Wp/grc/Ἄβραμος Λίγκων

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grc
Wp > grc > Ἄβραμος Λίγκων

Ἄβραμος Λίγκων (ἀγγλιστί: Abraham Lincoln, γεννηθεὶς τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 1809 ἐν τῇ Ῥογηρουπόλει Κεντακίας, φονευθεὶς τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 1865 ἐν τῇ Οὐασιγκτῶνι) ἦν ὁ ἑκκαιδέκατος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πρόεδρος.

Λόγος Λίγκωνος περὶ τῆς Γεττειψουργοῦ μάχης[edit | edit source]

Τετράκις εἴκοσιν ἔτη καὶ ἑπτὰ γέγονε ἐξ οὗ οἱ πατέρες ἡμῶν ἔτικτόν ἐν τῇδε τῇ γῇ ἔθνος τὸ καίνον τὸ κυσάμενόν ἐν ἐλευθερίᾳ τε καὶ τὸ ἱερώμενον τῇ καταφάσει πάντας τοὺς ἀνθρώπους ποιηθῆναι ἴσους. νῦν δ‘ ἀνταρκοῦμεν πολέμῳ τε καὶ στάσει τῇ μεγάλῃ πειρώμενοί εἰ ἐκεῖνο τὸ ἔθνος ἢ ἄλλο τι τὸ οὕτως κυσάμενον καὶ τὸ οὕτως ἱερώμενον δύναται ἐπὶ μακρότερον τλῆναι. ἡμεῖς οὖν ἀγείρομεν ἐν μάχης τῆς μεγάλης πεδίῳ ἐκείνου τοῦ πολέμου· ἱερώσοντες γὰρ ἥκομεν μέρος ἐκείνου πεδίου ἀνάπνευμα τελευταῖον τοῖς ἔνθαδε δεδωκόσι τὰς ψυχὰς ἵνα ψυχῶται ἐκεῖνο τὸ ἔθνος. πρέπει γάρ τε καὶ σύμπαν προσήκει ἡμῖν τοῦτο πράττειν. ἀλλ’ οὐ μὴν ἔχομεν ἱερώσασθαι οὔθ‘ ἁγίσασθαι οὔτ’ ὀσιώσασθαι τόδε γε τὸ πέδον· ἀγήνορες δὴ γὰρ ἄνδρες οἵ τε ζῶντες καί οἱ τελευτήσαντες οἳ ἀγωνιζόμενοί γ’ ἔνθαδε ἠγίσαντο αὐτό πέρα πολύ γε τῆς δυνάμεως ἡμῶν ἀσθενοῦς προστίθεσθαι ἢ ἐξαιρεῖσθαι. οὐδ‘ ἄρ’ οὐδὲν γράψει οὐδὲ μνήσει οὐδὲν χρόνον ὁ κόσμος μὲν ὅτι ἔνθαδε γε λέγομεν, ὁ δὲ οὔποτ’ ἐπιλήσεται ὅτι ἔνθαδε γ’ ἔπραξαν. τοὺς δὲ ζῶντας δεῖ ἡμᾶς γ’ αὐτοὺς ἱερώσασθαι ἔνθαδε τῷ οὐ τελευτηθέντι ἔργῳ ᾧ οἱ μαχόμενοι ἔνθαδε προσβέβηκαν οὕτως καλῶς εἰς τοσοῦτο. ἔτι δὲ δεῖ ἡμᾶς γ’ αὐτοὺς ἔνθαδ’ ἱερώσασθαι ἐκείνῳ τῷ μεγάλῳ ἔργῳ τῷ λείποντι πρὸς ἡμῖν, ὡς μὲν τῶν τιμηθέντων νεκρῶν λαμβάνωμεν ἐπιτήδευσιν τὴν αὐξήσασαν ἐκείνῳ τῷ τέλει ᾧ ἔδοσαν ἔνθαδε τὸ μέτρον μεστὸν τελευταῖον ἐπιτηδεύσεως, ὡς δὲ βουλομένοις μάλιστα ἡμῖν ἐστι τοὺς τελευτήσαντας τετελευτηκότας ματαίως ἔσεσθαι, ὡς δὲ τούτῳ τῷ ἔθνει [ὑπὸ Θεῷ] γενήσεται παλιγγεννεσία τῆς ἐλευθερίας, ὡς δὲ ἥ γε τοι τε δημῶν τε ὑπὸ δημῶν καὶ δημῶν ἕνεκα πολιτεία οὐ μὴ ἀπολῶται ἀπὸ γῆς.

— Ἀβραὰμ Λίγκων, 19 Νοεμβρίου 1836[3]

Πηγαί[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 Chronological List of Presidents, First Ladies, and Vice Presidents of the United States, Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου
  2. 2.0 2.1 Presidents whitehouse.gov
  3. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln Online

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι[edit | edit source]

Α Γεώργιος Οὐασιγκτών ΙΓ Μιλλάρδος Φιλλμώρης ΚΕ Γουλιέλμος Κίνλειος ΛΖ Ῥιχάρδος Νίξων
Β Ἰωάννης Ἀδάμου ΙΔ Φραγκλῖνος Πέτρος ΚϜ Θεόδωρος Ῥουσευέλτος ΛΗ Γεράλδος Φόρδος
Γ Θωμᾶς Ἰεφερσών ΙΕ Ἰάκωβος Βουχάνανος ΚΖ Γουλιέλμος Ἁου. Τάφτος ΛΘ Ἰάκωβος Κάρτερος
Δ Ἰάκωβος Μαδισών ΙϜ Ἄβραμος Λίγκων ΚΗ Οὐδρόος Οὐίλσων Μ Ῥονάλδος Ῥήγανος
Ε Ἰάκωβος Μονροῖος ΙΖ Ἀνδρέας Ἰώνσων ΚΘ Οὐαρέννης Γ. Ἅρδιγγος ΜΑ Γεώργιος Ἑ. Οὐ. Βοῦς
Ϝ Ἰωάννης Κόϊντος Ἀδάμου ΙΗ Ὀδυσσεὺς Σ. Γράντης Λ Καλουῖνος Κουλίδγης ΜΒ Γουλιέλμος Κλίντων
Ζ Ἀνδρέας Ἰάξων ΙΘ Ῥαδερφόρδιος Β. Ἅης ΛΑ Ἑρβέρτος Οὕβερος ΜΓ Γεώργιος Οὐ. Βοῦς
Η Μαρτῖνος Βύρην Κ Ἰάκωβος Ἀ. Γάρφειλδος ΛΒ Φραγκλῖνος Δ. Ῥουσευέλτος ΜΔ Βαράκος Ὀβάμας
Θ Γουλιέλμος Ἑρρ. Ἁρρισών ΚΑ Καῖστρος Ἀ. Ἀρθοῦρος ΛΓ Ἑρρῖκος Σ. Τρούμανος ΜΕ Δόναλδος Τράμπος
Ι Ἰωάννης Τύλερος ΚΒ Γρόβερος Κλευελανδεύς ΛΔ Διόνυσος Δ. Εἰσεναῦρος ΜϜ Ἰώσηφος Βίδην
ΙΑ Ἰάκωβος Κ. Πῶλκος ΚΓ Βενιαμῖνος Ἁρρισών ΛΕ Ἰωάννης Φ. Κεννέδιος
ΙΒ Ζαχαρίας Ταΰλωρ ΚΔ Γρόβερος Κλευελανδεύς ΛϜ Λύνδων Β. Ἰώνσων
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περί τινος ἀνθρώπου βιογραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.