Wp/fvr/Kôŋgoꞌŋ Jʉmbʉtáŋkuriꞌŋ Kʉldɨ́ŋáŋba̠rʉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Kôŋgoꞌŋ Jʉmbʉtáŋkuriꞌŋ Kʉldɨ́ŋáŋba̠rʉ

Kôŋgoꞌŋ Jʉmbʉtáŋkuriꞌŋ Kʉldɨ́ŋáŋba̠rʉ naŋ yé ba̠rʉ-ii Iprígia Túlekʉŋo naŋ ín ka̠rɨ́ŋí Zaír kí ayé 1971-1997. Naŋ in ba̠rʉ Ipirígia'ŋ ba̠rʉŋa appâŋakwǎ-lé ǎl a̠w ʉndʉ́l Ipirígia dɨó na kí lóó'ŋ a̠ppɨŋ'íŋ wa̠yye na dííg ʉndʉ́l da̠ldi-lé. Na kééŋ kwǎŋdiigiŋa 71 míri-lé írí. Kôŋgoꞌŋ Jʉmbʉtáŋkuriꞌŋ Kʉldɨ́ŋáŋba̠rʉ-ii naŋ wa̠yye na tiise póíti alás ba̠rʉŋa-lés suŋŋâ kalŋa da̠ldɨ-lé naŋ Ipirígia ba̠rʉŋa oŋŋal-lé póíti asá saasuŋá kalŋa Ipirígia dɨó naŋ kwa-lé suŋŋâ belé Parânsa kɨrsɨŋa.

Kôŋgoꞌŋ Jʉmbʉtáŋkuriꞌŋ Kʉldɨ́ŋáŋba̠rʉ-ii na dééŋ kiná kí Íprígia'ŋ Kʉldɨŋáŋba̠rʉ Túlekʉŋo-ii na Sʉdân Sǎ̠ɨd kí Rɨ́ɨ'ŋ ere na Yugânda na Rooânda na Buurundí kí Sǎba'ŋ ere na Zamebiyyâ na Aŋgôla Sǎ̠ɨd'íŋ ere, na Kôŋgoꞌŋ Kʉldɨ́ŋáŋba̠rʉ na Kabîndaꞌŋ Aŋgôlaꞌŋ tembel na Páájtélele Atlântig kí Dʉ́gʉ́'ŋ ere, na ǎl-si kerker pii kí Tanzánia baw Taŋganyíka kí Sǎba'ŋ ere, na ba̠rʉ kí páájtélele dakki sí-ii kí dééŋ kʉrrɨŋ 40KM kí Atlântigꞌíŋ tʉʉmɨ́ŋa̠rɨ́ kí Muanda na 9KM saasuŋá wa̠ssɨ́e na roóŋjáŋíŋi kí roosarab Kôŋgo-lé na â̠y âl-si Baaríŋdóŋá Gíínia-lé palaŋ-ii. Naŋ-si kwǎŋdiigiŋa a̠wkʉŋo kéŋá Misíŋá Ipirígia dɨó.

Na Kôŋgo'ŋ deerkóór a̠wkʉŋo ǎl-si tuuŋa kí ayé 1998 ǎl ba̠rʉ-sí paaro. Naŋ-si kwa nii kéŋá oos na oŋŋal Íprígia naŋ-sí ittâ wa̠yyeŋa a̠w kéŋá dǎlima'ŋ daldaŋa na dog dóŋá'ŋ jasiꞌŋ ósomjaní kí ayé 2003, naŋ-si kóór tuuŋa sǎba'ŋ ere, ná jáadurúŋá saasuŋá ɨŋɨ na na̠a̠rɨŋɨŋ jɨttɨŋa âl yé-ii nás kiimé saasuŋá jɨttɨ da̠ldɨ-lé. Na deerkóór yé-ii deer wǎy'íŋ saasuŋá mǐŋ kí ayé da̠ldɨŋa'ŋ deerkóór a̠wkʉŋo, ǎl nii kǎwŋi 5.4 míri kwa-sí kí ayé 1998. Na suŋŋâꞌŋ ere kí kɨrro na kɨo na kumuríŋsʉʉ na ta̠wɨ kʉ́sɨ́ŋi.