Wp/fvr/Élon Musk

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Élon Musk

Élon Reevé Musk (dééŋ da̱a̱rɨŋ kí dúal Potáŋ 28, 1971) yé sôŋgoŋáŋdaaratesꞌíŋ sôŋgoŋadʉŋo-ii naŋ ja̱bɨ́jaráŋdʉŋo naŋ ja̱gɨdʉŋo-ii, JST (Jáaŋáŋjáa’ŋ Sa̱ɨ́ŋo’ŋ Ta̱bʉ) - na SpaceXꞌŋ mɨɨrɨŋꞌíŋ ta̱bʉ, na melegꞌíŋ ja̱bɨ́jaráŋdʉŋo, JST na Tesla, Inc,ꞌŋ téréŋáꞌŋ mɨɨr, Twitter, Incꞌŋ ulûgdʉŋo na JST; Boring Companyꞌŋ ja̱gɨdʉŋo, Neuralink na OpenAIꞌíŋ ja̱gɨsa̱dɨ̂gdʉŋo; na tʉllɨŋíŋjáa Musk Hǒojanítogíŋdaaraꞌŋ ta̱bʉ. Kí kééŋ karábaꞌŋ temenꞌíŋ gááníneŋjáa áláŋ $196 bíri pa̱a̱gʉl kí duál Noyóŋ 15, 2023, Musk da̱ldɨŋkwaꞌŋ kawájaꞌŋ a̱wkʉŋo-ii, inná a̱w dog Bloomberg Billionaires Index na Forbesꞌŋ bíriŋólꞌiŋ ribit-lé.

Musk-sí Pretoria, Aprɨ́gɨa Sa̱ɨ́d ka̱rɨŋɨ, na bʉ́tténdi Pretoriaꞌŋ ɨsó-le gʉʉd piiŋi iláiŋ waar áláŋ Canada jee míŋ nii ǎl kééŋ ayéŋá 18 ka̱yɨ́ŋ, naŋ-si ba̱rʉ́ŋulûg bóy kí dééŋ íyaꞌŋ sabba ǎl míŋ dééŋ lóo Canada ka̱rɨŋɨ. Ayéŋá a̱w iláiŋ ka̱rɨ́ŋ, yé péénkuro Queenꞌíŋ ɨsó-le namás ludduŋo ná Pennsylvaniaꞌŋ ɨsó-le yaŋá, ǎl-si déele sanandurꞌíŋ gǎr bóyé jʉmbʉrɨŋígʉʉd na ótája̱nyʉ́ŋjɨ́wɨ-lé. yé míŋ liiŋ namá California nyaŋá kí ayé 1995 na dééŋ bára Kimbal, namás ja̱gɨsa̱dɨ̂g kʉnyɨr-lê City Guideꞌŋ lótádʉrtéŋaꞌŋ sôŋgoŋaꞌŋ pɨ́rɨ́ Zip2 já̱gɨ. 1999, Zip2 sí Compaq jula kí $307 míri, na Musk namá ja̱gɨsa̱dɨ̂g piá X.com, kʉnyɨrꞌíŋ kʉ́lʉm. X.com namás nyiíŋí kí Confinity kí ayé 2000 nás Paypal-sí já̱gɨ ǎl dééŋ eBay nii paago $1.5 bíri kí ayé 2002.

Kí $175.8 míri, Musk SpaceX sís já̱gɨ kí ayé 2002, na jaawilpaalkʉŋoꞌŋ jányíŋiŋájíŋ sôŋgoŋáŋpɨ́rɨ́. Kí ayé 2004, yé kwáŋ ja̱bɨ́jaráŋdʉŋo waarkʉŋo Tesla Motors, Incꞌŋ ulmanyꞌíŋ jôŋáŋ jetérédʉŋo kéŋá, naŋ dééŋ ta̱bʉ na tééréꞌŋ mɨɨr eŋa, namás táárí tuuŋa inál JST kí ayé 2008. 2006, Kí dóŋáŋjanyi namás SolarCity sí já̱gɨ, dʉléꞌŋ kʉrróŋjanáꞌŋ sôŋgoŋáŋpɨ́rɨ́ ǎl yé-ii ná liáŋ Tesla julel, kí 2015, gal namá OpenAlꞌŋ ja̱gɨsa̱dɨ̂g piá, paidewa̱rɨkwaŋꞌíŋ japirtigiŋól rɨɨŋꞌŋ jʉrgʉ́lóꞌŋ sôŋgoŋáŋpɨ́rɨ́. Ayé ǎl iláiŋ ka̱rɨ́ŋ, yé namá dog Neuralinkꞌŋ ja̱gɨsa̱dɨ̂g-si já̱gɨ - júúrúŋjɨwɨŋtááríŋjáaꞌŋ sôŋgoŋáŋpɨ́rɨ́ -júúrúꞌŋ jɨɨlɨŋ wa̱jɨŋáŋja̱bɨ́ na Boring Company, na dʉgʉlꞌíŋ jʉtʉ́móꞌŋ sôŋgoŋáŋpɨ́rɨ́. Kí 2022, kééŋ Twitterꞌŋ jʉlʉŋa $44 bíri pa̱a̱gʉl.