Wp/fvr/TDBJꞌŋ Da̱ldɨŋꞌíŋ Kása 2022

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > TDBJꞌŋ Da̱ldɨŋꞌíŋ Kása 2022

Tǒsaꞌŋ Daaratesꞌíŋ Ba̱rʉŋasuŋŋâŋdɨóꞌŋ Jɨrgɨ́ŋóꞌŋ (TDBJ) Da̱ldɨŋꞌíŋ Kása 2022, ba̱rʉŋasuŋŋâŋdɨo'ŋ toósaꞌŋ tarrîgappâ kéŋá ná toósa'ŋ ba̱rʉŋaꞌŋ kwa keyaꞌŋ dáldáŋá pa̱a̱lʉl alá TDBJꞌŋ togola gé na TDBJꞌŋ Da̱ldɨŋꞌíŋ Kása asi 22kʉŋo kéŋá. Na Katar kéŋá ná 20 taáŋꞌíŋ táas kí 18 Taadorol 2022 ká̱á̱lʉl, in ʉʉ namá júndí ná Da̱ldɨŋꞌíŋ Kása díígkʉŋo eŋa áláŋ Solóŋa na Mʉslɨma'ŋ da̱ldɨŋ-lé káwa.

In tarrîgappâ kí dáldáŋá 32iŋ kéŋá asá ká̱nyʉ́ŋɨ́e, namás asi 2026-le dáldáŋáꞌŋ diigiŋ 48 kányíe. Na áláŋ Katar'íŋ sabbasoŋŋáꞌŋ lóóda̱wlo tokkê-sí ka̱a̱nyʉl, in jawal-sí namás Taáŋ na Taadorolꞌíŋ tin-lés arrá káwe.

Arjentîna kóosjêldʉŋo eŋa asá jawal ka̱rɨkʉŋo-lé kóos éla, Parânsa kóos jabudʉŋoꞌŋ konsa 4-2 na jákkáŋ jʉʉr-lé 3-3 arrá tin'íŋ jányi íneén. In Arjentîna'ŋ kóos ɨɨskʉŋo kéŋá na dɨ́eŋ díígkʉŋo niín 1986 kéŋá, naŋ dog ba̱rʉ́ŋkwa díígkwǎ ka̱ɨ́ŋ ásáŋ tarrîgappâ Urûbbaꞌŋ paál kóos kélal míŋ 2002. Parânsa'ŋ jawaldʉŋo Kilian Mabappé dʉó kéŋá díígkʉŋo kéŋá asá Da̱ldɨŋꞌíŋ Kása ka̱rɨkʉŋo-lé áareŋa ɨɨs éla míŋ asá Giop Hurâs jawal ka̱rɨkʉŋo-lé 1966 éla ná Daab'íŋ Dáwláŋ kóos êl asá tarrîgappâꞌŋ tin-lé áareŋa suŋŋâꞌŋ eré (osonɨɨs)-sí yé éla. Arjentîna'ŋ aŋgâbu Lionêl Mîssi-sí arkaka̱bɨ́e âl tarrîgappâꞌŋ jawaldʉŋo bârŋaꞌŋ tullêkʉŋo kéŋá nás Daab'íŋ Toósa-lé kóos éla. Dáldâŋtawra Emiliáno Martinêz na Enzo Pernándêz Daab'íŋ Jurtága-lé kóos kéle ná kʉrro kaníe âl tarrîgappâ'ŋ áarekwǎ bârŋaꞌŋ tulléŋakwǎ ka̱ɨ́ŋ, na Jawaldʉŋo Ittîꞌŋ Kʉrróŋjawí, namá kí ba̱gɨ tarrîgappâꞌŋ jawaldʉŋo ittî bârŋaꞌŋ tullê-sí kʉrro kaníe.

Na jaáŋo ásáŋ Katar Da̱ldɨŋꞌíŋ Kása-sí tɨ́ɨ́ré ja̱yyʉŋa suŋŋâ-sí jolo, iskeŋa alá ba̱rʉꞌŋ jʉŋgɨŋꞌíŋ tááríkwǎꞌŋ ʉʉlɨŋꞌíŋ eré írí ka̱gɨe. Yáaŋa na TNN (toŋíŋneerândʉŋo na nɨwdeéŋneerdʉŋo na neeríŋja̱ɨŋódʉŋo)ꞌŋ kwáŋdaaraꞌŋ togola namaŋ Katar'íŋ lóóda̱wlo na toósa'ŋ bʉllɨŋ ka̱kkɨ́reꞌŋ wa̱rɨŋ, tiníŋsidâbꞌíŋ ja̱wnyɨ́ŋá, lɨ̂ŋgɨ́ŋjâmꞌíŋ ʉgʉhǒo jɨtɨ́réꞌŋ ulúgaꞌŋ ʉʉ́ŋ na TDBJꞌíŋ lɨ̂ŋgɨ́ŋjâm wa̱ssɨ́eꞌŋ eré.