Wp/fmp/Eloge des noms-du-Haut-Nkam

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Eloge des noms-du-Haut-Nkam

LISTE DE QUELQUES NOMS DU HAUT-NKAM AVEC LEUR ELOGE

Ntūmbhì nkhǔzēn Fōhnì Zēn Ndɑ̀ɑ̀
Ca᷅m… Ca᷅mnà’, Ca᷅mngwê, Ca᷅mndə̀ə̀, etc. Mɑ̄ngwɑ̂’
Cīē… Cīēncə̄ə̄, Cīēnkām, etc. Sìkɑ̀’
Còkǒ… Còkǒntʉ̀ɑ̀’, Còkǒsʉ̄’, Còkǒnkām, Còkǒnzhʉ̀ɑ̀’, etc. Mɑ̄cɑ̄’, Cōkʉ̀
Hɑ̄… Hɑ̄āpìì, Hɑ̄ākwɑ̀, Hɑ̄ālʉ̄ɑ̄’, Hɑ̄ānzhʉ̀ɑ̀’, etc. Tīndʉ̄ɑ̄’
Lə́ə́… Lə́ə́ndə̀ə̀, Lə́ə́fā’, Lə́ə́nà’ Póónzhwìè
Mbìē’ … Mbìē’lə̄ə̄ Mɑ̂ngà’
Mòō… Mòōntʉ̀ɑ̀’, Mòōngwê, etc. Yòkngwáá
Ncɑ̀’… Ncɑ̀’cwā Mbùkà
Ndə̀ə̄… Ndə̀ə̄nkām, Ndə̀ə̄ngwê, Ndə̀ə̄kò, etc. Ntû’ndə̄’, Ntû’ndə̀ə̀
Ngǎ’… Ngǎ’ngòm, Ngǎ’kò, Ngǎ’lʉ̄ɑ̄’, Ngǎ’ndeu, etc. Ndʉ̄ɑ̀’lɑ̄’
Ngə̀ə̄... Ngə̀ə̄mɑ̄lʉ̄ɑ̄', Ngə̀ə̄nkām, Ngə̀ə̄ngà', Ngə̀ə̄ngwê, etc. Njɑ̂'/Njɑ̂’pō
Nǐ… ncə̄ə̄ Ngwɑ̂’lɑ̄’
Njə̄ə̄... Njə̀ə̄mōō, Njə̀ə̄ngà’ Mɑ̄lū’
Nkǎm… Nkǎmngà’, Nkǎmnsʉ̄’, Nkǎmngwê, Nkǎmbū’, etc. Ngɑ̂’nzhì
Nkwèē … Nkwèēnkām, Nkwèēndēn Mɑ̂njɑ̀’
Nzhʉ̀ɑ̄’… Nzhʉ̀ɑ̄'ngwê, Nzhʉ̀ɑ̄’nà’ Nkɑ̀’ncò
Nzʉ̌’… Nzʉ̌'ngà', Nzʉ̌'fā' Mbì'’ncò
Sīē, Sīè … Sīèwèn, Sīēbɑ́nzhī, Sīēbɑ́ncə̄ə̄ Sɔ̀
Wǎ'… Wǎ'nzhīē, Wǎ'hɑ̄, Wǎ'nkām, etc. Ncô', Ncǒ'nzhʉ̄ɑ̄'
Wók… Wókfā', Wóktà, Wóknà', Wókngà' Mɑ̄khʉ̀ɑ̂
Yám… Yámngà’, Yámndə̀ə̀, Yámnzhʉ̀ɑ̀’, etc. Ndókncò
Yīī… Yīītɑ̄mbēn Sɔ̀
Yó… sɑ̄’ Mēnkwɑ̀’
Zīī… Zíímə̀ Mɑ̄ngɑ̄’

Livre recommandé:

Mon prénom africain, mon prénom bamiléké: Pour la revalorisation et la réintégration des anthroponymes Africains. November 1, 2021

Shck Tchamna, Fu Tientcheu

Print: https://www.amazon.com/dp/B09KN2KPNJ

Ebook: https://www.amazon.com/dp/B09KR6V6QV

HardCover: https://www.amazon.com/dp/B09LGWVJW4


N.B. C’est un travail en cours et des erreurs peuvent s’y être glissé. Si vous trouvez une erreur, bien vouloir nous faire part de l’erreur à contact@resulam.com

Cette liste n'étant pas exhaustive, nous vous prions de la compléter et de l'envoyer à contact@resulam.com

Préparée par : Resulam, résurrection des langues maternelles ancestrales, www.resulam.com

Rédigé par Shck Ca᷅mnà'.