Jump to content

Wp/hsn/湘語羅馬字

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | hsn
Wp > hsn > 湘語羅馬字

湘语罗马字(Hsiang Loumodzr,LMD)是一只基于拉丁字母(Latin Alphabet)、用以表记各种湘语方言拼音。它的主旨是侸湘语内部实现最大范围的兼容。


长沙话[edit | edit source]

一、声母方案

罗马字

国际音标

属此声母的例字

罗马字

国际音标

属此声母的例字

罗马字

国际音标

属此声母的例字

罗马字

国际音标

属此声母的例字

P

/p/

pān /pã33/

Ph  

/pʰ/

phān /pʰã33/

 

 

 

M

/m/

mïn /min13/

F

/f/

fēi /fei33/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

/t/

tōun /tõ33/

Th  

/tʰ/

théu /tʰəu45/

 

 

 

N

/n/

/ni13/

K

/k/

kōun /kõ33/

Kh  

/kʰ/

khù /kʰu42/

 

 

 

Ng 

/ŋ/

ngäu /ŋɑʌ13/

H

/h/

/ha42/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ts

/ts/

tsīn /tsin33/

Tsh 

/tsʰ/

tshīn /tsʰin33/

 

 

 

 

 

 

S

/s/

sīn /sin33/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

/tʃ/

/tɕ/

cáu /tʃɑʌ45/

ciáu /tɕiɑʌ45/

Ch

/tʃʰ/

/tɕʰ/

chān /tʃʰã33/

穿 chyēn /tɕʰyɪ̃33/

 

 

 

 

 

 

Sh

/ʃ/

/ɕ/

shèn /ʃən42/

shín /ɕin45/

 

 

 

Zh 

/ʒ/

zhrh /ʒʅ24/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L  

/l/

/la13/

 

 

 


二、韵母方案

罗马字

国际音标

属此韵母的例字

罗马字

国际音标

属此韵母的例字

罗马字

国际音标

属此韵母的例字

罗马字

国际音标

属此韵母的例字

 

 

 

I

/i/

ī /i33/

U

/u/

ü /u13/

Y

/y/

ÿ /y13/

A

/a/

/ta13/

 

 

 

Ua

/ua/

khuá /kʰua45/

Ya

/ya/

shyá /ɕya45/

An

/ã/

hän /hã13/

 

 

 

Uan

/uã/

kuān /kuã33/

 

 

 

Ae

/ɛ/

pae /pɛ3/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iaen

/iɛ̃/

iäen /iɛ̃13/

 

 

 

 

 

 

Au

/ɑʌ/

ngäu /ŋɑʌ13/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

/ɔ/

/mɔ13/

Io

/iɔ/

/iɔ42/

Uo

/uɔ/

/uɔ13/

Yo

/yɔ/

cyö /tɕyɔ13/

ou

/o/

kòu /ko42/

Iou

/io/

iouh /io24/

 

 

 

 

 

 

oun

/õ/

höun /hõ13/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

/ə/

shé /ʃə45/

Ie

/ie/

ieh /ie24/

Ue

/uə/

kueh /kuə24/

Ye

/ye/

yeh /ye24/

En

/ən/

hën /hən13/

Ien

/iɪ̃/

iën /iɪ̃13/

Uen

/uən/

uēn /uən33/

Yen

/yɪ̃/

yën /yɪ̃13/

Ei

/ei/

fēi /fei33/

 

 

 

Uei

/uei/

uëi /uei13/

Yei

/yei/

shyëi /ɕyei13/

Eu

/əu/

hěu /həu21/

Ieu

/iəu/

ieuh /iəu24/

 

 

 

 

 

 

Ir

/ɘ/

ïr13/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irn

/ɘ̃/

shírn /ʃɘ̃45/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

/ɿ/

/ʅ/

tsr̄ /tsɿ33/

cr̄ /tʃʅ33/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

/n̩/

ǹ /n̩42/

In

/in/

īn /in33/

Yn

/yn/

ÿn /yn13/

 

 

 


三、声调方案

调类名

罗马字表记符号

本调调值

条件变调调值

属此声调的例字

阴平声

长音符ˉ(macron)

33

44

/mɔ33/

阳平声

分音符¨(diaeresis)

13

33

/mɔ13/

上声

钝音符ˋ(grave)

42

44

/mɔ42/

阴去声

锐音符ˊ(acute)

45

55

phó /pʰɔ45/

阳去声

短音符ˇ(caron)

21

22

/mɔ21/

入声

音节后加字母h

24

44

moh /mɔ24/

轻声

不加符号

 

3,5,1 

pae /pɛ3/

相关链接[edit | edit source]