Wp/fvr/Kênya

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Kênya

Kênya ba̱rʉ-ii ná Apirígiaꞌŋ Sǎba póíti, Apirígíaꞌŋ dolpáꞌŋ kǐli. Na dééŋ sǎbaꞌŋ ere Hɨ́ndɨ́ŋáꞌŋ Páajteleles kee na dééŋ sǎbaꞌŋ ere Baar Bɨktórias kee. Kênya kí kin ba̱rʉŋas kinaŋa gé, sǎbaꞌŋ ere kí Soomália na rɨ́ɨꞌŋ ere kí Ɨsɨʉ́pɨa na rɨ́ɨdʉgʉ́ꞌŋ ere kí Sʉdân Sǎ̱ɨd na dʉgʉ́ꞌŋ ere kí Yugânda na sǎ̱ɨdꞌíŋ ere kí Tanzánia. Kênya a̱ppɨŋ kí Parânsa arrá ge, na dákkin in appá-ii inná Tigsâs (Jɨrgɨ́ŋóꞌŋ A̱kʉ́roŋa).

Kênyaꞌŋ deemkuri Nairôbi-ii, alá Apirígiaꞌŋ deema 14 saasuŋá appáŋa lé-ii. Deema dǐi ǎl baaríŋǎ̱rɨ ka̱ɨŋ Mombasa na Maliŋgi ǎl Hɨ́dɨ́ndɨ́ŋáꞌŋ Páajteleleꞌŋ ǎ̱rɨ kee na Nyeri na Nanyuki na Naibasa na Sika na Kényéŋáꞌŋ debbeŋa na Kisumu ǎl Baar Bigtória-lé kee.

Kʉldɨŋa waarkwǎ mat Kênyaꞌŋ baaraꞌŋ kǐli ka̱ɨ́ŋ Ma̱dɨl Bʉrʉŋbʉ́rʉ́ŋ Appâꞌŋ a̱rɨ́ŋá-lé, ǎl Kênya-sí rɨ́ɨ sǎ̱ɨd dɨo karro.

Kênyaꞌŋ baaríŋa̱rɨ́ bokkébokké-ii ná suŋá tokké ɨndel. Sʉʉrʉbaaríŋkarra suŋá pʉttó na suŋá bokké-ii kila lóóŋá-le ǎl pʉ́góŋá kurrá ge. Pʉ́gó saasuŋá kurrá Kênya Pʉ́gʉ́ Kênya-ii ná mitira 5,199 péégél. Pʉ́gó Kilimanjâro kí kiná sǎ̱ɨd-si beto asá kí Tanzánia gé maraŋ Kilimanjâroꞌŋ a̱rɨ́ saasuŋá kurrá Tanzániaꞌŋ dɨó póíti.

Beléŋá kerker suŋŋâ gé ná Kênya kírsiŋa. Beléŋá sálláŋa 67 gé na belé pááneŋeŋa 1-ii ila alá naa péllét á kírsiŋaba. Ɨŋgɨlɨ̂zɨ na Kisiwahîli beléŋá ségaŋa gé. Kényáŋá soomajookwǎ nyét-sí kǒeli ásáŋ Ɨŋgɨlɨ̂zɨ kalŋa. Ɨŋgɨlɨ̂zɨ sooma na  gʉʉda irikwǎꞌŋ daarajarímóŋá-le gʉʉdíŋjáwiꞌŋ belé-ii.