Wp/fvr/Pátirik Loch Lʉʉmʉ́ba

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Pátirik Loch Lʉʉmʉ́ba

Pátirik Loch Lʉʉmʉ́ba-sí âl (17 Kuyweél 1962-lê ka̱a̱rɨŋɨ). Na yé âl Kînyiadʉŋo-ii. Na âl Kînyia'ŋ Lɨ̂ŋgɨ́ŋjâm'iŋjasíŋ ájíŋáŋdaará'ŋ ta̱bʉdʉŋo táárí piá míŋ kí ayé Uróŋ 2010 namaŋ Koróŋ 2011. Míŋ kí ayé 2014, Lʉʉmʉ́mba Kînyia'ŋ Murul'íŋ Soom'íŋ Ta̱bʉ kéŋá. Muruljaluŋdʉŋo taraas, Lʉʉmʉ́mba sanandʉr'iŋ pééná kuro murul-lé, naŋ dog tɨsol'íŋ pééná kuro murul-lé Na̱irʉ̂bɨ́'ŋ Ɨsó-le. Dééŋ tɨsol'iŋmagará'ŋ rim'íŋ ta̱bʉ namá in kéŋá: Ba̱rʉ́'ŋ Jaan'iŋ Dáálí'ŋ Ulúga'ŋ ka̱rɨ. Naŋ dog Lʉʉmʉ́ba ása urtutu'ŋ gaár-si kee Baar'íŋ Murul-lê Ghent'íŋ Ɨsó-le Bɨlgɨ̂ka dɨó. Lʉʉmʉ́mba âl A̱prɨ̂kiya'ŋjɨrgɨ́ŋódʉŋo ka̱kkɨ́re-ii, na jírsiŋoŋa ka̱kkɨ́reŋa soŋŋâ áddéŋ A̱prɨ̂kiya'ŋ jʉlóŋá na A̱prɨ̂kiya'ŋ kojoja-le. Yé Pátírɨ̂s Lʉʉmʉ́bá'ŋ jolódʉŋo-ii naŋ Tomâs Sinkâraŋ dog. Jʉmbʉta'ŋkuri Kʉldɨŋáŋba̱rʉ Kôŋgo na Borakɨ́ɨ́no Páásó'ŋ magagadʉŋo'ŋ ta̱bʉŋa ǎl kawŋe.

Lʉʉmʉ́ba-sí kí dééŋ ja̱ɨm'íŋ jírsíŋo na kʉrró'ŋjaníŋ jirsíŋos kɨ́wɨ́e ɨ́de Yogânda dɨó Lɨ́ŋgɨ́ŋjâm'iŋjasíŋ Jɨsɨŋo-lé. Kí dúal Koróŋ na kééŋ soga 28, 2015, PAV Ansah'ŋ Hǒojanítog'íŋdaara Lʉʉmʉ́mba-sí imaŋa áláŋ êl ná risíŋó 2015 PAVA'ŋ jɨ́sɨ́ŋo-lé inǐŋ  Kʉrɨŋ Tullê : Na A̱prɨ̂kiya â̱yíŋ Dúíti? Na jáwlíŋjírsíŋo-lé Lʉʉmʉ́mba in kwǎ yé dééŋ kewaíríjǎ̱ɨ suŋŋâ âl kʉrró'ŋjanáŋ jʉ́ʉ́r-lé- ii ǎl A̱prɨ̂kiya'ŋ ta̱bʉŋa kundíe ná lóó soŋŋâ jɨttɨ-lê paago. Lʉʉmʉ́mba dog A̱prɨ̂kiya'ŋ júréŋa'ŋ ʉ́tóŋáŋ risiŋo ǎl keéŋe ná  ba̱rʉ́ kʉrʉl. Lʉʉmʉ́mba in kwǎ in âl ɨdɨ̂ŋ ʉʉ́ŋ-ii ǎl jombóróŋ jɨgéŋá na kʉrɨŋjɨttɨ kɨ́eŋ ba̱rʉŋa'ŋ ta̱bʉŋa-le ʉ́ndʉl. Lʉʉmʉ́mba A̱prɨ̂kiya'ŋ ta̱bʉŋa-sí kʉrro íní ásáŋ kawle kí ta̱rrɨŋíŋjenyer ba̱rʉ́ŋ ʉ́tóŋáŋ ja̱ɨŋó-le. Kí ayé 2017 Lʉʉmʉ́mba júréŋâ-sís kilmáŋja̱gɨ́ŋ jírsíŋo íní Kînyia dɨó dééŋ soŋŋâŋ ere kilmápʉttɨŋ'íŋ jaáŋo'ŋ Ka̱lɨwa̱rɨŋ'iŋ Zappagorre'ŋjôŋ-lê.