Wp/fmp/Sáhwū mɑ̀ Nùfī (Compter en Nùfī)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Sáhwū mɑ̀ Nùfī (Compter en Nùfī)

Pour la prononciation, bien vouloir vous referere à cette vidéo: Apprendre à compter en langue Bamileke-Nufi

0: Nèhē/Sə̀ə̄wū

1: Nshʉ̀'

2: Pʉ́ɑ́

3: Tāā

4: Kwɑ̀

5: Tî

6: Ntōhō

7: Sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

8: Hə̄ə̄

9: Vʉ̄'ʉ̄

10: Ghām

11: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ ghām

12: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ ghām

13: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ ghām

14: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ ghām

15: Ncɔ̀ tî mɑ̀ ghām

16: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ ghām

17: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ ghām

18: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ ghām

19: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ ghām

20: Mʉ̄mbʉ́ɑ́

21: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

22: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

23: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

24: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

25: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

26: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

27: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

28: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

29: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄mbʉ́ɑ́

30: Mʉ̄ntāā

31: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄ntāā

32: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄ntāā

33: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄ntāā

34: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄ntāā

35: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄ntāā

36: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄ntāā

37: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄ntāā

38: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄ntāā

39: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄ntāā

40: Mʉ̄nkwɑ̀

41: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

42: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

43: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

44: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

45: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

46: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

47: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

48: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

49: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄nkwɑ̀

50: Mʉ̄ntî

51: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄ntî

52: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄ntî

53: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄ntî

54: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄ntî

55: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄ntî

56: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄ntî

57: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄ntî

58: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄ntî

59: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄ntî

60: Mʉ̄ntōhō

61: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄ntōhō

62: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄ntōhō

63: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄ntōhō

64: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄ntōhō

65: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄ntōhō

66: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄ntōhō

67: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄ntōhō

68: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄ntōhō

69: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄ntōhō

70: Mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

71: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

72: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

73: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

74: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

75: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

76: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

77: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

78: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

79: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

80: Mʉ̄hə̄ə̄

81: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

82: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

83: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

84: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

85: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

86: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

87: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

88: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

89: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄hə̄ə̄

90: Mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

91: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

92: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

93: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

94: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

95: Ncɔ̀ tî mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

96: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

97: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

98: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

99: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄vʉ̄'ʉ̄

100: Nkhʉ̀

101: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀

102: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

103: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀

104: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

105: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀

106: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

107: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

108: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

109: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

110: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀

111: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀

112: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀

113: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀

114: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀

115: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀

116: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀

117: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀

118: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀

119: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀

120: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

121: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

122: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

123: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

124: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

125: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

126: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

127: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

128: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

129: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

130: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

131: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

132: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

133: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

134: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

135: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

136: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

137: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

138: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

139: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀

140: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

141: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

142: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

143: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

144: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

145: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

146: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

147: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

148: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

149: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀

150: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

151: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

152: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

153: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

154: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

155: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

156: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

157: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

158: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

159: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀

160: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

161: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

162: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

163: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

164: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

165: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

166: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

167: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

168: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

169: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀

170: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

171: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

172: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

173: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

174: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

175: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

176: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

177: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

178: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

179: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀

180: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

181: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

182: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

183: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

184: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

185: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

186: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

187: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

188: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

189: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀

190: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

191: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

192: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

193: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

194: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

195: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

196: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

197: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

198: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

199: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀

200: Nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

201: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

202: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

203: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

204: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

205: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

206: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

207: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

208: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

209: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

210: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

211: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

212: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

213: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

214: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

215: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

216: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

217: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

218: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

219: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

220: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

221: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

222: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

223: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

224: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

225: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

226: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

227: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

228: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

229: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

230: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

231: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

232: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

233: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

234: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

235: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

236: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

237: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

238: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

239: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

240: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

241: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

242: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

243: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

244: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

245: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

246: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

247: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

248: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

249: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

250: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

251: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

252: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

253: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

254: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

255: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

256: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

257: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

258: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

259: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

260: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

261: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

262: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

263: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

264: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

265: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

266: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

267: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

268: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

269: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

270: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

271: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

272: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

273: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

274: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

275: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

276: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

277: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

278: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

279: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

280: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

281: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

282: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

283: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

284: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

285: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

286: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

287: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

288: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

289: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

290: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

291: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

292: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

293: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

294: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

295: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

296: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

297: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

298: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

299: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́

300: Nkhʉ̀ tāā

301: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

302: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

303: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

304: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

305: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

306: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

307: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

308: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

309: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

310: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

311: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

312: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

313: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

314: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

315: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

316: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

317: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

318: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

319: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

320: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

321: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

322: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

323: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

324: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

325: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

326: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

327: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

328: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

329: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

330: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

331: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

332: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

333: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

334: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

335: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

336: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

337: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

338: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

339: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

340: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

341: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

342: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

343: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

344: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

345: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

346: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

347: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

348: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

349: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

350: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

351: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

352: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

353: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

354: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

355: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

356: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

357: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

358: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

359: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

360: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

361: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

362: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

363: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

364: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

365: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

366: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

367: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

368: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

369: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

370: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

371: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

372: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

373: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

374: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

375: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

376: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

377: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

378: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

379: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

380: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

381: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

382: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

383: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

384: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

385: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

386: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

387: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

388: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

389: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

390: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

391: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

392: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

393: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

394: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

395: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

396: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

397: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

398: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

399: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā

400: Nkhʉ̀ kwɑ̀

401: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

402: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

403: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

404: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

405: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

406: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

407: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

408: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

409: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

410: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

411: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

412: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

413: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

414: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

415: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

416: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

417: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

418: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

419: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

420: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

421: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

422: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

423: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

424: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

425: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

426: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

427: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

428: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

429: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

430: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

431: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

432: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

433: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

434: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

435: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

436: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

437: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

438: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

439: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

440: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

441: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

442: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

443: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

444: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

445: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

446: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

447: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

448: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

449: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

450: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

451: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

452: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

453: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

454: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

455: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

456: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

457: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

458: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

459: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

460: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

461: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

462: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

463: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

464: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

465: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

466: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

467: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

468: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

469: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

470: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

471: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

472: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

473: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

474: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

475: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

476: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

477: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

478: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

479: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

480: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

481: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

482: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

483: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

484: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

485: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

486: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

487: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

488: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

489: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

490: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

491: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

492: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

493: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

494: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

495: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

496: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

497: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

498: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

499: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̀

500: Nkhʉ̀ tî

501: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tî

502: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

503: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

504: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

505: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

506: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

507: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

508: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

509: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

510: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

511: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

512: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

513: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

514: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

515: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

516: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

517: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

518: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

519: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

520: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

521: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

522: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

523: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

524: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

525: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

526: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

527: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

528: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

529: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

530: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

531: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

532: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

533: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

534: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

535: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

536: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

537: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

538: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

539: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tî

540: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

541: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

542: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

543: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

544: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

545: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

546: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

547: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

548: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

549: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

550: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

551: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

552: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

553: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

554: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

555: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

556: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

557: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

558: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

559: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tî

560: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

561: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

562: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

563: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

564: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

565: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

566: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

567: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

568: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

569: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tî

570: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

571: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

572: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

573: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

574: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

575: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

576: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

577: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

578: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

579: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

580: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

581: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

582: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

583: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

584: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

585: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

586: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

587: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

588: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

589: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

590: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

591: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

592: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

593: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

594: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

595: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

596: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

597: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

598: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

599: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tî

600: Nkhʉ̀ ntōhō

601: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

602: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

603: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

604: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

605: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

606: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

607: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

608: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

609: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

610: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

611: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

612: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

613: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

614: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

615: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

616: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

617: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

618: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

619: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

620: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

621: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

622: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

623: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

624: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

625: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

626: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

627: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

628: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

629: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

630: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

631: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

632: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

633: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

634: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

635: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

636: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

637: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

638: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

639: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

640: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

641: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

642: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

643: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

644: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

645: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

646: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

647: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

648: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

649: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

650: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

651: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

652: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

653: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

654: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

655: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

656: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

657: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

658: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

659: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

660: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

661: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

662: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

663: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

664: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

665: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

666: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

667: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

668: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

669: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

670: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

671: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

672: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

673: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

674: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

675: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

676: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

677: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

678: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

679: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

680: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

681: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

682: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

683: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

684: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

685: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

686: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

687: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

688: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

689: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

690: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

691: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

692: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

693: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

694: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

695: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

696: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

697: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

698: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

699: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō

700: Nkhʉ̀ sə̀mbʉ́ɑ́

701: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

702: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

703: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

704: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

705: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

706: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

707: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

708: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

709: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

710: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

711: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

712: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

713: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

714: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

715: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

716: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

717: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

718: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

719: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

720: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

721: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

722: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

723: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

724: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

725: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

726: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

727: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

728: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

729: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

730: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

731: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

732: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

733: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

734: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

735: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

736: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

737: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

738: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

739: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

740: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

741: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

742: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

743: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

744: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

745: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

746: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

747: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

748: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

749: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

750: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

751: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

752: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

753: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

754: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

755: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

756: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

757: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

758: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

759: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

760: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

761: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

762: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

763: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

764: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

765: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

766: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

767: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

768: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

769: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

770: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

771: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

772: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

773: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

774: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

775: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

776: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

777: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

778: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

779: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

780: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

781: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

782: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

783: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

784: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

785: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

786: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

787: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

788: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

789: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

790: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

791: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

792: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

793: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́

794: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

795: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

796: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

797: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

798: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

799: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ 

800: Nkhʉ̀ hə̄ə̄

801: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

802: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

803: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

804: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

805: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

806: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

807: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

808: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

809: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

810: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

811: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

812: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

813: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

814: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

815: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

816: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

817: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

818: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

819: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

820: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

821: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

822: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

823: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

824: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

825: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

826: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

827: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

828: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

829: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

830: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

831: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

832: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

833: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

834: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

835: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

836: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

837: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

838: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

839: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

840: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

841: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

842: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

843: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

844: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

845: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

846: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

847: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

848: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

849: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

850: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

851: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

852: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

853: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

854: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

855: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

856: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

857: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

858: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

859: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

860: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

861: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

862: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

863: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

864: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

865: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

866: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

867: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

868: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

869: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

870: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

871: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

872: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

873: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

874: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

875: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

876: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

877: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

878: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

879: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

880: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

881: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

882: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

883: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

884: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

885: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

886: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

887: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

888: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

889: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

890: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

891: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

892: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

893: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄

894: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

895: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

896: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

897: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

898: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

899: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə̄ 

900: Nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

901: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

902: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

903: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

904: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

905: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

906: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

907: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

908: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

909: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

910: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

911: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

912: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

913: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

914: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

915: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

916: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

917: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

918: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

919: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

920: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

921: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

922: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

923: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

924: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

925: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

926: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

927: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

928: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

929: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

930: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

931: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

932: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

933: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

934: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

935: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

936: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

937: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

938: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

939: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

940: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

941: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

942: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

943: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

944: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

945: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

946: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

947: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

948: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

949: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

950: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

951: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

952: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

953: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

954: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

955: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

956: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

957: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

958: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

959: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

960: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

961: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

962: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

963: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

964: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

965: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

966: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

967: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

968: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

969: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

970: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

971: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

972: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

973: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

974: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

975: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

976: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

977: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

978: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

979: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

980: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

981: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

982: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

983: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

984: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

985: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

986: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

987: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

988: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

989: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

990: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

991: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

992: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

993: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄

994: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

995: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

996: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

997: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

998: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

999: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ̄ 

1000: Ncɑ̄'

1001: Ncɔ̀ nshʉ̌' nɑ́ ncɑ̄'

1002: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1003: Ncɔ̀ táá nɑ́ ncɑ̄'

1004: Ncɔ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1005: Ncɔ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1006: Ncɔ̀ ntōhó nɑ́ ncɑ̄'

1007: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1008: Ncɔ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1009: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1010: Móó nɑ́ ncɑ̄'

1011: Ncɔ̀ nshʉ̀' móó nɑ́ ncɑ̄'

1012: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ móó nɑ́ ncɑ̄'

1013: Ncɔ̀ tāā móó nɑ́ ncɑ̄'

1014: Ncɔ̀ kwɑ̀ móó nɑ́ ncɑ̄'

1015: Ncɔ̀ tî móó nɑ́ ncɑ̄'

1016: Ncɔ̀ ntōhō móó nɑ́ ncɑ̄'

1017: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ móó nɑ́ ncɑ̄'

1018: Ncɔ̀ hə̄ə̄ móó nɑ́ ncɑ̄'

1019: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ móó nɑ́ ncɑ̄'

1020: Pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1021: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1022: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1023: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1024: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1025: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1026: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1027: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1028: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1029: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1030: pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1031: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1032: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1033: Ncɔ̀ tāā pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1034: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1035: Ncɔ̀ tî pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1036: Ncɔ̀ ntōhō pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1037: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1038: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1039: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄'

1040: Pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1041: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1042: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1043: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1044: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1045: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1046: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1047: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1048: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1049: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1050: Pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1051: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1052: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1053: Ncɔ̀ tāā pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1054: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1055: Ncɔ̀ tî pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1056: Ncɔ̀ ntōhō pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1057: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1058: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1059: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄'

1060: Pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1061: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1062: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1063: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1064: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1065: Ncɔ̀ tî pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1066: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1067: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1068: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1069: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1070: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1071: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1072: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1073: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1074: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1075: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1076: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1077: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1078: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1079: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1080: Pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1081: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1082: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1083: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1084: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1085: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1086: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1087: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1088: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1089: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1090: Pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1091: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1092: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1093: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1094: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1095: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1096: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1097: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1098: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1099: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1100: nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1101: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1102: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1103: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1104: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1105: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1106: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1107: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1108: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1109: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1110: Mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1111: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1112: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1113: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1114: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1115: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1116: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1117: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1118: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1119: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1120: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1121: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1122: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1123: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1124: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1125: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1126: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1127: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1128: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1129: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1130: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1131: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1132: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1133: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1134: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1135: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1136: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1137: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1138: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1139: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1140: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1141: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1142: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1143: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1144: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1145: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1146: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1147: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1148: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1149: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1150: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1151: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1152: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1153: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1154: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1155: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1156: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1157: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1158: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1159: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1160: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1161: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1162: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1163: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1164: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1165: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1166: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1167: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1168: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1169: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1170: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1171: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1172: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1173: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1174: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1175: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1176: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1177: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1178: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1179: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1180: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1181: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1182: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1183: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1184: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1185: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1186: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1187: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1188: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1189: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1190: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1191: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1192: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1193: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1194: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1195: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1196: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1197: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1198: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1199: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1200: Nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1201: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1202: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1203: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1204: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1205: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1206: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1207: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1208: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1209: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1210: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1211: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1212: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1213: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1214: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1215: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1216: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1217: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1218: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1219: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1220: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1221: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1222: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1223: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1224: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1225: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1226: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1227: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1228: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1229: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1230: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1231: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1232: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1233: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1234: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1235: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1236: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1237: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1238: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1239: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1240: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1241: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1242: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1243: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1244: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1245: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1246: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1247: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1248: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1249: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1250: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1251: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1252: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1253: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1254: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1255: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1256: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1257: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1258: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1259: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1260: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1261: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1262: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1263: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1264: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1265: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1266: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1267: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1268: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1269: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1270: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1271: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1272: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1273: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1274: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1275: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1276: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1277: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1278: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1279: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1280: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1281: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1282: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1283: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1284: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1285: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1286: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1287: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1288: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1289: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1290: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1291: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1292: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1293: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1294: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1295: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1296: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1297: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1298: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1299: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1300: Nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1301: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1302: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1303: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1304: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1305: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1306: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1307: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1308: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1309: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1310: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1311: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1312: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1313: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1314: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1315: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1316: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1317: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1318: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1319: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1320: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1321: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1322: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1323: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1324: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1325: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1326: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1327: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1328: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1329: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1330: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1331: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1332: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1333: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1334: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1335: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1336: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1337: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1338: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1339: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1340: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1341: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1342: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1343: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1344: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1345: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1346: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1347: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1348: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1349: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1350: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1351: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1352: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1353: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1354: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1355: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1356: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1357: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1358: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1359: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1360: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1361: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1362: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1363: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1364: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1365: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1366: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1367: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1368: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1369: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1370: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1371: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1372: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1373: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1374: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1375: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1376: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1377: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1378: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1379: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1380: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1381: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1382: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1383: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1384: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1385: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1386: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1387: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1388: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1389: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1390: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1391: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1392: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1393: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1394: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1395: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1396: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1397: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1398: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1399: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄'

1400: Nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1401: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1402: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1403: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1404: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1405: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1406: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1407: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1408: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1409: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1410: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1411: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1412: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1413: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1414: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1415: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1416: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1417: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1418: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1419: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1420: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1421: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1422: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1423: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1424: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1425: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1426: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1427: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1428: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1429: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1430: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1431: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1432: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1433: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1434: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1435: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1436: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1437: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1438: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1439: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1440: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1441: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1442: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1443: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1444: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1445: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1446: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1447: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1448: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1449: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1450: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1451: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1452: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1453: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1454: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1455: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1456: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1457: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1458: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1459: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1460: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1461: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1462: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1463: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1464: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1465: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1466: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1467: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1468: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1469: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1470: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1471: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1472: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1473: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1474: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1475: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1476: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1477: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1478: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1479: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1480: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1481: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1482: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1483: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1484: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1485: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1486: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1487: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1488: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1489: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1490: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1491: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1492: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1493: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1494: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1495: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1496: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1497: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1498: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1499: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄'

1500: Nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1501: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1502: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1503: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1504: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1505: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1506: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1507: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1508: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1509: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1510: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1511: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1512: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1513: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1514: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1515: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1516: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1517: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1518: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1519: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1520: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1521: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1522: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1523: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1524: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1525: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1526: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1527: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1528: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1529: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1530: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1531: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1532: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1533: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1534: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1535: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1536: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1537: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1538: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1539: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1540: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1541: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1542: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1543: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1544: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1545: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1546: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1547: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1548: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1549: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1550: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1551: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1552: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1553: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1554: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1555: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1556: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1557: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1558: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1559: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1560: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1561: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1562: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1563: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1564: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1565: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1566: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1567: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1568: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1569: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1570: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1571: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1572: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1573: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1574: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1575: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1576: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1577: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1578: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1579: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1580: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1581: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1582: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1583: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1584: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1585: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1586: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1587: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1588: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1589: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1590: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1591: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1592: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1593: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1594: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1595: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1596: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1597: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1598: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1599: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄'

1600: Nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1601: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1602: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1603: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1604: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1605: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1606: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1607: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1608: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1609: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1610: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1611: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1612: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1613: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1614: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1615: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1616: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1617: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1618: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1619: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1620: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1621: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1622: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1623: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1624: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1625: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1626: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1627: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1628: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1629: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1630: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1631: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1632: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1633: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1634: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1635: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1636: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1637: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1638: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1639: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1640: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1641: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1642: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1643: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1644: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1645: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1646: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1647: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1648: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1649: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1650: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1651: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1652: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1653: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1654: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1655: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1656: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1657: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1658: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1659: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1660: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1661: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1662: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1663: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1664: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1665: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1666: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1667: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1668: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1669: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1670: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1671: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1672: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1673: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1674: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1675: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1676: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1677: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1678: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1679: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1680: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1681: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1682: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1683: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1684: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1685: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1686: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1687: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1688: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1689: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1690: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1691: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1692: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1693: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1694: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1695: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1696: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1697: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1698: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1699: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄'

1700: Nkhʉ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1701: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1702: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1703: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1704: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1705: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1706: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1707: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1708: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1709: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1710: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1711: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1712: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1713: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1714: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1715: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1716: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1717: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1718: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1719: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1720: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1721: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1722: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1723: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1724: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1725: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1726: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1727: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1728: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1729: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1730: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1731: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1732: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1733: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1734: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1735: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1736: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1737: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1738: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1739: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1740: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1741: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1742: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1743: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1744: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1745: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1746: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1747: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1748: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1749: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1750: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1751: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1752: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1753: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1754: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1755: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1756: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1757: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1758: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1759: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1760: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1761: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1762: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1763: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1764: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1765: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1766: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1767: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1768: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1769: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1770: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1771: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1772: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1773: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1774: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1775: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1776: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1777: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1778: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1779: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1780: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1781: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1782: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1783: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1784: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1785: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1786: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1787: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1788: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1789: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1790: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1791: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1792: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1793: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1794: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1795: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1796: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1797: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1798: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1799: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄'

1800: Nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1801: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1802: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1803: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1804: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1805: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1806: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1807: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1808: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1809: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1810: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1811: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1812: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1813: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1814: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1815: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1816: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1817: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1818: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1819: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1820: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1821: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1822: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1823: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1824: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1825: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1826: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1827: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1828: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1829: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1830: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1831: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1832: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1833: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1834: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1835: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1836: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1837: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1838: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1839: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1840: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1841: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1842: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1843: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1844: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1845: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1846: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1847: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1848: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1849: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1850: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1851: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1852: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1853: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1854: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1855: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1856: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1857: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1858: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1859: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1860: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1861: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1862: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1863: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1864: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1865: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1866: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1867: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1868: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1869: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1870: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1871: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1872: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1873: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1874: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1875: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1876: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1877: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1878: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1879: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1880: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1881: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1882: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1883: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1884: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1885: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1886: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1887: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1888: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1889: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1890: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1891: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1892: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1893: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1894: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1895: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1896: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1897: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1898: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1899: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄'

1900: Nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1901: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1902: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1903: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1904: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1905: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1906: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1907: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1908: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1909: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1910: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1911: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1912: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1913: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1914: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1915: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1916: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1917: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1918: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1919: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1920: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1921: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1922: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1923: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1924: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1925: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1926: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1927: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1928: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1929: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1930: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1931: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1932: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1933: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1934: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1935: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1936: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1937: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1938: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1939: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1940: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1941: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1942: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1943: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1944: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1945: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1946: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1947: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1948: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1949: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1950: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1951: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1952: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1953: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1954: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1955: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1956: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1957: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1958: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1959: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1960: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1961: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1962: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1963: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1964: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1965: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1966: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1967: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1968: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1969: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1970: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1971: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1972: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1973: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1974: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1975: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1976: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1977: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1978: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1979: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1980: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1981: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1982: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1983: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1984: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1985: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1986: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1987: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1988: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1989: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1990: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1991: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1992: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1993: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1994: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1995: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1996: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1997: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1998: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

1999: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄'

2000: Ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2001: Ncɔ̀ nshʉ̀' nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2002: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2003: Ncɔ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2004: Ncɔ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2005: Ncɔ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2006: Ncɔ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2007: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2008: Ncɔ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2009: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2010: Mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2011: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2012: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2013: Ncɔ̀ tāā mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2014: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2015: Ncɔ̀ tî mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2016: Ncɔ̀ ntōhō mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2017: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2018: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2019: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2020: Pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2021: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2022: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2023: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2024: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2025: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2026: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2027: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2028: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2029: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2030: pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2031: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2032: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2033: Ncɔ̀ tāā pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2034: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2035: Ncɔ̀ tî pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2036: Ncɔ̀ ntōhō pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2037: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2038: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2039: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2040: Pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2041: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2042: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2043: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2044: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2045: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2046: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2047: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2048: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2049: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2050: Pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2051: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2052: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2053: Ncɔ̀ tāā pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2054: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2055: Ncɔ̀ tî pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2056: Ncɔ̀ ntōhō pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2057: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2058: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2059: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2060: Pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2061: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2062: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2063: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2064: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2065: Ncɔ̀ tî pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2066: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2067: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2068: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2069: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2070: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2071: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2072: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2073: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2074: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2075: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2076: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2077: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2078: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2079: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2080: Pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2081: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2082: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2083: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2084: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2085: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2086: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2087: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2088: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2089: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2090: Pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2091: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2092: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2093: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2094: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2095: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2096: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2097: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2098: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2099: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2100: nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2101: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2102: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2103: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2104: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2105: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2106: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2107: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2108: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2109: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2110: Mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2111: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2112: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2113: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2114: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2115: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2116: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2117: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2118: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2119: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2120: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2121: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2122: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2123: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2124: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2125: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2126: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2127: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2128: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2129: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2130: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2131: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2132: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2133: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2134: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2135: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2136: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2137: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2138: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2139: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2140: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2141: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2142: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2143: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2144: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2145: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2146: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2147: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2148: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2149: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2150: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2151: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2152: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2153: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2154: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2155: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2156: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2157: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2158: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2159: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2160: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2161: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2162: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2163: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2164: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2165: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2166: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2167: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2168: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2169: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2170: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2171: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2172: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2173: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2174: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2175: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2176: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2177: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2178: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2179: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2180: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2181: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2182: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2183: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2184: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2185: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2186: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2187: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2188: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2189: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2190: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2191: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2192: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2193: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2194: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2195: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2196: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2197: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2198: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2199: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2200: Nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2201: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2202: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2203: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2204: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2205: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2206: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2207: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2208: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2209: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2210: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2211: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2212: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2213: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2214: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2215: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2216: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2217: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2218: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2219: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2220: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2221: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2222: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2223: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2224: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2225: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2226: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2227: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2228: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2229: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2230: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2231: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2232: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2233: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2234: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2235: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2236: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2237: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2238: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2239: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2240: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2241: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2242: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2243: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2244: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2245: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2246: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2247: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2248: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2249: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2250: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2251: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2252: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2253: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2254: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2255: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2256: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2257: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2258: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2259: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2260: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2261: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2262: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2263: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2264: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2265: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2266: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2267: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2268: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2269: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2270: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2271: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2272: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2273: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2274: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2275: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2276: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2277: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2278: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2279: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2280: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2281: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2282: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2283: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2284: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2285: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2286: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2287: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2288: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2289: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2290: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2291: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2292: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2293: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2294: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2295: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2296: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2297: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2298: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2299: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2300: Nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2301: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2302: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2303: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2304: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2305: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2306: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2307: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2308: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2309: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2310: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2311: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2312: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2313: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2314: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2315: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2316: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2317: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2318: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2319: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2320: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2321: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2322: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2323: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2324: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2325: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2326: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2327: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2328: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2329: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2330: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2331: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2332: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2333: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2334: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2335: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2336: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2337: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2338: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2339: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2340: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2341: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2342: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2343: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2344: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2345: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2346: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2347: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2348: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2349: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2350: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2351: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2352: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2353: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2354: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2355: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2356: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2357: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2358: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2359: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2360: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2361: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2362: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2363: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2364: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2365: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2366: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2367: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2368: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2369: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2370: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2371: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2372: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2373: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2374: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2375: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2376: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2377: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2378: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2379: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2380: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2381: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2382: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2383: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2384: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2385: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2386: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2387: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2388: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2389: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2390: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2391: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2392: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2393: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2394: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2395: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2396: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2397: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2398: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2399: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2400: Nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2401: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2402: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2403: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2404: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2405: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2406: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2407: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2408: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2409: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2410: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2411: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2412: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2413: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2414: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2415: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2416: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2417: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2418: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2419: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2420: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2421: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2422: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2423: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2424: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2425: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2426: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2427: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2428: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2429: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2430: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2431: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2432: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2433: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2434: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2435: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2436: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2437: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2438: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2439: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2440: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2441: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2442: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2443: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2444: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2445: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2446: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2447: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2448: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2449: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2450: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2451: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2452: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2453: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2454: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2455: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2456: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2457: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2458: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2459: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2460: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2461: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2462: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2463: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2464: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2465: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2466: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2467: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2468: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2469: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2470: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2471: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2472: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2473: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2474: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2475: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2476: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2477: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2478: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2479: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2480: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2481: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2482: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2483: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2484: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2485: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2486: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2487: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2488: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2489: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2490: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2491: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2492: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2493: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2494: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2495: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2496: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2497: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2498: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2499: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2500: Nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2501: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2502: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2503: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2504: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2505: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2506: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2507: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2508: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2509: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2510: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2511: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2512: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2513: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2514: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2515: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2516: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2517: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2518: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2519: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2520: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2521: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2522: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2523: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2524: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2525: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2526: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2527: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2528: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2529: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2530: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2531: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2532: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2533: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2534: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2535: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2536: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2537: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2538: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2539: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2540: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2541: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2542: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2543: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2544: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2545: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2546: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2547: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2548: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2549: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2550: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2551: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2552: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2553: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2554: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2555: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2556: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2557: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2558: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2559: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2560: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2561: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2562: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2563: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2564: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2565: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2566: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2567: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2568: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2569: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2570: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2571: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2572: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2573: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2574: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2575: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2576: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2577: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2578: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2579: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2580: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2581: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2582: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2583: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2584: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2585: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2586: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2587: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2588: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2589: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2590: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2591: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2592: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2593: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2594: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2595: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2596: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2597: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2598: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2599: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2600: Nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2601: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2602: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2603: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2604: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2605: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2606: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2607: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2608: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2609: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2610: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2611: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2612: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2613: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2614: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2615: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2616: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2617: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2618: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2619: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2620: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2621: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2622: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2623: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2624: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2625: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2626: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2627: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2628: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2629: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2630: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2631: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2632: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2633: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2634: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2635: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2636: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2637: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2638: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2639: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2640: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2641: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2642: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2643: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2644: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2645: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2646: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2647: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2648: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2649: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2650: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2651: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2652: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2653: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2654: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2655: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2656: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2657: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2658: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2659: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2660: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2661: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2662: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2663: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2664: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2665: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2666: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2667: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2668: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2669: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2670: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2671: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2672: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2673: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2674: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2675: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2676: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2677: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2678: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2679: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2680: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2681: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2682: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2683: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2684: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2685: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2686: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2687: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2688: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2689: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2690: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2691: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2692: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2693: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2694: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2695: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2696: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2697: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2698: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2699: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2700: Nkhʉ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2701: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2702: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2703: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2704: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2705: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2706: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2707: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2708: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2709: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2710: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2711: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2712: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2713: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2714: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2715: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2716: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2717: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2718: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2719: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2720: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2721: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2722: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2723: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2724: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2725: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2726: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2727: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2728: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2729: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2730: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2731: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2732: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2733: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2734: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2735: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2736: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2737: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2738: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2739: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2740: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2741: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2742: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2743: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2744: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2745: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2746: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2747: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2748: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2749: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2750: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2751: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2752: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2753: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2754: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2755: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2756: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2757: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2758: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2759: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2760: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2761: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2762: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2763: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2764: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2765: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2766: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2767: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2768: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2769: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2770: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2771: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2772: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2773: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2774: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2775: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2776: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2777: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2778: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2779: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2780: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2781: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2782: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2783: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2784: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2785: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2786: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2787: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2788: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2789: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2790: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2791: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2792: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2793: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2794: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2795: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2796: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2797: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2798: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2799: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2800: Nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2801: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2802: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2803: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2804: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2805: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2806: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2807: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2808: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2809: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2810: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2811: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2812: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2813: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2814: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2815: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2816: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2817: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2818: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2819: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2820: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2821: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2822: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2823: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2824: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2825: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2826: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2827: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2828: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2829: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2830: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2831: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2832: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2833: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2834: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2835: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2836: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2837: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2838: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2839: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2840: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2841: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2842: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2843: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2844: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2845: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2846: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2847: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2848: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2849: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2850: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2851: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2852: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2853: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2854: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2855: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2856: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2857: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2858: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2859: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2860: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2861: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2862: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2863: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2864: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2865: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2866: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2867: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2868: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2869: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2870: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2871: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2872: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2873: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2874: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2875: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2876: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2877: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2878: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2879: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2880: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2881: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2882: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2883: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2884: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2885: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2886: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2887: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2888: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2889: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2890: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2891: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2892: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2893: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2894: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2895: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2896: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2897: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2898: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2899: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2900: Nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2901: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2902: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2903: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2904: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2905: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2906: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2907: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2908: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2909: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2910: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2911: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2912: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2913: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2914: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2915: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2916: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2917: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2918: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2919: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2920: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2921: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2922: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2923: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2924: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2925: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2926: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2927: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2928: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2929: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2930: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2931: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2932: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2933: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2934: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2935: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2936: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2937: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2938: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2939: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2940: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2941: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2942: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2943: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2944: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2945: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2946: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2947: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2948: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2949: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2950: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2951: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2952: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2953: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2954: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2955: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2956: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2957: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2958: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2959: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2960: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2961: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2962: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2963: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2964: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2965: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2966: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2967: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2968: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2969: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2970: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2971: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2972: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2973: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2974: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2975: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2976: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2977: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2978: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2979: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2980: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2981: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2982: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2983: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2984: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2985: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2986: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2987: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2988: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2989: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2990: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2991: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2992: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2993: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2994: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2995: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2996: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2997: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2998: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

2999: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' pʉ́ɑ́

3000: Ncɑ̄' tāā

3001: Ncɔ̀ nshʉ̀' nɑ́ ncɑ̄' tāā

3002: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3003: Ncɔ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3004: Ncɔ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3005: Ncɔ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3006: Ncɔ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3007: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3008: Ncɔ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3009: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3010: Mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3011: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3012: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3013: Ncɔ̀ tāā mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3014: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3015: Ncɔ̀ tî mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3016: Ncɔ̀ ntōhō mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3017: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3018: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3019: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3020: Pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3021: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3022: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3023: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3024: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3025: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3026: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3027: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3028: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3029: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3030: pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3031: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3032: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3033: Ncɔ̀ tāā pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3034: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3035: Ncɔ̀ tî pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3036: Ncɔ̀ ntōhō pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3037: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3038: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3039: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtáá nɑ́ ncɑ̄' tāā

3040: Pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3041: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3042: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3043: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3044: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3045: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3046: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3047: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3048: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3049: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3050: Pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3051: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3052: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3053: Ncɔ̀ tāā pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3054: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3055: Ncɔ̀ tî pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3056: Ncɔ̀ ntōhō pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3057: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3058: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3059: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3060: Pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3061: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3062: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3063: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3064: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3065: Ncɔ̀ tî pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3066: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3067: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3068: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3069: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3070: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3071: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3072: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3073: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3074: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3075: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3076: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3077: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3078: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3079: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3080: Pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3081: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3082: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3083: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3084: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3085: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3086: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3087: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3088: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3089: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3090: Pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3091: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3092: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3093: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3094: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3095: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3096: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3097: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3098: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3099: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3100: nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3101: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3102: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3103: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3104: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3105: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3106: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3107: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3108: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3109: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3110: Mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3111: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3112: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3113: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3114: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3115: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3116: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3117: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3118: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3119: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3120: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3121: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3122: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3123: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3124: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3125: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3126: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3127: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3128: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3129: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3130: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3131: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3132: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3133: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3134: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3135: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3136: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3137: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3138: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3139: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3140: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3141: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3142: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3143: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3144: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3145: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3146: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3147: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3148: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3149: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3150: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3151: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3152: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3153: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3154: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3155: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3156: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3157: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3158: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3159: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3160: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3161: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3162: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3163: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3164: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3165: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3166: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3167: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3168: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3169: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3170: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3171: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3172: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3173: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3174: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3175: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3176: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3177: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3178: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3179: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3180: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3181: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3182: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3183: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3184: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3185: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3186: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3187: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3188: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3189: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3190: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3191: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3192: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3193: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3194: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3195: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3196: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3197: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3198: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3199: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3200: Nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3201: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3202: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3203: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3204: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3205: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3206: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3207: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3208: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3209: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3210: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3211: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3212: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3213: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3214: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3215: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3216: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3217: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3218: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3219: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3220: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3221: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3222: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3223: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3224: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3225: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3226: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3227: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3228: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3229: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3230: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3231: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3232: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3233: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3234: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3235: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3236: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3237: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3238: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3239: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3240: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3241: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3242: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3243: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3244: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3245: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3246: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3247: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3248: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3249: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3250: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3251: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3252: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3253: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3254: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3255: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3256: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3257: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3258: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3259: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3260: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3261: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3262: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3263: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3264: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3265: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3266: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3267: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3268: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3269: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3270: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3271: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3272: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3273: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3274: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3275: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3276: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3277: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3278: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3279: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3280: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3281: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3282: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3283: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3284: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3285: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3286: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3287: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3288: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3289: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3290: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3291: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3292: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3293: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3294: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3295: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3296: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3297: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3298: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3299: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3300: Nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3301: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3302: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3303: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3304: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3305: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3306: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3307: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3308: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3309: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3310: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3311: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3312: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3313: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3314: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3315: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3316: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3317: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3318: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3319: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3320: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3321: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3322: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3323: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3324: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3325: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3326: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3327: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3328: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3329: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3330: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3331: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3332: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3333: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3334: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3335: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3336: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3337: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3338: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3339: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3340: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3341: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3342: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3343: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3344: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3345: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3346: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3347: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3348: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3349: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3350: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3351: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3352: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3353: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3354: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3355: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3356: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3357: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3358: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3359: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3360: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3361: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3362: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3363: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3364: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3365: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3366: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3367: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3368: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3369: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3370: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3371: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3372: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3373: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3374: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3375: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3376: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3377: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3378: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3379: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3380: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3381: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3382: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3383: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3384: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3385: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3386: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3387: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3388: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3389: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3390: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3391: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3392: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3393: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3394: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3395: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3396: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3397: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3398: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3399: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tāā nɑ́ ncɑ̄' tāā

3400: Nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3401: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3402: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3403: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3404: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3405: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3406: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3407: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3408: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3409: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3410: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3411: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3412: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3413: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3414: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3415: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3416: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3417: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3418: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3419: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3420: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3421: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3422: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3423: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3424: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3425: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3426: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3427: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3428: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3429: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3430: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3431: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3432: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3433: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3434: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3435: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3436: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3437: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3438: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3439: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3440: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3441: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3442: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3443: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3444: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3445: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3446: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3447: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3448: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3449: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3450: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3451: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3452: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3453: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3454: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3455: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3456: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3457: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3458: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3459: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3460: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3461: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3462: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3463: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3464: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3465: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3466: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3467: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3468: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3469: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3470: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3471: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3472: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3473: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3474: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3475: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3476: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3477: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3478: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3479: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3480: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3481: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3482: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3483: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3484: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3485: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3486: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3487: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3488: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3489: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3490: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3491: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3492: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3493: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3494: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3495: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3496: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3497: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3498: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3499: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ kwɑ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3500: Nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3501: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3502: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3503: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3504: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3505: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3506: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3507: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3508: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3509: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3510: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3511: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3512: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3513: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3514: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3515: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3516: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3517: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3518: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3519: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3520: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3521: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3522: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3523: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3524: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3525: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3526: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3527: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3528: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3529: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3530: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3531: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3532: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3533: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3534: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3535: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3536: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3537: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3538: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3539: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3540: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3541: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3542: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3543: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3544: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3545: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3546: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3547: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3548: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3549: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3550: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3551: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3552: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3553: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3554: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3555: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3556: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3557: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3558: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3559: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3560: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3561: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3562: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3563: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3564: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3565: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3566: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3567: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3568: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3569: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3570: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3571: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3572: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3573: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3574: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3575: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3576: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3577: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3578: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3579: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3580: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3581: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3582: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3583: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3584: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3585: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3586: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3587: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3588: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3589: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3590: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3591: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3592: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3593: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3594: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3595: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3596: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3597: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3598: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3599: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ tíí nɑ́ ncɑ̄' tāā

3600: Nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3601: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3602: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3603: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3604: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3605: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3606: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3607: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3608: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3609: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3610: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3611: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3612: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3613: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3614: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3615: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3616: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3617: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3618: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3619: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3620: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3621: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3622: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3623: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3624: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3625: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3626: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3627: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3628: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3629: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3630: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3631: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3632: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3633: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3634: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3635: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3636: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3637: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3638: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3639: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3640: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3641: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3642: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3643: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3644: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3645: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3646: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3647: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3648: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3649: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3650: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3651: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3652: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3653: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3654: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3655: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3656: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3657: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3658: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3659: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3660: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3661: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3662: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3663: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3664: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3665: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3666: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3667: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3668: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3669: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3670: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3671: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3672: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3673: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3674: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3675: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3676: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3677: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3678: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3679: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3680: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3681: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3682: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3683: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3684: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3685: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3686: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3687: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3688: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3689: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3690: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3691: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3692: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3693: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3694: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3695: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3696: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3697: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3698: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3699: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ ntōhō nɑ́ ncɑ̄' tāā

3700: Nkhʉ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3701: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3702: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3703: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3704: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3705: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3706: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3707: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3708: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3709: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3710: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3711: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3712: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3713: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3714: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3715: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3716: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3717: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3718: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3719: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3720: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3721: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3722: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3723: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3724: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3725: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3726: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3727: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3728: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3729: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3730: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3731: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3732: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3733: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3734: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3735: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3736: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3737: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3738: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3739: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3740: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3741: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3742: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3743: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3744: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3745: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3746: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3747: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3748: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3749: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3750: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3751: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3752: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3753: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3754: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3755: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3756: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3757: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3758: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3759: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3760: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3761: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3762: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3763: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3764: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3765: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3766: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3767: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3768: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3769: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3770: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3771: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3772: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3773: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3774: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3775: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3776: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3777: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3778: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3779: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3780: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3781: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3782: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3783: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3784: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3785: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3786: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3787: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3788: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3789: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3790: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3791: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3792: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3793: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3794: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3795: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3796: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3797: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3798: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3799: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ sə̀ə̀mbʉ́ɑ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3800: Nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3801: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3802: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3803: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3804: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3805: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3806: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3807: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3808: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3809: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3810: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3811: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3812: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3813: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3814: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3815: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3816: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3817: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3818: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3819: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3820: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3821: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3822: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3823: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3824: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3825: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3826: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3827: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3828: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3829: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3830: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3831: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3832: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3833: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3834: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3835: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3836: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3837: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3838: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3839: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3840: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3841: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3842: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3843: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3844: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3845: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3846: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3847: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3848: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3849: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3850: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3851: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3852: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3853: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3854: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3855: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3856: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3857: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3858: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3859: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3860: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3861: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3862: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3863: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3864: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3865: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3866: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3867: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3868: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3869: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3870: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3871: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3872: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3873: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3874: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3875: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3876: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3877: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3878: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3879: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3880: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3881: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3882: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3883: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3884: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3885: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3886: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3887: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3888: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3889: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3890: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3891: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3892: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3893: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3894: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3895: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3896: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3897: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3898: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3899: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ hə̄ə́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3900: Nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3901: Ncɔ̀ nshʉ̀' mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3902: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3903: Ncɔ̀ tāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3904: Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3905: Ncɔ̀ tî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3906: Ncɔ̀ ntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3907: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3908: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3909: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3910: Mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3911: Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3912: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3913: Ncɔ̀ tāā mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3914: Ncɔ̀ kwɑ̀ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3915: Ncɔ̀ tî mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3916: Ncɔ̀ ntōhō mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3917: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3918: Ncɔ̀ hə̄ə̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3919: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3920: Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3921: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3922: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3923: Ncɔ̀ tāā pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3924: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3925: Ncɔ̀ tî pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3926: Ncɔ̀ ntōhō pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3927: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3928: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3929: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3930: Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3931: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3932: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3933: Ncɔ̀ tāā pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3934: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3935: Ncɔ̀ tî pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3936: Ncɔ̀ ntōhō pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3937: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3938: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3939: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3940: Pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3941: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3942: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3943: Ncɔ̀ tāā pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3944: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3945: Ncɔ̀ tî pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3946: Ncɔ̀ ntōhō pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3947: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3948: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3949: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3950: Pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3951: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3952: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3953: Ncɔ̀ tāā pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3954: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3955: Ncɔ̀ tî pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3956: Ncɔ̀ ntōhō pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3957: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3958: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3959: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōtî mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3960: Pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3961: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3962: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3963: Ncɔ̀ tāā pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3964: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3965: Ncɔ̀ tî pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3966: Ncɔ̀ ntōhō pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3967: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3968: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3969: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3970: Pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3971: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3972: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3973: Ncɔ̀ tāā pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3974: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3975: Ncɔ̀ tî pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3976: Ncɔ̀ ntōhō pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3977: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3978: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3979: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōsə̀ə̀mbʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3980: Pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3981: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3982: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3983: Ncɔ̀ tāā pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3984: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3985: Ncɔ̀ tî pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3986: Ncɔ̀ ntōhō pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3987: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3988: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3989: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōhə̄ə̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3990: Pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3991: Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3992: Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3993: Ncɔ̀ tāā pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3994: Ncɔ̀ kwɑ̀ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3995: Ncɔ̀ tî pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3996: Ncɔ̀ ntōhō pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3997: Ncɔ̀ sə̀mbʉ́ɑ́ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3998: Ncɔ̀ hə̄ə̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

3999: Ncɔ̀ vʉ̄'ʉ̄ pōōvʉ̄'ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̀ vʉ̄'ʉ́ nɑ́ ncɑ̄' tāā

4000: Ncɑ̄' kwɑ̀