Wp/fvr/Háíli Silâsi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Háíli Silâsi

Háíli Silâsi (23 Kuyweél 1892-27 Koróŋ 1975 ), na ye-sí dééŋ da̱rɨŋ Tapâri Makonnen Woldemikail ka̱a̱rɨŋɨ, na Ɨsʉ́pɨa'ŋ Ábakuríŋlóódʉŋo kéŋá míŋ 1916 namaŋ-lé 1930 naŋ Ábakuriŋáŋkuri kéŋá míŋ 1930 namaŋ-lé 1974. Na dog Aprɨ́gɨa'ŋ Jɨrgɨ́ŋó'ŋ Daarates'íŋ ta̱bʉ kéŋá míŋ 25 Dorŋáŋ 1963 namaŋ-lé 17 Kuyweél 1964, na míŋ 5 Taáŋ 1966 namaŋ-lé 11 Ʉróŋ 1967. Na yé Solomon’íŋ Kuriŋáŋdɨɨrɨ́e’ŋ togol kéŋá. Na kí dééŋ jaiŋ nyét Ɨsʉ́pɨ́áŋá'ŋ Áádéŋâŋjárri'ŋ Jáásodʉŋo kéŋá. Na yé kí dééŋ jaiŋ Ɨsʉ́pɨ́áŋá’ŋ sime-lé dʉó ta̱gɨ̂d kéŋá.

Ba̱rʉ'ŋ Dumbaaru-lé kí in ayé 1936, ábakuriŋáŋkuri kɨ́ɨ́mɨya'ŋ bʉndʉgo’ŋ tááríjáa-sí dááneŋ piá asá Itáliya kééŋ kwa'ŋ írí, Itálo-Ɨsʉ́pɨa'ŋ Deerkóór Awkʉŋo-lé táárí piá. Kééŋ bá̱rʉ́ŋáŋtáasdʉŋo'ŋ jerriŋa Ɨsʉ́pɨa-sí júndíe ná Bá̱rʉ́ŋá'ŋ Jɨrgɨ́ŋó-lé togol juuŋdʉŋo eŋa, na kééŋ tiríjinne'ŋ járriŋa na simira asá bá̱rʉ́ŋâŋtǎ̱wse na já̱nyʉ́ŋɨ’ŋ jaan-sí já̱gɨ́tɨ, simira ta̱gɨ̂d ka̱ɨ́ŋ naŋ-si ká̱ɨ́ŋá ná ta̱gɨ́da gé. Na dééŋ kʉrɨŋɨ́ŋjééro'ŋ ka̱lɨjaní, sʉʉrʉ’ŋ jaiŋ’íŋ kʉrɨŋɨ́ŋmɨrotkwǎ’ŋ (mesafint) táas-lé, asá dééŋ jaáŋotɨmbɨ̂t-sí asiŋa suŋŋâ ja̱ɨtel, namaŋ ǎl ja̱yyʉkwǎ dǐi in see kééli ála yeeŋ gé ná Ɨsʉ́pɨa-sí á jʉ́ndɨ́aba áláŋ waar waar môda eeŋ, kin namá ye-sí júndíe áláŋ tawraŋakwǎ na siméŋrimkwǎ dǐi ka̱wye. Na kééŋ kuriŋa-sí Dʉldɨ’ŋ Ulúga’ŋ daaraŋakwǎ ká̱wye, inná Dʉldɨ'ŋ Ulúga'ŋ Já̱lpʉ́ŋola ála taálajɨttɨ na arrájeeŋjéél’íŋ wa̱rɨŋ gé.

Rastapâri'ŋ júnyúŋo'ŋ dɨó, asá kééŋ ka̱rɨjʉ́lokwǎ-sí in gánníneŋ káwe ála míriŋa a̱w'íŋ táas kí míriŋa oŋŋal gé, Háíli Silâsi-sí in-si tááyeŋ kɨŋɨ ála Ká̱ldá̱bʉ́ŋdombore'ŋ Jáásodʉŋo-ii ná wá̱ɨ́ŋa, Loŋpii suúreeŋadʉŋo. Asá Jamáika kí in ayé 1930 tuuŋa. Rastapâri'ŋ Júnyúŋo Háíli Silâsi-sí in see tɨ̌o ála Jáásodʉŋo’ŋ jaluŋ-ii ǎl dúíti ásáŋ dóŋá lʉʉt’íŋ sogata̱bʉkwǎ’ŋ silinysilíny’íŋ ayé-sí kí wa̱rɨgɨŋ na ka̱wa̱jɨŋ ta̱bʉ́ŋ poí.

Háíli Silâsi 27 Koróŋ 1975 wai na kééŋ ayéŋá 83 ka̱ɨ́ŋ, detât’íŋ mʉŋgʉlʉg’íŋ íneén.