахпахтары «Ах тасхыл» альманахта сыхчалар. Халғанxы сағыстары 1972-1973 чылларда таныхталча, сооннаң кöместең кöмес ле сыхча. Василий Барашков хазыхтох аның адын чох идерге харасчалар. Сарыннары толдырылчатса, композиторларны ла адаxаңнар. Iди сöстері чоннаң сыххан чіли пол парчаңнар. Ол тың хомзынған, кöп сағыссыраан. Аннаңар кибелістерін газетада сығарарға кÿстенген. 1980 чыллар пасталчатханда, хакас книга издательствозынзар ысханох, че анда сығарарға хынмааннар. 1983 чылда аның паза Николай Тиниковтың кибелістері «Чир ээзі» чыындыда сыхханнар. 1985 чылда, силкер айынды тоозылчатханда Василий Филиппович Барашков ÿреен. Аны Ис пилтірі аалда чығаннар. Чонда анын кибелістері, поэмалары, сарыннары халғаннар.

Тоғыстары[edit | edit source]

  • "Чир ээзі"
  • "Аба-хан паза Чалаас оол"
  • "Хара чыс"
  • "Сірен оолах!"

Аларған[edit | edit source]