Jump to content

Wp/gil/Te Tamnei ae Raoiroi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > Te Tamnei ae Raoiroi
Te Tamnei ae Raoiroi

Nuun te Tamnei ae Raoiroi[edit | edit source]

Te Tamnei ae Raoiroi bon te kateniman mairouia Taian Atua. Bon kaanga nuun te tamnei ao akea rabwatana ae te iriko ao riina (tara D&C 130:22). Bon te Tia Ibuobuoki, are e a tia ni karaoa ana berita te Tia Kamaiu bwa E na reireiniia taan ririmwiina bwaai ni kabane ao E angania te kona n uring bwaai ni kabane ake E a tia n reireiniia (tara Ioane 14:26).

Mwaakan te Tamnei ae Raoiroi[edit | edit source]

Te kakoaua are roko nakoia taan ukeuke aika a kokoaua imwaain rokona rinanon mwaakan te Tamnei ae Raoiroi. “Mwaakan te Tamnei ae Raoiroi e kona n roko nakon te aomata imwaain te bwabetito ao ni kakoaua bwa te euangkerio e koaua” (The Guide to the Scriptures, “Holy Ghost”). E angan temanna kakoauan Iesu Kristo ao ana mwakuri ana toro iaon te aonaaba. E kakoaua te koaua te Tamnei ae Raoiroi. A kona aomata ni kabane n ataa koauan Ana Boki Moomon rinanon mwaakan te Tamnei ae Raoiroi. “Ao mani mwaakan te Tamnei are Raoiroi ao kam na kona n atai kakoauan bwaai ni kabane” (Moronaai 10:5).

Ana bwai n tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi[edit | edit source]

Taan ukeuke ake a karekea te kakoaua a tuai ni karekea te berita ibukin ana iraorao ae teimatoa te Tamnei ae Raoiroi. E taku Iotebwa Timiti: “Iai te kaokoro imarenan te Tamnei ae Raoiroi ao ana bwai n tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi. E karekea te Tamnei ae Raoiroi Konenerio imwaain bwabetitoana, are bon mwaakan te Atua n anainano nakoina ibukin kakoauaan te Euangkerio, ma e aki kona ni karekea ana bwai n tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi ni karokoa imwiin are e a tia ni bwabetitoaki. Ngke arona bwa e aki katoka iaona te kanikina aei ke te otenanti aei, te Tamnei ae Raoiroi are e anaa nanona nakon ana koaua te Atua, e na tia ni kitanna ” (History of the Church, 4:555).

“. . . te inaomata ni karekea ana iraorao te Tamnei ae Raoiroi ae teimatoa, bwa tao e kororaoi temanna, bon te bwai n tituaraoi are e kona ni karekeaki ti man katokaan baai mairoun are iai irouna te Nakoanibonga ae te Merekitereka imwiin te bwabetito are e kariaiakaki inanon Ana Ekaretia Iesu Kristo ae eti (The Guide to the Scriptures, ”Holy Ghost“). Ngkai ngkoe kaain te Ekaretia, ko a tia ni karekea ana bwai n tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi man te kariaiakaki n te nakoanibonga. E anganiko te kariaiakaki te bwai n tituaraoi aei nakon ana iraorao ae teimatoa te Tamnei ae Raoiroi ngkana ko teimatoa ni kororaoi iai. Tataro ibukin ana kairiiri te Tamnei, ao man iriira ana wirikiriki te tamnei are ko karekea ma te ninikoria.Te Tamnei ae Tabu n te Berita[edit | edit source]

Te Tamnei ae Raoiroi e nanonaki naba n te Tamnei ae Tabu n te Berita (tara D&C 88:3). Te kabaeaki iroun te Tamnei ae Tabu n te Berita nanona bwa te Tamnei ae Raoiroi e kamatoa te mwakuri ae raoiroi anne, taian otenanti ao berita aika tabu a kariaiakaki iroun te Atua. Te Tamnei ae Tabu n te Berita e kakoaua nakon te Tama bwa e a tia ni karaoaki raoi te otenanti ni kamaiu ao berita aika tabu ake a irekereke ma ngaai a tia ni kawakinaki. Te koraki ake a tia ni kabaeaki iroun te Tamnei ae Tabu n te Berita a karekei bwaai ni kabane ake iai iroun te Tama (tara D&C 76:51–60; I-Ebeto 1:13–14). Berita aika tabu ao mwakuriaia ni kabane a riai ni kabaeaki iroun te Tamnei ae Tabu n te Berita ngkana a na kariaiakaki imwiin te maiu aei (tara D&C 132:7, 18–19, 26). Uruakan berita aika tabu a kona ni kanakoa te kabaeaki aei.

Ana Bwai n Tituaraoi te Tamnei[edit | edit source]

Ana bwai n tituaraoi te Tamnei bon kakabwaia n tamnei aika onoti are e anga te Uea nakoia aomata ake a kororaoi ibukin oin kabwaiaia ao ibukin kamanenaaia ni kakabwaiaia tabeman. N aron te katooto, mitinare ake a na reirei te taetae ae boou a kona ni karekea te bwai n tituaraoi n neewe are e na anganiia te kona te ibuobuoki mairoun te Tamnei n reiakina te taetae. A kabwarabwaraaki ana bwai n tituaraoi te Tamnei tabeua ni Moronaai 10:8–18; Doctrine and Covenants 46:11–33; ao 1 I-Korinto 12:1–12. Aikai bon bwaai ni katooto tabeua ibukin ana bwai n tituaraoi te Tamnei aika mwaiti. E kona te Uea ni kakabwaiako n aaro riki tabeua ni kaineti nakon am kakaonimaki, baika ko kainnanoi ibukiia te koraki ake ko beku ibukiia. Ko riai n tangiri bwaai n tituaraoi n tamnei ma n ukeuke mwaaka ibukiia (tara D&C 46:8; 1 I-Korinto 12:31; 14:1, 12). Bwaai n tituaraoi aikai a roko man te tataro, te onimaki, ao te mwakuri, ni kaineti ma nanon te Atua (tara D&C 63:9–12; 84:64–73).