Wp/fvr/Sʉdân

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Sʉdân

Sʉdân ba̱rʉ Apirígia dɨó-ii. Sʉdânꞌíŋ kona ségǎŋ  Kʉldɨŋáŋba̱rʉ Sʉdân-si gé. Dééŋ deemkuri Ka̱rtʉ̂m-ii.

Sʉʉrʉŋkinaŋáŋjaa[edit | edit source]

Sʉdân rɨ́ɨꞌŋ eré kí Ma̱sɨr-si kina gé, na Baar Pukkâ rɨ́ɨsǎbaꞌŋ eré, na Irítiria kí Isiúpia sǎba'ŋ eré, na Sʉdân Sǎ̱ɨdkʉŋo sǎ̱ɨd'íŋ eré, na Kʉldɨŋáŋba̱rʉ Apirígia Túlékʉŋo sǎ̱ɨddʉgʉ́ꞌíŋ eré, na sáaddʉgʉ́ꞌŋ ere, na Lɨ́bɨa rɨ́ɨdʉgʉ́ꞌŋ eré.,

Sʉdân lóó saasuŋá appá Apirígiaꞌŋ ba̱rʉŋa nyét-les kee. Maraŋ 9 Kuyweél 2011, ba̱rʉꞌŋ a̱rɨ́ sǎ̱ɨdkʉŋo namás dʉ́sɨŋa ná ba̱rʉ dɨwwô, Sʉdân Sǎ̱ɨdkʉŋo eŋa. Naa Sʉdânꞌíŋ lóó km2 1,861,484-si kee, na lóóꞌŋ eré Apirígia dɨó ba̱rʉ ɨɨskʉŋo saasuŋá appákʉŋo-ii kí a̱ppɨŋ. Na Roo Nɨ́ɨl kí Sʉdânꞌíŋ-si dɨo betel, nás taáŋá-sí koro ínni. Na dééŋ dɨó kwaꞌŋ órréŋá na jaluŋaꞌŋ daaraŋa kerker soŋŋâ ka̱ɨŋ, bábara dog ba̱rʉ soŋŋâꞌŋ ere in ŋááríŋ, Rɨ́ɨ namás soŋŋâꞌŋ ere Solóŋa kee, na Sǎ̱ɨd gal namás soŋŋâꞌŋ ere Apirígíáŋá kee.

Bʉllɨŋ[edit | edit source]

Kwa ǎl Sʉdân ka̱ɨŋ-sí Sʉdáníŋá ka̱rɨ́a. Dákkin kwa míríŋá 45 gé ǎl Sʉdân'íŋ dɨó ka̱ɨŋ. Na kinꞌíŋ dɨó dákkin míríŋá 4 gé ná Ka̱rtʉ̂m ka̱ɨŋ, wala gal deemaittíŋa asá kíe tɨɨlɨ.

Solóŋ Sʉdânꞌíŋ belé ségǎŋ-ii, maraŋ kwa dog Nʉ́báŋá na Nɨ́ɨ́lɨ́ŋáꞌŋ beléŋá na Ɨŋgɨlɨ̂zɨ kírsiŋa. Na dog beléŋá kerŋa suŋŋâ gé ná ba̱rʉ́ꞌŋ a̱rɨ́ŋá kerker-lé kírsiŋa.

Sʉdânꞌíŋ kwa soŋŋâꞌŋ ere Islâm-sí in kééli âl dɨ́eŋ tá̱á̱rɨ́-ii. Diigiŋ ittî-ii ná Jáásodʉŋóŋka̱rɨjʉ́lokwǎ ge. Na kwa dǐi tá̱á̱rɨ́ŋá kerŋas ka̱ɨŋ kila ǎl órréŋáꞌŋ seejǎ̱ɨŋa ka̱rɨ́a.

Sʉdânꞌíŋ rɨdɨ̂n-sí Sʉdáníŋáꞌŋ Páun (jiné) ka̱rɨ́a.

Ássâꞌŋ telele Sʉdânꞌíŋ ta̱bʉ-sí A̱bdʉlpattá Alburhân ka̱rɨ́a.