Jump to content

Wp/kck/Kwele

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Kwele
Kwele tjeLarkmead kuAbingdon, Oxfordshire, England
Kwele tjipasi tjokutanga kuBadagry, Nigeria, built in 1845

Kwele tjibumbo tjezwidiyo tjakabumbigwa kuti kube ndezila yopa bana zwidiyo betungamigwa ndebadiyi. Hango dzinjinji dzinandongoloso yezwidiyo imunlayo, inobe kwakalingiligwa kuti itobegwe ndebanhu bose. Mundongoloso iyeyo bana banodiyiwa muzwikwele zwakasiyana. Mazina ezwikwele anosiyana sesiyana kwedzihango. Koga kobe kunha kwele tjipasi tjinongina bana batukunhunhu ndekwele tjipehhugwi tjinongina batjakula batjipedza zwidiyo zwemukwele tjipasi. Ntha kunotigwa zwidiyo zwipehhugwi inodangwa kuyi Univesithi kene Kholitji koga zwidiyo zwapehhugwi akuzolingiligwa kuti zwitiwe ndebanhu bose.

Pehhugwi kwezwikwele zwakamilidzika, bana bengangina kwele besanhu tjabanohaka lubaka gwekwele tjenlayo tjipasi ndetjipehhugwi tjisenhu tjikaswika kene tjapinda.(Elementary in the US) kakale (Middle school in the US) bewhane zwidiyo. Kunoyi khindagatheni kene khiretji kobhatsha bana batukunhunhu (bangabe ndemakole apakati kwe 3 -5)ndezwidiyo. Univesithi, kwele tjemihingo, kholitji kene kwele tjebawhola tjongingwa bana bapedza kwele tjeSekondari. Kwele tjingapiwha ndima in' ompela yezwidiyo, sekwele tjedzimari, kene kwele tjojayiva kumwe kakale zwikwele zwingabe ndezwidiyo zwisingagale zwitiwa ndedzizila dzakasiyana.

Zwikwele zwisipasi kwahulumente, zwinodangwa zwiyi kwele zweprayivethi zwohakika kuti zwithuse hulumente ngobe kutikala kuti akongwe bumba zwikwele mumitunhu yose yehango. Zwimwe zwikwele zweprayivethi zwipasi kwetshipi, sezwemakrestu zwimwe pasi kwedzimwe nkolo dzinonga, Kwele dzemaHindu , madrasa, hawzas (kwele demaShi'a ), yeshivas (kwele dzemaJuta), Zwikwele zwinazwidiyo zwipehhugwi kupasiwha zwo bhudilila kakale kukumwe kunopfumisa bana. Zwikwele zwebanhu bawhola zwohanganisila kwele kunodiyiwa hingiwa kwemari, dzemasole, ndedzemabhizinisi.

Muzwidiyo zwekwele zwakanyi, ndezwidiyo zwekwele muinthanethi diyiwa kotikala pahhe kwetjibumbo tjekwele. Zwikwele zwakamisiwa ndezila dzakasiyana, kohanganisila diphathimenti, zwidiyo zwezwitjaba zwitukunhunhu, zwidiyo zwebanji, zwakahanganiwa ndekwele tjimukwele.