Jump to content

Wp/kgp/Grun

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kgp
Wp > kgp > Grun
Grun

Grun (gato do mato) pi éhe ta vũ nĩ, ti mog ky ta 35 cm ke nĩ, ti mag ti. Ti rá ta marér sunh nĩ rórór kar sa, javo ti my ta téj nĩ, kar kyki mag nĩ gé. Ti nĩgrẽg ta kãsir nỹ ti, nĩgru tig téj, jã kãsir, nĩjẽ sĩ ta nĩ gé.

Nén ’ũ nĩ ko ta tĩ gé, jẽsĩ . Kar ti, grun pi nén ’ũ féj ko tĩ.

Kar pi kuty ky nén ’ũ jãvanh ti, kurã ky hã ta nén ’ũ nón tĩ tĩ. Ti pir my ta tĩgti rãnhgy kã hã ta ti régre fi mré tĩgti.

Fi grẽg ka ta ũn pir, han tĩ, ke tũn ky ũn tẽgtũ, kysã ta tẽgtũ kri ũn pir ki ta tygtyj ti, jagfénh ta ti ẽgóho kãmĩ kar vãn jẽre.

Ẽg pi grun nĩ ko tĩ, ko korég ta nĩ kanhgág ag mỹ, hã ka ẽg pi tãnh mũ. Grun ta nẽn kã tá nén ’ũ ko tun ky tóg ĩn to grãn kenh mũ ti ty ẽg garĩnh ko sór vẽ.

Ti rá hã vỹ ta kanhru nĩ ti pén kãsir tugrĩn.

Ẽg pi ti ta hẽrenh mũ tãpry há ta nĩ.