Wp/fvr/Jéppery Dáhmar

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Jéppery Dáhmar

Jéppery Lɨónêl Dáhmar (Dǒrŋáŋ 21,1960 - Taáŋ 28,1994), dog-si kí Milwâkee'ŋ [Milwaukee] Dʉóŋkwǎŋjâmdʉŋo ka̱lŋɨ̂ŋɨ wala gal Milwâkee'ŋ Zaynezaine, na yé Éméré'ŋ wǎydʉŋo kí táara kéŋá naŋ neer'íŋ ja̱nɨôn kéŋá ǎl kwa wa̱yye na osona̱w nyetígényatígên pʉy, wʉ́oŋa namaŋ sóbéŋá in ayé'ŋ táas 1978 na 1994. Kééŋ wǎyŋá ka̱rɨ kwǎ suŋŋâŋeres kí waitólá'ŋ neer na dʉóŋkwǎŋjâm-si rɨ́gɨ́ŋá, na suur'íŋ a̱rɨ́ŋá nyéttiŋ'íŋ íríjaa dáŋŋiŋ na lóóŋá dǐŋáŋ á̱ŋgá̱ny'íŋ a̱rɨ́ŋá.

Kí iláíŋ ǎl yee-sís in kerriŋe âl-si ja̱ɨmíŋmergeláŋ erbetíŋwaja,wa̱jɨ́ŋwa̱rɨ́ŋ erbetíwaja na kúsáŋáŋ erbetíŋwaja kee, Dáhmar-sí dééŋ janseŋ'íŋ lóo jansadʉŋo in bʉ́ló yé riyâ-ii.Ye-sí namá ja̱nɨôn ka̱rʉ̂l kééŋ kwǎŋ jaw wa̱yye na oos'íŋ míŋ wa̱yye na osondíg'íŋ dɨó ǎl yé pʉy Wɨskónsɨn-lé,na ye-sí namá jansadʉŋo túmnáŋjaiŋ kí ayéŋá'ŋ da̱mɨŋa wa̱yye na oss-si béta kí Noyóŋ 17,1992. Na lia wa̱yye na osondíg'íŋ-le Dáhmar-sí namás túmnáŋjaiŋ kí jaiŋíŋ da̱mɨŋ béta, jaw keer'íŋ ǎl yé pʉy Oohâyo [Ohio] 1978-lé.

Kí Taáŋ 28,1994 Dáhmar lá̱ddɨ́ŋɨ́ namaŋ way kí Kirstóópar Iskârba túmnádʉŋo'ŋ máne, Kolômbiya'ŋ Túmná Pótej'íŋ deém wɨskónsɨn'íŋ [Wisconsin] a̱kʉ́ro-lé.