Wp/fvr/Sʉdân'íŋ jombóró

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Sʉdân'íŋ jombóró

Sʉdân'íŋ jombóró pʉrreꞌŋ jáaꞌŋ jányiꞌŋ raál-si suŋŋâ nyiíŋí, pʉrreꞌŋ niínꞌíŋ íríjoo, na paal'íŋ ja̠bɨ́jarâŋ wǎ̱rɨgꞌíŋ jʉpʉ́ŋɨ́ suŋŋâ ʉndʉ́l namaŋ 2002ꞌíŋ sabbarrá a̠wkʉŋo paago. Na téréŋá gábál nyétꞌíŋ (TGNy) jʉɨ́, 2006 na 2007-lé ayé bi ayé 10%-lé suŋá kéŋá. Míŋ 1997 namaŋ ettê, kí 2019 Sʉdân téréŋá gábál nyét (TGNy)-lés bíriŋa $30.873 kéŋá, namá kí Ba̱rʉŋasuŋŋâŋdɨóꞌŋ Sôŋgoŋaꞌŋ Toromboŋ (BST) táárí káwéŋí áláŋ jombóróappâꞌŋ jaáŋotɨmbɨ́t-sí piá, namaŋ juldúŋóꞌŋ ɨlolꞌíŋ já̱lpʉ́ŋólaꞌŋ deljʉ́ndɨ dog dɨó kéŋá. Ayé 1999ꞌŋ sáár ka̠rɨkwǎŋ-lé Sʉdân namás jáá nás pʉrre’ŋ dʉg paáljuluꞌŋ dúi.

Tʉʉrɨŋnadʉoŋꞌíŋ jáa-ii ná saí ná ta̱gɨ̂t-ii, ɨdɨ̂ɨ́ŋ ná tááríkwǎ 80% in táárí-sí kawe na Téréŋá Gábál Nyét-sí ɨɨsíŋ-dííg-si nyiíŋti. Deerkóór Poora'ŋ ba̠rʉ́ (Daarpóor) na jaiŋ ayéŋáweyyeꞌŋ íneén, Sʉdáníŋáꞌŋ Deerdɨokwaŋ a̱wkʉŋo Sǎ̱ɨd (1983-2005) na jʉtʉ́môŋbaldaŋaꞌŋ dʉŋgʉrꞌíŋ wa̱rɨg lóó wa̱ssɨ́e-lé na toŋíŋkwaꞌŋ lígíŋ suŋŋâ tʉʉrɨŋnadʉoŋ-lé kwa suŋŋâ júndí ná kí ayéŋá ireꞌŋ beera-le wala gal dééŋ dǔu ka̱ɨ́ŋ. Kojoja namá ka̱ɨŋ ná dog-si dʉótogꞌíŋ sôŋgoŋáŋja̱rɨ́ꞌŋ díígíŋtúlé saa suŋás nyiíŋtíeŋi. Kí Taanɨ̂líŋ 2007 kuriŋa namás Sʉdáníŋáꞌŋ jiné dɨwwô ka̱rʉ̂l ná dééŋ juldúŋóꞌŋ ɨlolꞌíŋ juuŋ US$1=£S.2 kéŋá. Kí Bá̠rʉ́ŋá̱ŋ Jɨrgɨ́ŋóꞌŋ dorá Sʉdân ká̱ɨ́ŋ-si ná ba̱rʉ tʉʉmʉŋo nuuskʉŋo-ii.