Wp/fvr/Ukuráánia'ŋ Rʉ́ʉ́sɨ́áŋá'ŋ Gííreŋjeeŋ 2022

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Ukuráánia'ŋ Rʉ́ʉ́sɨ́áŋá'ŋ Gííreŋjeeŋ 2022

24 Noyóŋ 2022, Rʉ́ʉ́sɨa Ukuráánia-sís gííreŋ eŋa Rʉ́ʉ́sɨa-Ukurááníáŋá'ŋ Deerkóór ja̱wrɨ́ appâkʉŋo-lé, asá 2014 tuuŋa. In gííreŋjeeŋ namá sabbaŋa a̱w dog-lé waitóla líriŋa kí wayyéŋá júndí naŋ-si Urûbba-sí já̱rrɨ́ŋáꞌŋ jʉ́ʉ́r saasuŋŋá já̱bɨ́, míŋ asá Dá̱ldɨ́ŋáꞌŋ Deer II-lé poí. Ukurááníáŋá dákkin míriŋa 8-sí kɨ́eŋ lóóŋa-le kʉrré ná dɨ́eŋ ba̱rʉ́ dɨó perrá kɨŋɨ, Dǒrŋâŋ jágíŋi-lé ittí ittí 31 Taanîlíŋ 2023-lé namá kwa míriŋa 8-lé suŋá ká̱kkɨ́e ná ba̱rʉ-sí soor kaníe.

2014 Tʉllɨŋ'íŋ Magaga'ŋ íneén, Rʉ́ʉ́sɨa namás Kirimia-sí dée-lé nya̱wa na Rʉ́ʉ́sɨ́áŋá'ŋ dóŋájányiꞌŋ dǎlimatʉ́ʉseŋa namás Ukuráánia'ŋ Donbâs'íŋ a̱kʉ́roꞌŋ sʉʉrʉ́ŋa̱rɨ́ Luhansig na sʉʉrʉ́ŋa̱rɨ́ Donetsig-sís kí durú kɨɨrɨ́e, in ʉʉ namás a̱kʉ́roŋaꞌŋ deerkóór já̱gɨ. Kí Sǔbuŋáŋ 2021, Rʉ́ʉ́sɨa namás deeríŋtááríꞌŋ jʉtʉ́mó tuuŋa, ná Ukuráánia'ŋ kiná-le dǎlima jáwríti namaŋ 190,000 ka̱a̱gʉl. 21 Noyóŋ 2022, Rʉ́ʉ́sɨa namá Donetsig'íŋ Kwa'ŋ Kʉldɨŋáŋba̱rʉ na Luhansig'íŋ kwa'ŋ kʉldɨŋáŋba̱rʉ-sí jɨ́bé, na suuríŋáwseŋa a̱wꞌíŋ jʉ́nsɨ́ŋɨ innába̱rʉŋa Donbás.

Gííreŋjeeŋ 24 Noyóŋ 2022-si kí subu tuuŋa. Na Rʉ́ʉ́sɨ́áŋáꞌŋ íríŋjetéré na sʉʉrʉ'ŋ gííreŋjeeŋ kí sabba rɨ́ɨꞌŋ a̱rɨ́ŋá-les tuuŋe míŋ Belarûs namaŋ níŋ Kɨéb jaagó, na sabba rɨ́ɨ-sǎbakʉŋo ǎl ta̱bʉ Karkib'ŋ ere jawíti, na sǎ̱ɨdꞌíŋ sabba ná míŋ níŋ Kirimia jǎ̱ɨ namaŋ níŋ sabba sǎ̱ɨd-sǎba jaagó míŋ Donetsig namaŋ níŋ joo ná Luhansig jaagó. Jawí-le, Ukurááníáŋá'ŋ ba̱rʉ́ŋta̱bʉ, Bolodimêr Zeleníski namá deeríŋtáárꞌíŋ mʉrʉl na ásíleŋjeeŋ nyéttiŋ-lé núrgú íní.

Kí Kǒsaŋáŋ Rʉ́ʉ́sɨ́áŋá'ŋ dǎlima namá míŋ rɨ́ɨꞌŋ sabba ka̱rɨ́ŋkɨllɨŋʉl. Sǎ̱ɨd na sǎ̱ɨd-sabbakʉŋoꞌŋ sabba kí Sǔbuŋáŋ Rʉ́ʉ́sɨa Kersôn-sí tɨ̌o namá gal kí dǒrŋâŋ Mariupol-sí tɨ̌o lia ǎl Siege-sí tɨ̌o. 18 Kǒsaŋáŋ Rʉ́ʉ́sɨa namás Donbasꞌíŋ rɨbjáwi-sí tʉ́ɨ jáwí. 2022ꞌíŋ ka̱rɨꞌŋ eré, Ukuráánia namás sǎ̱ɨd na sǎba píŋîŋgííreŋjeeŋ tuuŋa. Kí dúal Taáŋ, Ukuráánia namá Kersôn-sí asi keer rɨ́é.

Gííreŋjeeŋ namás kí bá̱rʉ́ŋásuŋŋâŋdɨóꞌŋ dááneŋjáa nyaaliŋól aitíe. Bá̱rʉ́ŋáꞌŋ Jɨrgɨ́ŋóꞌŋ Nyétꞌíŋ Jɨ́sɨ́ŋo namá jasika̱kkɨ́re rááŋa gííreŋjeeŋ-sí dánneŋ piá namá Rʉ́ʉ́sɨa'ŋ dǎlimaꞌŋ juró nyét kóíŋí. Ba̱rʉŋa suŋŋâ namá Rʉ́ʉ́sɨa na dééŋ já̱nyʉ́ŋɨdʉŋo Belarús-sí játtíloŋa írí já̱bɨ́e, namá Ukuráánia-sí kí allawana na deeríŋtááríꞌŋ jányíŋiŋa dóŋá já̱bɨ́e. Da̱ldɨŋꞌíŋ dɨó namá jaaríŋíŋjuróŋa kʉrʉl. Gííreŋjeeŋꞌíŋ ʉʉ́ŋ sôŋgoŋáŋpɨ́rɨ́ŋá 1,000-lé suŋá namá Rʉ́ʉ́sɨa na Belarûs-sí júndíe.