Wp/fmp/Reforme Alphabet General Langues Camerounaises AGLC

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Reforme Alphabet General Langues Camerounaises AGLC


Reformes Proposées pour l'Alphabet General des Langues Camerounaises[edit | edit source]

Tiré du chapitre 15 du livre « La grammaire des langues bamilékés : cas du nùfī »

Lien amazon: http://amzn.to/2xQMIuv

Auteurs: Shck Ca᷅mnà’ & Mɑ̄vǒ Ndə̌nkāp

Les langues camerounaises en générale, et bamilékés en particulier sont écrites en caractère phonétique, ce qui a pour avantage de faciliter la lecture. Dans le but de faciliter encore plus la lecture, les cinq tons de l'alphabet bamiléké sont représentés par des diacritiques au-dessus des lettres. Cependant, l'écriture du fè'éfě'è contient quelques mots dont la prononciation diffère légèrement de la prononciation, ce qui suscite une réforme urgente dans le but de s’arrimer avec précision sur l’Alphabet General des Langues Camerounεses commune à toutes les langues camerounaises. Ceci facilitera à coup sûr l’intégration et la lecture de toutes les langues camerounaises sans avoir à apprendre des principes de lecture superflus propre à chaque langue.

1.1.       Les mots contenant "èn, én, ēn, ěn ên"[edit | edit source]

Les mots contenant "èn, én, ēn, ěn ên" se lisent avec un "e" ouvert [ɛ̀n, έn, ɛ̄n, ɛ̌n, ɛ̂n], et la lettre "n" ne se prononce généralement pas.

Exemples

fèn [fɛ̀] : impératif et participe passé du verbe vendre; pèn [pɛ̀] : vous; wèn [wɛ̀] : une personne; ngèn [ngɛ̀] : un étranger; ngén [ngέ] : aller; ndēn [ndɛ̄] : dire.

Tableau Proposition de réforme : en à εn

Orthographe Actuelle Orthographe de la reforme Signification
Fèn Fɛ̀n Vends
Pèn Pɛ̀n Vous
Wèn Wɛ̀n Quelqu’un, une personne
Ngèn Ngɛ̀n Un étranger
Ngén Ngέn Aller
Lèn Lɛ̀n 1. Une marque. 2. La couleur
Ndēn Ndɛ̄n Dire
Nkèn Nkɛ̀n Une nouvelle, une annonce

Ici, aucune réforme n’est envisagée à propos de la consonne finale quasi-silencieuse n, car elle est très utile et nécessaire lors de la liaison des mots. Par exemple : Ǎ fɛ̀n ā [fɛ̀nā]: il m’a vendu. Wɛ̀n à [wɛ̀nà] bɑ́ : C’est ma personne.

1.2.       Les mots contenant "àk, ák, āk, ǎk, âk"[edit | edit source]

Les mots contenant "àk, ák, āk, ǎk, âk" se lisent avec un son "ɑ" [ɑ̀k, ɑ́k, ɑ̄k, ɑ̌k, ɑ̂k].

Exemples

Càk [cɑ̀k] : la marmite; ncák [ncɑ́k] : nouer, attacher; ncāk [ncɑ̄k] : chercher.

Tableau Proposition de réforme : ak à ɑk

Orthographe Actuelle Orthographe de la reforme Signification
Fàk Fɑ̀k Tire, ramène vers toi
Fāk Fɑ̄k La plaie, blessure
Càk Cɑ̀k La marmite
Cāk Cɑ̄k Cherche
Làk Lɑ̀k La chaise
Lāk Lɑ̄k Saute, vole
Pāk Pɑ̄k Pleure


Selon la reforme proposée, la phrase Cāk làk mfák nsī nā, ǒ sì pāk deviendra Cɑ̄k lɑ̀k mfɑ́k nsī nā, ǒ sì pɑ̄k qui signifie cherche la chaise, tire-la et assois-toi dessus, ne pleure pas.

1.3.       Les mots contenant un "o" suivi d'une consonne[edit | edit source]

Les mots contenant la lettre "o" suivie de certaines consonnes se lisent comme un "o" ouvert "ɔ". Ces combinaisons de voyelle consonne sont les suivantes : ob, oh, ok, op; la lettre "h" est parfois muette lors de la prononciation de "oh", et se lit simplement [ɔ]

Exemples

Ncòp [ncɔ̀p] : la taxe; ncópsí [ncɔ́psí] : cotiser; ncōp [ncɔ̄p] : changer; ncōh [ncɔ̄h] : être sévère, acide; mbōh [mbɔ̄h] : avoir peur; yǒhnshì [yɔ̌nshì]; mbōk [mbɔ̄k] : le trou; nòk [nɔ̀k] : le poil; nǒktū [nɔ̌ktū] : les cheveux.

Tableau Proposition de réforme : og, oh, ok à ɔg, ɔh, ɔk

Orthographe Actuelle Orthographe de la reforme Signification
Ncòp Ncɔ̀p Taxe, impot
Ncóp ncɔ́p Cotiser
Ncōh Ncɔ̄h Être sévère, acide, être en retard
Mbōh Mbɔ̄h Avoir peur
Yǒhnshì Yɔ̌nshì La chanson
Mbōk Mbɔ̄k 1. Le trou. 2. Être pauvre. 3. manquer
Nòk Nɔ̀k Le poil

1.4.       Prononciation du double oo[edit | edit source]

La double voyelle oo se prononce comme le oo [u] anglais dans "good". Différemment de la voyelle [u] qui se lit brièvement, la voyelle oo est une voyelle longue.

Exemples

Mōō [mū :] : un enfant. Tōō [tū :] : un tamtam. Ndòò [ndù :] : la malédiction. Ngòò [ngù :] : une fille. Ndōòdīī [ndūùdīī] : un mendiant. Mòōntʉ̀ɑ̀' [mùūntʉ̀ɑ̀', mu᷅ntʉ̀ɑ̀'] : nom propre, Monthe. Mbōò [mbūù] : Dieu. Tòókò [tùúkò, tǔkò].

Tableau Proposition de réforme : oo à uu

Orthographe Actuelle Orthographe de la reforme Signification
Mōō Mūū L’enfant
Tōō Tūū Le tamtam
Ndòò Ndùù La malédiction
Póóngòò Púúngùù Les jeune filles
Mbōò Mbūù Dieu
Mòōntʉ̀ɑ̀' Mùūntʉ̀ɑ̀' Monthe
Lòó ngòò Lùú ngùù Une femme nonchalante

1.5.       Prononciation de è’ à ɛ̀’[edit | edit source]

Tableau Proposition de réforme : e’ à ε’

Orthographe Actuelle Orthographe de la reforme Signification
Pè’, mbé’ Pɛ̀’, mbέ’ Bon, être bon
Cwè’ Cwɛ̀’ Une nouvelle
Nkwé’ Nkwέ’ Aimer
Nsè’ Nsɛ̀’ Les dents
Sìpè’ Sìpɛ̀’ Mal, mauvais
Nté’ Ntέ’ Demander, questionner
Ngwè’ Ngwɛ̀’ Le monde, le pays

1.6.       Prononciation des diphtongues ìè, íé, īē, ìé, íè[edit | edit source]

Les diphtongues ìè, íé, īē, ìé, íè se prononcent ìɛ̀, íέ, īɛ̄, ìέ, íɛ̀

Tableau Proposition de réforme : ie à iε

Orthographe Actuelle Orthographe de la reforme Signification
Ndīē Ndīɛ̄ Dormir
Pīē Pīɛ̄ Le couteau
Pìè Pìɛ̀ Pourri
Sīē Sīɛ̄ Dieu
Hwīē Hwīɛ̄ Refroidi
Līē’ Līɛ̄’ Le jour
Nshìè Nshìɛ̀ Le panier
Nzhīē Nzhīɛ̄ Une envie
Nzhwīē Nzhwīɛ̄ La femme, l’épouse

Exemple de texte suivant la réforme proposée :

Ngɑ̌ cɑ̀'sì yēē lɑ́ púúmɑ̄. Zɛ̄n zǎ mɑ́ Hɑ̄àpìì. Ngɑ̌ nsī mɑ̀ Yɔ̂k Fī. Ngɑ̌ mɑ̀ngέn ghʉ̌ ngǔ'nzɑ̄ ncɔ̀ tāā mɑ̀ ghǎm nɑ́ mɑ̄ŋū Ndʉ̌'nzɑ̄ kɑ́ kònsɑ́' lɑ́. Ngɑ̌ mɑ̀ngέn sɔ̄k yēē tɑ̀' cwɛ̀’, cwɛ̀’ ndéndēē. Ǹ dɑ̀ sɑ̌' mó' līɛ̄' njēē nzhʉ̀ mɑ̀ mbɑ̄' ó cɑ̄k lò kīkēē.

À lɑ̀ŋwǎh tūkwέndʉ̄ɑ̄ ā, ndɛ̄n pí nkò' nzhì mɑ́: " Mɛ̄n à, ɑ́ nzɑ̌ léé, ó ghɛ̀n ndʉ́' sāhndó', ngέn nɑ́ mbù'nkɑ̄ɑ̄ bà, ntēh nkwèè mbāp kɑ́ ntām lɑ́ ncáh nɑ́ mbù'nkɑ̄ɑ̄ mɑ̄ ē." À lɑ̀ghə̀ə́ fà'á, ǹ dʉ̄ɑ̄', njómɑ́. Ndɑ́h mbhì, ndɑ́h njàm, ń dɑ̀ yēē sə̀ə̄ wɛ̀n. Mfāh nā à, sə̀ə̄wɛ̀n, mbát nnέ' sīɛ̄ mɑ́ ngɑ̌ nzhʉ̄ɑ̄' nɑ̄h mǎ kɑ́ lɑ̄, mbát njū' nzhì ì mɑ́:

"Béé mbù' lɛ̌ mɑ́ yì ǹ dɑ̌' kòndó' nɑ́ tú yēē pí mēmmɑ̄ è Shwīnā ō lɑ́. Ǹ dɑ̀ sì ghʉ̌ ntìɛ̀' làh ndɑ́'sí béé mbí mɑ̄ ā yèè tɑ́ wūɑ̄kɔ̀ fhʉ̄ nzhì ntōm"

Zě'è Wāhà
À bɑ̌ sīē, mɑ̀ ǹ sǐ' nsɑ́' bɑ̄ A bɑ̌ sīɛ̄, mɑ n sǐ' nsɑ́' bɑ̄
Ǎ cák lò kīkēē Ǎ cɑ́k lo kīkēē
Ǎ cák sì' cāk tɑ̀ nhóó Ǎ cɑ́k si' cɑ̄knhúú
Ǎ cǎm khù ī ntāmsīē Ǎ cǎm khu ī ntāmsīɛ̄
Ǎ cǎm ndʉ́ndàk Ǎ cǎm ndʉ́ndɑ̀k
Ǎ có làksì Ǎ có lɑ̀ksi
Ǎ còh ncwén nā ì tɑ̄ nsɑ́' cà'sì Ǎ cɔ̀h ncwέn nā i tɑ̄ nsɑ́' ca'si
Ǎ còh nkáh pōō mbǐ Ǎ cɔ̀h nkáh pūū mbǐ
Ǎ còh nsén ā Ǎ cɔ̀h nsέn ā
Ǎ có'sí mvēnɑ̀ Ǎ có'sí mvɛ̄nɑ
Ǎ cwě' nkǎb ná à Ǎ cwɛ̌' nkǎb ná a
Ǎ ghěn ntéé ɑ́ ywēn wū ī Ǎ ghɛ̌n ntéé ɑ́ ywɛ̄n wū ī
Ǎ ìngén Ǎ ingέn ko
Ǎ nkwé' mbɑ̀ɑ̀ Ǎ nkwέ' mbɑɑ
Ɑ́ Póántòò Ɑ́ Póántùù
Ǎ tə́b nzɑ̄ kɑ̀cāk Ǎ tóm nzɑ̄ kɑcɑ̄k
Ɑ́ yì mɑ̀ mbǎk ló lɑ́ Ɑ́ yi mɑ mbɑ̌k ló lɑ́
Cáb ndàk Cám ndɑ̀k
Kɑ̀cāk Kɑcɑ̄k
Kɑ̀cák tèn Kɑcɑ́k tɛ̀n
Lēn mbú ì mɑ́ á sɑ̀' Lɛ̄n mbú i mɑ́ á sɑ'
Mɑ̄ ā Wènlɑ̀'zhī Mɑ̄ ā Wɛ̀nlɑ'zhī
Mɑ̄vǒ mɑ̀ncāk ā Mɑ̄vǒ mɑncɑ̄k ā
Mēn ǐ cɑ̀ɑ̀ bī Mɛ̄n ǐ cɑɑ bī
Mêngòò Mɛ̂ngùù na
Mòōntʉ̀ɑ̀' Muūntʉɑ'
Ngɑ̌ ìmvēn ī Ngɑ̌ imvɛ̄n ī
Ngɑ̌ lén mbú ì, à zhwīè Ngɑ̌ lέn mbú i, a zhwīɛ̀
Ngòò ā Sō' Ngùù ā Sō'
Nzhwīē ā Fā' Nzhwīɛ̄ ā Fā'
Nzhwīē ì Nzhwīɛ̄ i
ɑ́ ndēn mɑ́ kɑ́ ? ɑ́ ndɛ̄n mɑ́ kɑ́ ?
Pè'è bǎ ták Pè'e bǎ tɑ́k
nsíésí pʉ̄nkhʉ̄ɑ̄, ɑ́ pō zhī wū nsíέsí pʉ̄nkhʉ̄ɑ̄, ɑ́ pō zhī wū
Pōō mbǎ Pūū mbǎ
Póózū Púúzū
Sēn à Sɛ̄n a
Sīècɑ̄' ! Sīɛ̀cɑ̄' !

2.1.       Les liaisons[edit | edit source]

En fè'éfě'è il existe des liaisons normales et des liaisons elliptiques. Les liaisons normales sont les liaisons entre une lettre et la voyelle suivante, tandis qu'une liaison elliptique se fait après qu'un mot de la phrase ait été omis.

2.1.1.          Liaisons normales[edit | edit source]

En fè'éfě'è, lorsqu'une voyelle suit une lettre, pour faciliter la lecture, il y a généralement liaison entre la voyelle et la lettre précédente.

Exemples

T [tūā] : ma tête; t [tūī] : sa tête; p [pōā, pūā] : ma main; p [pūō] : ta main; t sɑ̀' [tǎ sɑ̀'] : est-il venu ? Nǔk zà [nǔká nzàbō] : pourquoi est-ce qu'il t'a tapé ? Mbǎk lō ā [mbǎk lōā, mbǎk lūā] : la pluie m'a mouillé, il a plu sur moi; h ngʉ̀' [hā ngʉ̀'] : donne-moi la force; ŋɑ̄' pʉ̀ɑ̀ lè nh lɑ́ [ŋɑ̄' pʉ̀ɑ̀ lè nhā lɑ́] : s'il te plait, aide-moi à transporter ce sac. Ngɑ̌ zhí ndéndēē [mɑ́ á] mɑ̀ngóó : je suis certain qu'il est malade.

Liaisons particulières en langue nùfī[edit | edit source]

La lecture des pronoms personnels ci-dessous présente beaucoup de difficultés pour les apprenants de la langue nùfī, et même pour les natifs de cette langue.

Yōh pɑ́h ò [yōh púò] : toi et moi, nous; yōh pɑ́h á pō [yōh píá pō] : eux et nous.

2.1.2.          Liaisons elliptiques[edit | edit source]

L'auteur défini une liaison elliptique comme une liaison avec le mot suivant, après avoir omis un mot intermédiaire considéré comme mot explétif, c'est-à-dire comme un mot qui, dans certains cas, n'ont ou ne semblent avoir aucun rôle grammatical. Le tableau 112 ci-dessous présente des exemples de liaisons elliptiques.

Tableau 1. Quelques exemples de liaisons elliptiques en langue nùfī.

Phrase Liaison normale Liaison elliptique Traduction
Kɑ́ t kòngʉ̄ ? Kɑ́ tá kòngʉ̄ ? Ká kòngʉ̄ ? Que fait-il ?
Kɑ́ t ngʉ́ fà'á ā ? Kɑ́ tó ngʉ́ fà'á ā ? Kó ngʉ́ fà'á ā ? Que fais-tu ainsi ?
Nǔkɑ́ tɑ́ ó nsɑ̀' ? Nǔkɑ́ tó nsɑ̀' ? Nǔkó nsɑ̀' ? Pourquoi es-tu venu ?
Nǔkɑ́ tɑ́ á nzàb ī ? Nǔkɑ́ tá nzàbī ? Nǔká nzàbī ? Pourquoi l'a-t-il tapé ?

Remarque : tɑ́ est un explétif dans les phrases du tableau 112 et peut donc être omis.