Wp/fvr/Ukránia

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Ukránia

Ukránia ba̱rʉ-ii Urúbba Sǎba kwaŋ-lé. Na yé Urúbba'ŋ ba̱rʉ a̱w appâ kʉŋo-ii Rʉ́sia'ŋ soór, ǎl-si kí ye kiná ka̱ɨŋ kí sǎba'ŋ ere na rɨ́ɨ sǎba'ŋ ere. Ukránia kí gánníneŋjáa niis jʉ́mel 600,000 kɨɨlʉmítir sábba. Na naa'ŋ Rʉ́sɨa'ŋ gɨ́ɨ́reŋjeeŋ'íŋ waar, yé kí kwaŋdiigiŋ ba̱rʉ appâkʉŋo osanɨɨskʉŋo aŋá Urúbba dɨó, kí kwa'ŋ diigíŋ kwa niná míríŋá 41-si kéŋá. Kí 1 Taanɨ̂l'íŋ 2023, Bá̱rʉ́ŋá'ŋ Jɨrgɨ́ŋó Ukrania'ŋ ba̱rʉ'ŋ kwa'ŋ diigíŋ-sís gánníneŋ piá áláŋ nii gé míríŋá 34.1. Kiyib ba̱rʉ'ŋ deemkuri-ii naŋ dog deem saasuŋŋá kwaŋ appâkʉŋo-ii. Ukránia'ŋ belé ségáŋ Ukráni-ii, naŋ dog Rʉ́sɨ'ŋ belé suŋŋâ risíŋíŋ barsáŋ (dééŋsuŋŋâ) sǎba'ŋ ere na sǎ̱ɨd. 

Mǐŋ ayéŋápíríŋá 13, Ukránia'ŋ lóó-sí básîŋ tǎrrig kawe, naŋ dog ŋááríŋí, naŋ dog kí paal'íŋ ba̱rʉŋaka̱kkɨ́reŋa kergela kʉrɨŋ eŋa kí ayéŋá 600 ta̱bʉkwǎ, míŋ Boolánda’ŋ-Litwánia'ŋ Ba̱rʉ́ŋkʉrɨŋíŋdittɨŋ, namaŋ Nímsa'ŋ Kʉrɨŋáŋkʉrɨŋ na Usmân'íŋ kʉrɨŋáŋkʉrɨŋ, namaŋ Rʉ́sɨa'ŋ Ba̱rʉ́ŋábakuri. Ukránia'íŋ Soopêt'íŋ Jɨrgɨ́ŋóŋsimira'ŋ Kʉldɨŋáŋba̱rʉ yé Soopêtíŋ Jɨrgɨ́ŋó'ŋ Kʉldɨŋáŋba̱rʉŋa-lé díg eŋa lia ǎl yé eŋa ayé 1922. 1930a'ŋ ewelkwǎ-lé, Ukrááníŋá míriŋa kʉ́sɨŋɨ Holodomor-lé, duurbala ǎl dʉó piá kí dûr. 

Ukránia dééŋ dítinjaari bawa kí 1991 lia ǎl Soopêt'íŋ Jɨrgɨ́ŋó ŋááríŋí namá dééŋ suur-sí túgajaarí'ŋ ɨ̌r piá. Kʉrɨŋíŋebede dɨwwô eŋa kí 1996. Ayé 2014, Rʉ́sɨa kí ta̱bʉ́ŋpʉttɨŋ Ukránia'ŋ Karim'íŋ Innádomnya-sís nyewa, Rʉ́sɨa'ŋ-sábbá'ŋ kojoja namás deerkóór já̱gɨ́e Dónbas-lé jʉ́nsɨ́ŋɨkwǎ'ŋ táas-lé asá Rʉ́sɨa dóŋá nyǐti kí kuriŋa'ŋ deerkwǎ Ukránia'ŋ sǎba. Rʉ́sɨa Ukránia-sí gɨ́ɨ́reŋjeeŋ saa appás piá kí Nooyóŋ 2022. Mǐŋ ǎl deerkóór salala kí Rʉ́sɨa, Ukránia píŋí ná jɨrgɨ́ŋóŋá dakkiŋa kôel kí Urúbba'ŋ Jɨrgɨ́ŋó namaŋ NÂTO.

Ukránia ba̱rʉ jiggiŋ-ii ná kí írííríŋ'íŋ ba̱rʉ́ŋta̱bʉ'ŋ dorá rɨ́gɨ́ŋ. Na yé ba̱rʉ tʉ́ʉ́mɨ́ŋ-ii na dééŋ jarímó 77 Dʉldɨ'ŋ Jʉtʉ́mó'ŋ Járríŋdiigíŋ-lé. Ukránia ba̱rʉ ire saasuŋákʉŋo-ii Urúbba dɨó kí dʉó tog'íŋ Téréŋá Gábál Nyétiŋ, na lɨ̂ŋgɨ́ŋjâm sǎy ná pʉttó jǎ̱y'íŋ-ii. Marraŋ dééŋ sʉʉrʉ a̱mʉl'íŋ sʉŋŋɨŋ'íŋ ʉʉ́ŋ, deerkóór'íŋ waar'íŋ Ukránia ba̱rʉŋa'ŋ appâ saasuŋŋá kwǎ-lé díg kéŋá ǎl kaaŋ'íŋ julupaáldʉŋo kéŋá da̱ldɨ'ŋ dɨó.