Jump to content

Wp/kgp/Kukrej

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kgp
Wp > kgp > Kukrej

Kukrej vỹ tỹ ka ũ nĩ, ka tag pẽn tóg nãn kãmĩ mun-mur tĩ, ũ tóg ĩn rã mun-mur tĩ gé. Ẽg tỹ ti fy vãvãm ja ẽn tá. Ti pẽn tóg ronror nỹtĩ, kar ũ tóg tigtéj nỹtĩg nĩ, ka tag tóg pãg-pã e nỹtĩg gé. Kysẽ tỹ novembro kã tóg figfej tĩ, ti fej tóg mỹrér nỹtĩg nĩ. Kỹsã kri nũr tỹ janeiro kar fevereiro kã tóg ko há ke tĩ. Ti kanẽ tóg tánh nỹtĩ, ti rã há ken kỹ tóg ser mỹrér ke tĩ. Ti kanẽ tóg ko há nĩ, jẽsĩ ũ tóg ko tĩ, kar nãn kãmĩ misu ũ ag tóg ko tĩ gé.

Kukrej ũ tóg ki nỹtĩ gé, to ag tóg kukrej sá ke tĩ. Tag pi ko há nĩ, ti tỹ kajãj gy nỹtĩ ken kỹ. Kanhgág si fag tóg ti fár fén kỹ tỹ gren mrĩnh-mrĩnh tĩ, ũ ag tóg ti fár fén kỹ tỹ ẽgje hyn-han tĩ, kar kanhgág si fag tóg ti fár tỹ gĩr ján kỹ tu tĩ.

Kukrej tóg tỹ vẽnhkagta nĩ gé, ti féj tynyn kỹ fag tóg tỹ vẽnh kykry kugpég tĩ, kar Kukrej pẽn tỹ ẽg tóg tỹ pĩ han tĩ gé.

Fonte: Selvino K. Amaral (Vĩ ki ke pẽ - www.kanhgag.org)