Wp/fvr/Tomâs Sínkâra

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Tomâs Sínkâra

Tomâs Isidore Noěl Sínkâra-sí kí ayé (21 Taadorol 1949 -15 Ederáŋ 1987 ka̠rɨŋi), naŋ yé sa̠ɨ́ŋo'ŋ dǎlima kéŋá Burkɨ́nâbe-lé ná magagadʉŋo kéŋá Marsist-lé, naŋ Aprɨ́gɨŋa'ŋjɨrgɨ́ŋodʉŋo na Ba̠rʉ́ŋta̠bʉ kéŋá Burkɨ́no Páaso'ŋ kí dééŋ mʉŋgʉl piá kí ayé 1983 na ka̱rûl na dééŋ ja̱w kí ayé  1987.

Na iladɨo âl yé kééŋ ayéŋá 33 ká̱ɨŋ, Sínkâra Ba̱rʉ́ŋta̱bʉ kéŋá âl yé-ii Kʉldɨŋa'ŋba̱rʉ́ŋ Bolt Irí , â̱y âl sí yé kona ja̱ɨŋo nás Burkɨ́no Páaso íní âl yé-ii (Kwa Lɨ̂gɨ́ŋájállíŋba'ŋ Sʉʉrʉ). Na kééŋ bisara jéláŋáŋ kʉrɨŋɨ́ŋjʉsɨ́ŋjasi jʉ́y-lé, na iladɨo âl yé úríŋí áláŋ daarates kwa'ŋ jányiŋi Ba̱rʉŋásuŋŋá'ŋdɨó Sôŋgoŋa'ŋ Torombo'ŋ ka̱rɨ́. Na kééŋ ba̱rʉ́ŋdɨoŋ jʉ́y'íŋ bala suuríŋjǎ̱y'íŋ tʉʉríŋdʉoŋ na sʉʉrʉ́ŋʉlʉgɨŋíŋja̱ɨŋo, ná gʉʉd'íŋ ta̱bʉ́ŋeré jaa'ŋ na a̱ppɨ́ŋ kwanyéttǐŋ. Na kééŋ kuriŋa dog si koro-sí taŋgalappâ kawe, naŋ dog kurúŋa 10 míri kurgul lia namás negêbiŋ nyíiŋi debbe-lé naŋ píŋí ná ŋaara sʉʉrʉdʉŋo dítiníŋ-le na kɨrɨ́pia ka̱nɨ́ŋjándi na jaŋger kí durú na yáaŋa suŋŋâ'ŋjoo.

Na dog dééŋ magagadʉŋo'ŋ táárîŋsimira Aprɨ́gɨa dɨó áláŋ kɨ́eŋ suurínjǎ̱y puttô kéyal na kɨ́eŋ ótáŋá alá yééŋ kitéré na áláŋ jee gé suŋŋáŋere Aprɨ́gɨa'ŋ ire-lé. Na Sínkâra namá olódʉŋo eŋa nás dééŋ ba̱rʉ na ba̱rʉ́ŋkwǎ. Na kééŋ gabbîn jáa daldaŋa díi-sí erel, kela âl dɨŋa  gé naŋ kʉrrôs ka̱ɨŋ. Na Burkɨnâbe'ŋ rɨge túlekwǎŋ na wérréŋa'ŋ ǒrnaŋa kela ǎl kɨ́eŋ tirge'ŋ aardítǐn kɨ́eŋ táárîŋsimira na Paránsa'ŋ dǎlima kí Ibuwáre'ŋ Roo'ŋa̱rɨ́-si janyʉ́ŋɨ ka̱ɨŋ. Kí 15 Ederáŋ ayé 1987 Sinkâra'ŋ  ja̱w kí Blaíse Kompuare'ŋ ka̱lda̱ga̱ daldaŋa ǎl si yé argɨtɨ́ŋí âl si ǒrnaŋa Ba̱rʉ sí kí budde ela dɨ́e-le.