Wp/fvr/Poora'ŋbʉrʉ'ŋ Deerkóór

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Poora'ŋbʉrʉ'ŋ Deerkóór

Poora'ŋbʉrʉ'ŋ Deerkóór yé Sʉdânꞌíŋ ba̱rɨŋaꞌŋ deer appâkʉŋo-ii Poora'ŋba̱rʉ'ŋ sʉʉrʉ'ŋa̱rɨ́-le, ila asá kí Noyóŋ 2023-lé tuuŋa, asá Sʉdânꞌíŋ Jarâŋꞌíŋ Júnyúŋo (SJJ) na Jandiwǎ̱rɨg na Arrájeeŋꞌíŋ Júnyúŋoꞌŋ (JAJ) kʉrɨŋɨ́ŋjéérokwǎꞌŋ daaraŋas tuuŋe ná Sʉdânꞌíŋ kuriŋaꞌŋ konsa keere, ila ǎl yeeŋ kí jʉ́go kʉ́gol âl Poora'ŋba̱rʉ'ŋ kwa ǎl Solóŋkwǎ-ágeba-sí kí jɨgé kɨgɨ́tɨ́a. Kuriŋa namás kayé nás gɨ́ɨ́reŋ kɨndeli nás poora'ŋba̱rʉ'ŋ kwa ǎl Solóŋkwǎ-ágeba'ŋ írís órréŋjáásoꞌŋ wa̱yyé kuuŋe. In ʉʉ namá júndí ná kwaléemeŋa kí líriŋa píriŋa kʉ́sɨŋɨ na Sʉdânꞌíŋ ba̱rʉ́ŋta̱bʉ Umar al-Ba̱sɨ̂rꞌíŋ ja̱nɨ́oŋjaráŋ, dɨɨrɨ́eŋjááso na deerkóórꞌíŋ ja̱nɨ na ja̱nɨ dʉldɨꞌŋ konsa'ŋ ʉʉ́ŋ, kí Ba̱rʉŋasuŋŋâŋdɨóꞌŋ Ja̱nɨdʉŋoꞌŋ Jansáŋtoŋꞌíŋ dorá.

Deer sabba tog suŋŋâꞌŋ eres Sʉdânkwǎꞌŋ deeríŋtááríkwǎ na ka̱ldâ̱ga na Ja̱nja̱wɨ́ta na Sʉdânkwǎ'ŋ dǎlimatʉ́ʉseŋaꞌŋ daara kéŋá ǎl kééŋ togola-sí suŋŋâꞌŋ ere Aprɨ́gɨa'ŋ sʉʉrʉ́ŋkwa ǎl Solóŋa káwe, na Bá̱dá̱wɨ́ŋáꞌŋ diigiŋ ittî-sí dǎlima káwe. Sabba keer gal kʉrɨŋɨ́ŋjéérokwǎꞌŋ daaraŋa ka̱ɨ́ŋ ná galla SJJ na JAJ ǎl suŋŋâꞌŋ ere Mʉslɨma gé na Solóŋkwǎ-ágeba, Poora, Mirítá na Masalaꞌŋ órréŋáꞌŋ daaraŋa-lé dǎlima káwe. Aprɨ́gɨa'ŋkwaꞌŋ Jɨrgɨ́ŋó na Ba̱rʉŋaꞌŋ Jɨrgɨ́ŋó dog-si arrá sʉʉrʉ́ŋa̱rɨ́-le dóŋáŋjaanóꞌŋ mɨrsa̱lɨŋ ka̱ɨ́ŋ. Bábará dog ná Sudân'íŋkwaꞌŋ kuriŋa kíjanyal kaareli ása Ja̱nja̱wɨ́ta-sí kányíŋtía, á̱tɨ́nɨ́e'ŋ jɨ́gé-sís nyiíŋti âl yeeŋ yeeŋa-sí sôŋgoŋaꞌŋ jányíŋi na ba̱rɨŋa kannía na gɨ́ɨ́reŋjeeŋ-sís arrá testes kawe, suŋŋâ gé kwaléemeŋaꞌŋ konsa-lé. Kʉldɨŋaꞌŋ môŋgoŋaꞌŋ diigiŋꞌíŋ gánnin'íŋ wǎy líriŋa píriŋa dǐŋa péégél, kí ba̱rɨŋaꞌŋ jééro walagal duurwǎyíŋ walagal kí wajaŋaꞌŋ dorá. Jʉrrʉ̂ŋ kí durú namá júndí ná kwa suŋŋâ walagal kí míriŋa-sí júndí ná já̱rrɨ́dʉŋoꞌŋ kóyó-le keeŋé walagal kiná kaápé ná allawanꞌíŋ jʉ́ʉ́r ketéríŋíe.

Sudânꞌíŋ kuriŋa na JAJ utûŋjasiꞌŋ jasiꞌŋ ósom kaníe kí Noyóŋ 2010, jasi kí tin bʉdde áláŋ dóŋáŋjáa-lé ka̱a̱gʉl. Joor, jírsíŋo-sí namás barbaja táas-lé ká̱rɨ́ kí ila jʉ́goꞌŋ dorá asá Sudânꞌíŋ daálima jɨ́rpɨittî na íríŋjetérés elleŋaꞌŋ konsa ka̱gɨ́e. Dóŋá nyégérétꞌíŋ jasi-sí kí duál Koróŋ 31, 2020 ósom kaníe, Sudân'íŋ taálakwǎꞌŋ táas kí kʉrɨŋɨ́ŋjéérokwǎꞌŋ daaraŋa dǐŋaŋ áláŋ ba̱rɨŋaꞌŋ jééro-sí kase.