Wp/fvr/Chárles III

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Chárles III

Chárles III (Chárles Phillips Arthur George, dééŋ da̱rɨŋ kí duál Taáŋ 14, ayé 1948) yé Jɨrgɨ́ŋó'ŋ Ba̱rʉ́ŋábakuríŋ ábakuri kéŋá na Dumbaaruŋa kerŋa 14-lê toŋkuri kéŋá. Yé mɨroddʉŋo saasuŋŋá kurrâkʉŋo kéŋá kééŋ aala'ŋ dɨó, naŋ Wales'íŋ abbó kéŋá, na alá kééŋ ayéŋá 73 ka̱ɨ́ŋ, yé dʉó waarkʉŋo kéŋá áláŋ Biritânia'ŋ kʉrɨŋɨ́ŋkʉti eŋ, kí ilâíŋ ere ǎl dééŋ íya way, Elizabeth II, kí duál Ʉróŋ 8, 2022.

Chárles-sí Kʉrɨŋɨ́ŋtóŋ Buckingham dééŋ íya'ŋ ábba'ŋ kʉrɨŋíŋdǔu'ŋ tin-lé, Ábakuri George VI, na yé kwě ɨɨs kwaŋ kéŋá addi ila ǎl dééŋ íya yáakuri eŋa 1952, ǎl yé-ii ná yee-sí júndí ná mɨroddʉŋo eŋa. Yé namá Wales'ŋ Abbó eŋa 1958 na dééŋ abbóŋjʉ́ɨ 1969 kéŋa, yé Cheam na Gordonstoun'íŋ sooma-lé gʉʉd piá. Iláiŋ ka̱rɨ́ŋ ǎl-si Sanandur'íŋ gǎr bóy Cambridge'ŋ ɨsó-le, Chárles Jawilíŋwʉoŋa na Koróŋwʉoŋa-lé táárí piá míŋ kí ayé1971 namaŋ naŋ 1976. Kí ayé 1978, yé Méeram Diána Spencer sís nyaŋá ǎl kɨ̂e dogólá keya a̱w ka̱rɨŋɨ: Wílliam na Harry. kí ayé 1996, dééŋ dogólá'ŋíya-sí júndí iláiŋ ka̱rɨ́ŋ ǎl kí môskoŋjôŋ dɨ́eŋ janyal suŋŋá eŋa. Diána kí tɨrɨmbɨ̂l'íŋ ja̱wgɨ́ŋɨ́ way ayé ta̱bʉkʉŋo-lé. kí 2005, Chárles dééŋ ampâr tin kurrâkʉŋǒŋ-si nyaŋá Camilla Párker Bówles.  

Iláiŋ ǎl yé mɨroddʉŋo-ii, Chárleś toŋkuríŋ tááríŋá na jɨrgɨ́ŋóŋá tɨ̌o dééŋ íya'ŋ uúŋ. Yé júréŋâŋ hóojôŋíŋdaara'ŋ ja̱gɨs tuuŋa Abbó'ŋ Hóojôŋíŋdaara kí ayé 1976, Abbó'ŋ Hóojôŋíŋdaaraŋa'ŋ ába, janíŋáŋbain na ta̱bʉ, walagal hóojôŋíŋdaaraŋa 400 kerŋa'ŋ togol na daaratesa. Yé dééŋ díbéŋjeélel kí belé sime'ŋ dʉrdʉra'ŋ íríŋjaa-lé na jʉtʉ́móŋmɨɨrɨŋ'íŋ ta̱gɨd kwǎŋjɨrgɨ́ŋó-le. Sʉʉrʉ́ŋjaluŋdʉŋo, Chárles tʉʉrnadʉoŋ'íŋ seer-lés dóŋá nyií na ʉʉ ɨt piá ásáŋ lóóda̱wlo'ŋ ja̱yŋó-sí jáánó ila dɨo-lé ǎl yé Ba̱rʉŋáŋdʉyʉ́k'iŋ tesdʉŋo kéŋá Cornwall'íŋ toŋba̱gʉ-lé. Yé dog ja̱yyʉdʉŋo'ŋ ta̱bʉírídʉŋi-ii jâma-lê ǎl-si dééŋ dɨɨrêdidiŋ ja̱yŋo.