Wp/fvr/Ma̱sɨr

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Ma̱sɨr

Ma̱sɨr, séégáŋ Solóŋa'ŋ Kʉldɨŋáŋba̱rʉ Ma̱sɨr, yé bá̱rʉ́ŋáŋtáas'íŋ ba̱rʉ-ii Apɨrɨ́gɨa'ŋ dórgí rɨ́ɨsǎba-lés tɨél na Âsia'ŋ dórgí sǎ̱ɨddʉgʉ́ kí sʉʉrʉ'ŋ jilliŋjilíba ǎl kí Sɨnáá'ŋ Innádomnya'ŋ írí eŋa. Na Kaira deemkuri-ii naŋ Ma̱sɨr'íŋ deema'ŋ saasuŋá appâkʉŋo-ii, nagal Iskandarɨ́e ǎl deem appâ a̱wkʉŋo-ii yé ta̱gɨ̂t-ii kí jetérésuŋŋâ na tuusʉ́ŋjɨ́lŋɨ'ŋ tɨbbíŋjaaríŋlóó Da̱ldɨ́ŋtúle'ŋ baaríŋa̱rɨ́-le. Dééŋ sʉʉrʉ́ŋkwa míriŋa 100 níŋ ka̱a̱gʉl kí gánníneŋjáa, Ma̱sɨr kí kwǎŋdiigiŋ'íŋ sʉŋŋɨŋ ba̱rʉ 14 appâkʉŋo-ii da̱ldɨ́ŋ dɨó.

Ma̱sɨr sime bárŋa'ŋ kurrâkʉŋos kee ba̱rʉŋa nyét-lê suŋŋá, dééŋ tirge míŋ-si Nɨ́ɨl'íŋ Kôlpa-lé tuuŋa ayéŋálíri 6kʉŋo - 4kʉŋo Ísa'ŋ Waar. Ye-sí in kayé âl lóó it-ii ǎl-si déele bʉgʉlɨŋ jáwla, Tóóríg'íŋ Ma̱sɨr rimmeŋ'íŋ jʉtʉ́móŋá kwǎŋwaarkʉŋos kéŋá, namaŋ tʉʉrɨŋnadʉoŋ na deematʉ́mɨ́ŋ, na tesjáa'ŋ tá̱á̱rɨ́ na kuriŋa'ŋ tʉgʉ. Kwanyéttiŋba̱gɨ́ŋerama inná Gɨ́ɨza'ŋ Gʉbboŋáŋdeem na dééŋ Dʉómʉʉrʉ́ Appâ, namaŋ Mánpi'ŋ na Tá̱ɨba'ŋ na Kárnak'íŋ Kʉlʉ́ŋótoya, na Ábakuriŋa'ŋ Ma̱dɨl, kin nyét in sime-sís páálítía. Ma̱sɨr Jáásóŋtá̱á̱rɨ́'ŋ tʉgʉ waarkʉŋo na ta̱gɨ̂t kéŋá, maraŋ suŋŋâŋere Mʉslɨm-si ja̱ɨŋo míŋ ayéŋápíri osana̱wkʉŋo-lé, namá kwǎŋsuŋŋâ Sʉ̂nnɨ Mʉslɨm'íŋ ba̱rʉ eŋa.

Ma̱sɨr môdakʉŋo (dɨwwôkʉŋo) kí sime 1922 si tuuŋa ǎl kɨ́e dééŋ dítǐníŋjaari bawa Biritáania'ŋ Kʉrɨŋáŋkʉrɨŋ-lê ná ba̱rʉ́ŋkuri eŋa. lia asá magaga jáwla ayé 1952, Ma̱sɨr bá dééŋ suur-sí kʉldɨŋáŋba̱rʉ jáwí. Ayéŋápíri wa̱yyéŋá a̱wkʉŋo'ŋ sabbarrá a̱wkʉŋo-lé nyét Ma̱sɨr suŋŋá bɨ́ɨ́leŋ eŋa kí jáítiŋáŋ na tá̱á̱rɨ́ŋ gʉtɨ̂t na tiríjinni'ŋ seŋgélǎ̱w'íŋ ere. Ba̱rʉ namás ká̱ɨ́ŋ ná kojojoŋa bʉ́lɨ́ti tiríjinni'ŋ jɨrtɨ́ŋó-le, dééŋdɨó magaga dɨwwô asá 2011 jáwla na a̱rɨ ǎl dééŋ ka̱rɨ́ŋ eŋa, namaŋ juúŋpʉgpʉg na jombóró'ŋ jʉtʉ́móŋdǔu. Ma̱sɨr'íŋ naa'ŋ kuriŋa, ba̱rʉ́ŋta̱bʉ'ŋ kʉldɨŋáŋba̱rʉ-ii ǎl dééŋ ta̱bʉ Abdul Pattá Al-Sísi-ii, já̱lpʉ́ŋkwǎ suŋŋâ in ka̱á̱ŋʉl âl kʉrɨŋorol-ii, naŋdog âl taalân-ii asá ba̱rʉ ká̱ɨ́ŋ ná jɨttɨ-ii dʉldɨ́ŋulúga'ŋ rimsáŋgál'íŋ eré.

Islâm Ma̱sɨr'íŋ tá̱á̱rɨ́ séégáŋkʉŋo-ii na Solóŋ naŋ dééŋ belé séégáŋkʉŋo-ii. Na kééŋ kwa suŋŋâŋsuŋŋâ Roo Nɨ́ɨl'íŋ tʉʉma'ŋ dakke ka̱ɨŋ, lóó áláŋ nii páágó 40,000 Sarrâba'ŋ kɨ̂lʉmitir, lóó ǎl sʉʉrʉ a̱mʉl dêlé délliŋ kee. Sʉʉrʉ́ŋa̱rɨ́ŋá wa̱ssɨ́eŋa Saará'ŋ negêb-lé, ǎl Ma̱sɨr'íŋ lóó'ŋ appâkʉŋo-ii, kwaittâkwǎ íllâ ká̱wɨ.