Jump to content

Wp/gil/Ana Tia Kakoaua Iehova

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > Ana Tia Kakoaua Iehova
Watchtower

E a tibwa manga tei aia botaki Ana Tia Kakoaua Iehova ni boong aikai, n te ririki 1870 tabun. N te moan tai, a aranaki bwa Taan Reirei n te Baibara. Ma n 1931, a bwaina te ara man te Baibara, ae Ana Tia Kakoaua Iehova. E a rikirake man te botaki ae uarereke, n riki bwa te botaki ae bubura, ae kaaina, bon Taani Kakoaua aika mirion ma mirion mwaitiia, aika a tabe n tataekina te rongorongo n aaba aika a raka riki mwaitiia nakon 230.

Angin ekaretia, a botaki n te Maneaba n Uea teuana.

Kautun aia botaki Ana Tia Kakoaua Iehova n te aonnaba, e mena i Nu Iaoki.

Rikirakeia n Taai Aikai[edit | edit source]

A moan waaki Ana Tia Kakoaua Iehova n taai aikai, tebubua tabun te ririki n nako. N 1870 tabun, iai te korakina ae uarereke mwaitiia ake a moanna n reirei n te Baibara, i Allegheny Pennsylvania, U.S.A., are e a reke ngkai n te aono ae Pittsburgh. Charles Taze Russell are e korakora riki ana mwakuri ibuakon te koraki anne. N Turai 1879, e moan boretiaki te maekatin ae te Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. Imwain 1880, a mwaiti ekaretia ake a rikirake man te reirei n te Baibara ae uarereke anne, ao a butanako n aono ake irarikin Pennsylvania. N 1881, e kateaki te botaki ae Zion’s Watch Tower Tract Society, ao e riki bwa te botaki ae kinaaki i aan tuan te aba n 1884, are e a beretitenti iai Russell. Imwina riki, e a bitaki aran te Totaieti nakon te Watch Tower Bible and Tract Society. A mwaiti aomata ake a kaotioti man te auti teuana nakon te auti teuana ma n tibwai booki aika a kabwarabwara te Baibara. Nimangaun aomata ake a karaoa anne ni kabwanina aia tai iai n 1888—ao ngkai, mwaitiia aomata ake a karaoa aei ni katobibia te aonnaba, e a roko n te mwaiti ae tao 700,000.

Aia Koaua Ana Tia Kakoaua Iehova[edit | edit source]

 • Te Baibara bon ana Taeka te Atua ao e koaua
 • E onimakinaki riki te Baibara nakon katei nikawai
 • Aran te Atua bon Iehova
 • Kristo bon Natin te Atua ao e mangori riki Nakoina
 • Kristo bon ana moani karikibwai te Atua
 • E mate Kristo i aon te kai, ao tiaki te kaibangaki
 • Maiun Kristo n aomata e kabwakaki, bwa boon te kaboomwi ibukia aomata aika ongeaba
 • E bon tau ana karea Kristo ae tii teuana
 • E kautaki man te mate Kristo bwa te aomata ae te taamnei ae e aki-mamate
 • E mena irarikia aomata Kristo n arona n taamnei
 • Ti a mena ngkai i nanon ‘tain te toki’
 • Te Tautaeka n Uea ae kairaki iroun Kristo e na tautaekana te aonnaba n te raoiroi ma te rau
 • Te Tautaeka n Uea e na uota te maiu ae kororaoi nakon te aonnaba
 • E na bon aki kamaunaki te aonnaba, ao a na aki kamaunaki aomata ni kabaneia mai i aona
 • Te Atua e na kamauna te waaki ae ngkai n te buaka ae Aremaketon
 • A na kamaunaki n aki manga kamaiuaki aomata aika buakaka
 • Aomata aika a tangiraki iroun te Atua a na anganaki te maiu are aki toki
 • Bon tii teuana te kawai nakon te maiu
 • A mate aomata ibukin ana bure Atam
 • Akea te bwai ae maiu nako naba imwin maten te aomata
 • Moone, bon ruanimateia aomata
 • E kaantaningaki te manga-uti ibukia maate
 • E na toki te mate are e a reke mairoun Atam
 • Bon tii te nanai ae uarereke ae 144,000 mwaitiia ake a na nako karawa ma n tautaeka ma Kristo
 • A manga bungiaki kaain 144,000 bwa natin te Atua n taamnei
 • E karaoaki te berita ae boou ma te Iteraera n taamnei
 • Ana ekaretia Kristo e kateaki ibon i aona
 • E na tataro te aba nakon Iehova n tii ngaia, rinanon Kristo