Wp/fvr/Pʉ́gó Márrá

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Pʉ́gó Márrá

Pʉ́gó Márrá yé utúŋpúgóŋ jʉ́rtʉ́tʉ'ŋ sígír ila-ii ǎl-si púgóŋáŋrííb kee áláŋ dééŋ kʉrrɨŋ írí nii páágó 3,042 mitir. Na yé púgóŋáŋ saasuŋŋá kurrâkʉŋo-ii Sudân dɨó.

Kin pʉ́góŋá namá dééŋ lóó Darfur'íŋ sʉʉrʉ'ŋa̱rɨ́ŋ tʉgʉ-ii Sʉdân dɨó na a̱kʉ́raŋa ǎl kééŋ kináŋá-le ka̱ɨŋ a̱kʉ́ra Darfur Sa̱ɨ́d na a̱kʉ́ra Darfur'íŋ Tʉgʉ na a̱kʉ́ra Darfur Rɨ́ɨŋ jʉ́rtʉ́tʉ́'ŋ a̱rí suŋá díg, na pʉ́gó'ŋ ta̱bʉ ǎl saasuŋŋá kurrá-ii ila namá Da̱rɨ́be Tebéreg-ii. Púgóŋáŋrɨ́ɨ́b'iŋ jaagó irikʉŋo namá lóó ittî taga díg-ii nás lóóda̱wlo tokkélúllá kee naŋ-si kuy saasuŋŋá kee kí pojora dáŋ, maraŋ kééŋ kondaŋa-lé kʉ́ʉmoŋa pʉttóŋas túle kee naŋ-si rʉsóŋáŋrʉkkos kee Sahel-lé dǔu ǎl kʉy ittí riíŋ déele.

Inná Pʉ́gó Márrá-sí keer bá Air'íŋ Pʉ́góŋá gé ǎl Nééger ka̱ɨŋ Saará'ŋ kina-lé, Pʉ́gó Márrá bá délliŋ pʉ́góŋá'ŋ appâkʉŋo-ii ǎl dééŋ jʉ́rtʉ́tʉ Sahel'íŋ lewes'íŋ írí-ii áláŋ dééŋ kʉrrɨŋ nii páágó 2,600 mitir tawra'ŋ írí, maraŋ kwa suŋŋâ dééŋíŋ ás kaluŋiba ɨdɨ́ɨŋíŋ ná jʉtʉ́móŋ dǔu kee na tiríjinneŋ'íŋ deer sʉʉrʉ́ŋa̱rɨ́-le. 

Dʉllɨŋ ka̱rɨkʉŋo ǎl eŋa míŋ nii kéŋá 1500 Íisa'ŋ Waar. Dʉllɨŋ'íŋ tʉgʉ namá Darɨ́be'ŋ Tebéreg-ii ǎl pʉ́gó'ŋ túle kee, tebéreg'íŋ dʉ́ló ǎl-si pǎ̱y ilâiŋi ǎl pʉ́gó'ŋ ta̱bʉ dʉ́llɨŋa namá utú'ŋ da̱rɨ́ kuro ná dawa sa̱kkɨa namaŋ nii nyaŋá áláŋ 30 kɨ̂lʉmitira páágó na tʉlo'ŋ márráŋá ǎl kʉrʉl namá yé-ii ná pʉllo ná utúŋpúgó eŋa.

Na tánaŋa ǎl dééŋǐŋ Gerald Wickens risiŋo.

Darfur'íŋ Deerkóór'íŋ tin-lê, Pʉgó Márrá kʉrɨŋíŋjéérokwǎ Sudân'íŋ Jaráŋiŋ Júnyúŋokwǎ'ŋ dóŋa pǒy ila ja̱nyʉɨŋ ǎl dééŋ ta̱bʉ Abdul Wáhid al Nûr-ii. Pʉ́gó Márrá bá ilaiŋ kéŋá namaŋ naa ǎl saasuŋŋá ta̱gɨt-ii naŋ suŋŋá ka̱kkɨ́réjǎ̱ɨ́ŋlóó-ii, dééŋ dɨó kóyóŋátʉs ka̱ɨŋ dɨ̌ŋa in ǎl 2021 kéŋá, na ótáŋá ta̱gɨ̂da kerŋa suŋŋâ ka̱ɨŋ.