Wp/kac/Teng Man Ai Yesu Hpung

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kacWp > kac > Teng Man Ai Yesu Hpung
Jump to navigation Jump to search

"Teng Man Ai Yesu Hpung" (True Jesus Church) gaw 1917 ning hta Beijing mare kaba kaw de hpang da ai naw ku hpung rai nga ai. Ndai naw ku hpung gaw, dai ni mungkan dan kru hta nga ai mungdan mali shi manga (45 countries in 6 continents) kaw hpung masha sen shi manga daram (1.5 million) du sai re. Ndai naw ku hpung gaw AD tsa ban 20 (twentieth century) laman hta pru wa ai Protestant Hkristan hpung a lakung lakying hta lawm nga ai. Ndai naw ku hpung hpe Myen mungdan kata e 1992 ning laman de hpang da sai. Ndai naw ku hpung ni gaw, Madu Yesu lahkawng lang bai garai n du yang, masha amyu baw shagu hpe, dai kabu gara shiga hkaw tsun dan na matu yaw shada ma ai. Ndai naw ku hpung a hkap la kam sham ai masa hte tara kanu madung shi gaw:

  1. Chyoi pra ai Wenyi
  2. Baptisma hkam ai lam
  3. Lagaw kashin ai lam
  4. Madu Yesu a Hpang jahtum shana shat Poi Daw a lam
  5. Laban nhtoi
  6. Yesu Hkristu
  7. Chyoipra ai Chyum Laika
  8. Hkye hkrang la ai lam
  9. Naw ku hpung
  10. Hpang jahtum Tara dara jeyang ai lam