Wp/fmp/Kɑ́ bɑ́ cwè'?

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Kɑ́ bɑ́ cwè'?

Cwě' mɑ́ mbʉ́ɑ́sōk wū yì yāā ntōh ntìē'mò', yì yāā kɑ̀tōh wāhà, yì yāā lɑ̀tōh líé'mō', ǒ yì yāā lɑ̀lɑ̄'ntōh tɑ̀ ŋkwàŋ lɑ́. Ndɑ̌'mɑ́ yáá mbɑ̄ mɑ̀ nɑ́ yì yéé pɑ̀ndāk mɑ̀ ncwě' mɑ́ wū nŋwɑ̀ŋwɑ̀' sī ndɑ̌' wū mɑ̀ pó nsōk ndɑ̌' mɑ̀ nshù bɑ̄. Cwě' mbɑ̄ mɑ́ wū mɑ̀ yáá tōh, ǒ, mɑ̀ yāā lɑ̀tǒh ndéndēē, sī wū mɑ̀ pō tɑ̄tɑ̄hsī bɑ̄. Cwè' sī mɑ́ tʉ́ɑ́nkātlɑ̄ bɑ̄. Wū bɑ̌ mɑ̀ pó tə̄ə̄sī tə̀ə̄sī, mɑ̀ pō sǐ' ncēh mɑ́ cwè' bɑ̄, mɑ̀ pó ncēh yāā mɑ́ tə̄ə̄sínù, lɑ̄ tə̄ə̄sícwè'.